عکس محصول همایش آرش جمع بندی فیزیک کنکور

ویژگی های محصول همایش آرش جمع بندی فیزیک کنکور

سال ویرایش:
99-00
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
کازرانیان
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
490,000 تومان
سال تولید: 99-00
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 30 ساعت
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: کازرانیان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی فیزیک کنکور

آرش، مجموعه همایش‌های کنکوریه که برای آخرین مرور حرفه‌ای مطالب توی روزهای قبل از کنکور طراحی شده. این همایش یه جمعبندی کامله و با بررسی جزء به جزء مطالب مهم درسی و نکات کنکوری، طراحی شده تا باعث انسجام شما توی یادگیری بشه و مهارت بالایی در کاربرد اون‌ها توی تست‌ها پیدا کنید. در این همایش، هر فصل به صورت بخش های تفکیک شده‌ی درسنامه و تست ارائه میشه. سعی شده تا درسنامه ها کامل، با هدف یادگیری آسان و با طرح مثال های پر کاربرد مطرح بشه. همینطور در هر بخش و مبحث، تست های استاندارد با هدف تمرین و تثبیت یادگیری برای داوطلبان قرار داده شده. یکی دیگه از ویژگی تست های تهیه شده، ترکیبی بودن آنها با مطالب ما قبل و مرحله به مرحله پیش رفتن در مباحث بوده. تمام فصول کتاب یعنی 11 فصل برای رشته تجربی (4 فصل دهم، 3 فصل یازدهم و 4 فصل دوازدهم) و 15 فصل برای رشته ریاضی (5 فصل دهم، 4 فصل یازدهم و 6 فصل دوازدهم) بررسی شده است.
جزئیات مباحث:
سال دهم
فصل اول: اندازه گیری و چگالی (2 جلسه)
فصل دوم: ویژگی مواد، حالات ماده و فشار (3 جلسه)
فصل سوم: کار و انرژی، توان و بازده (2 جلسه)
فصل چهارم: دما، دماسنج ها، گرما و گرماسنجی و تعادل گرمایی (4 جلسه)
فصل پنجم: ترمودینامیک که قوانین ترمودینامیک، فرایند های ترمودینامیکی و همچنین قوانین حاکم بر ماشین های گرمایی و یخچالی (3 جلسه)
سال یازدهم
فصل اول: الکتریسیته ساکن، قانون کولن، میدان الکتریکی، انرژی پتانسیل الکتریکی و پتانسیل الکتریکی و خازن ها (5 جلسه)
فصل دوم: الکتریسیته جاری، قانون اهم و مقاومت الکتریکی، مدارهای تک حلقه، توان و انرژی الکتریکی و به هم بستن مقاومت ها و قوانین حاکم بر آن (6 جلسه)
فصل سوم: مغناطیس، میدان مغناطیسی، میدان اطراف سیم های حامل جزیان، نیروی مغناطیسی و مواد مغناطیسی (3 جلسه)
فصل چهارم: القای الکترومغناطیسی، قانون فارادی و قانون لنز، القاوری، القای متقابل و مبدل ها و جریان متناوب (4 جلسه)
سال دوازدهم
فصل اول: حرکت شناسی، حرکت بر خط راست و انواع آن، نمودار های حرکت و معادلات حرکت و سقوط آزاد
فصل دوم: دینامیک، قوانین نیوتن، تکانه، حرکت مسیر دایره ای
فصل سوم برای رشته تجربی شامل حرکات نوسانی، امواج مکانیکی و بر هم کنش امواج (بازتاب و شکست امواج) و فصل چهارم تا آخر رابطه ریدبرگ یا ابتدای مدل اتمی رادرفورد و بور شامل اثر فوتوالکتریک، طیف اتمی و رابطه ریدبرگ
برای رشته ریاضی: فصل سوم شامل حرکت نوسانی، امواج مکانیکی و امواج الکترومغناطیسی
فصل چهارم شامل برهم کنش امواج (بازتاب و شکست امواج، تداخل و پراش)
فصل پنجم آشنایی با فیزیک اتمی شامل اثر فوتوالکتریک، طیف اتمی و رابطه ریدبرگ

تحلیل کنکورهای 99 داخل رشته ریاضی و تجربی به عنوان آپدیت 1400 اضافه و محصول بازنگری شد. این آپدیت به تمام کسانی که آرش فیزیک را تهیه کرده بودند هدیه داده شد.نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

1400/2/21 14:53:36
تحلیل کنکور 99

تحلیل تست های فیزیک کنکور سراسری 99 داخل کشور رشته تجربی
تحلیل تست های فیزیک کنکور سراسری 99 خارج کشور رشته تجربی
تحلیل تست های فیزیک کنکور سراسری 99 داخل کشور رشته ریاضی
تحلیل تست های فیزیک کنکور سراسری 99 خارج کشور رشته ریاضی
به همراه جزوه تست های این 4 مجموعه منتشر شد


490,000 تومان