عکس محصول تفتان جمع بندی فیزیک 1 و 2

ویژگی های محصول تفتان جمع بندی فیزیک 1 و 2

ویژه:
98-99
رشته:
ریاضی، تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
حمید فدایی فرد
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
سال تولید: 98-99
زمان دریافت: از لحظه خرید
مدت زمان: 24 ساعت و نیم
رشته:
ریاضی
تجربی
کنکور: نظام جدید
نحوه دریافت: دانلودی
دبیر: حمید فدایی فرد

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جمع بندی فیزیک پایه

همایش کنکوری تفتان فیزیک دهم و یازدهم آلاء
 در همایش تفتان، فیزیک دهم رو در 14 قسمت (11 ساعت و 45 دقیقه) و با حل 135 تست و همین‌طور فیزیک یازدهم رو در 21 قسمت (12 ساعت و 45 دقیقه) و با حل 105 تست بررسی و جمع‌بندی می‌کنیم.
این مجموعه، از درس‌نامه نکات و مفاهیم کتاب‌های فیزیک دهم و یازدهم تشکیل شده و به همراه حل تست‌های منتخب آزمون‌های سراسری و همین‌طور آزمون‌های آزمایشی مهارت شما رو به شدت در این درس تقویت می‌کنه. به این ترتیب حدود 55% از تست های کنکور سراسری (پوشش 28 درصد از فیزیک کنکور با مباحث کتاب دهم و 27 درصد از فیزیک کنکور با مباحث فیزیک یازدهم) را مرور و نکات مختلفش رو با هم بررسی میکنیم. 

توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان فیزیک دهم: 
جلسات 1 و 2: درسنامه و حل تست فصل اول، فیزیک و اندازه گیری (24 تست) 
جلسات 3 و 4: درسنامه و حل تست فصل دوم، ویژگی های فیزیکی مواد (21 تست) 
جلسات 5 و 6: درسنامه و حل تست فصل سوم، کار، انرژی و توان (30 تست) 
جلسات 7 و 8: درسنامه و حل تست فصل چهارم، دما و گرما (30 تست) 
جلسات 9 و 10: درسنامه و حل تست فصل پنجم، ترمودینامیک (30 تست) 
جلسات 11 تا 14: حل و بررسی تست‌های کنکور 98
 توزیع جلسات و فراوانی سوالات تفتان فیزیک یازدهم:
جلسات 1 تا 6: درسنامه و حل تست فصل اول، الکتریسیته ساکن (24 تست)
جلسات 7 تا 12: درسنامه و حل تست فصل دوم، جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم (21 تست)
جلسات 13 تا 15: درسنامه و حل تست فصل سوم، نیرو و میدان مغناطیسی (30 تست)
جلسات 16 تا 18: درسنامه و حل تست فصل چهارم، القای الکترومغناطیسی و جریان متناوب (30 تست) جلسات 19 تا 21: حل و بررسی تست‌های کنکور 98