3,898 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جزوه‌های حاضر شامل تست هایی است که در فیلم های دوره‌های جدید آلاء توسط اساتید مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد. فهرست بالا شامل تمام دوره‌ها نیست و فقط دوره هایی را در برمی گیرد که در لیست بالا مشاهده می‌کنید.

این جزوات به ترتیب انتشار فیلم‌ها، به مرور زمان منتشر شده و تکمیل می‌شود. با یک بار تهیه این محصول، جزوه‌های تکمیلی به مرور در پروفایل شما قرار خواهد گرفت.

جزوه‌ها مربوط به فیلم هایی است که در در سال تحصیلی 99-98 منتشر می شود.

لینک فیلم های جزوات فوق :