عکس محصول عربی 1 و 2

ویژگی های محصول عربی 1 و 2

سال تولید:
98-99
رشته:
ریاضی، تجربی، انسانی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
علیمرادی
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
61,298 تومان
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 4 ساعت و سه ربع
رشته:
ریاضی
تجربی
انسانی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: علیمرادی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

همایش تفتان عربی دهم و یازدهم آلاء
 مباحث عربی پایه یعنی سرفصل های قواعدی و ترجمه‌ای کتاب‌های عربی یازدهم و دوازدهم، پیشنیاز حداقل 50% تست‌های عربی کنکوره.
آلاء با همایش تفتان عربی در 8 قسمت (4 ساعت و 15 دقیقه) و در قالب 95 تست، نکات قواعدی و ترجمه‌ای کتاب عربی دهم و یازدهم رو به طور کامل و "موضوعی"، برای داوطلبین رشتۀ ریاضی و تجربی تحت 4 موضوع، بررسی و جمع‌بندی میکنه. البته، برای اینکه این مجموعه به طور کامل برای داوطلبین رشتۀ انسانی هم قابل استفاده باشه، یک قسمت جداگانه با موضوع معدود و اِعراب تهیه شده تا این موضوع هم در 15 تست جمع‌بندی بشه و نیاز این دسته از داوطلبین رو هم تامین بکنه.
دسته‌بندی و پوشش این 4 موضوع هم به این ترتیبه که:
بخش اول) "محل اعرابی" مربوط به متوسطه اول و دروس 5 و 6 دهم،
بخش دوم) "قواعد و ترجمۀ فعل مضارع" مربوط به دروس 2، 5، 6 و 7 یازدهم،
بخش سوم) "اوزان افعال" و "اوزان اسماء" (ثلاثی مزید - مشتقات) مربوط به دروس 3، 4، و 8 دهم و درس 1 یازدهم
بخش چهارم) بررسی "عدد"، "وصف، اضافه و جمله وصفیه"، "معرفه و نکره"، "جار و مجرور" و "نون وقایه" که به دروس 1، 2 و 7 دهم و دروس 3 و 4 یازدهم مربوط است.
توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان عربی:
جلسات 1 و 2: درسنامه و حل تست ثلاثی مزید و مجرد و مشتقات (25 تست)
جلسات 3 و 4: درسنامه و حل تست قواعد و ترجمۀ فعل مضارع (15 تست)
جلسات 5 و 6: درسنامه و حل تست نقش کلمات (25 تست)
جلسات 7 و 8: درسنامه و حل تست عدد، حرف جرّ، نون وقایه، جملۀ وصفیه، معرفه و نکره (30 تست) جلسه 9: معدود و اعراب (ویژه رشتۀ انسانی، در 15 تست)
 


61,298 تومان