عکس محصول شب امتحان زیست یازدهم (ترم دوم 99-98)

ویژگی های محصول شب امتحان زیست یازدهم (ترم دوم 99-98)

سال تولید:
98-99
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
جلال موقاری
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
25,000 تومان
رشته: تجربی
زمان دریافت: از لحظه خرید
کنکور: نظام جدید
دبیر: جلال موقاری
نحوه دریافت: دانلودی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

شب امتحان زیست یازدهم آلاء 

آلاء در شب امتحان ، تمام مفاهیم و مباحث ترم دوم کتاب زیست یازدهم( کل فصل۶ و ۷ و ۸ و۹) رو به طور کامل، در 10 جلسه به همراه جزوه ای لقمه ای، بررسی و جمع‌بندی می‌کنه.

جزوه ی ارائه شده در شب امتحان، تمام نکات و مفاهیم ترم دوم کتاب رو پوشش کامل میده و شما رو برای موفقیت در امتحان خردادماه آماده میکنه.

توزیع جلسات شب امتحان ترم دوم زیست یازدهم:


جلسه 1 : فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت اول)گفتاراول: فام تن (کروموزوم)،گفتاردوم: رشتمان (میتوز)

جلسه 2 : فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت دوم)ادامه ی گفتاردوم: رشتمان (میتوز)

جلسه3 : فصل ششم: تقسیم یاخته (قسمت سوم)گفتارسوم: کاستمان (میوز) و تولید مثل جنسی

جلسه 4 : فصل هفتم: تولید مثل (قسمت اول)گفتاراول: دستگاه تولید مثل در مرد

جلسه 5 : فصل هفتم: تولید مثل (قسمت دوم)گفتار دوم: دستگاه تولید مثل در زن

جلسه 6 : فصل هفتم: تولید مثل (قسمت سوم)گفتار سوم: رشد و نمو جنین

جلسه 7 : فصل هفتم: تولید مثل (قسمت چهارم)ادامه ی گفتار سوم: رشد و نمو جنین، گفتار چهارم: تولید مثل در جانوران

 جلسه 8 : فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت اول)گفتار اول: تولید مثل غیر جنسی، گفتار دوم: تولید مثل جنسی

جلسه 9 :فصل هشتم: تولید مثل نهاندانگان (قسمت دوم)ادامه ی گفتار دوم: تولید مثل جنسی، گفتار سوم: از یاخته تخم تا گیاه

جلسه 10 :فصل نهم: پاسخ گیاهان به محرک ها، گفتار اول: تنظیم کننده های رشد در گیاهان، گفتار دوم: پاسخ به محیط

25,000 تومان