عکس محصول جزوه سه ساله زبان انگلیسی

ویژگی ها

نحوه دریافت: دانلود
کنکور: نظام جدید
دبیر: عزتی

دارای

خدمات مشمول: جزوه
قیمت محصول: 4,000 تومان
قیمت برای مشتری: 2,000 تومان

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
محصولات مرتبط

جزوه سه ساله زبان انگلیسی

دبیر: علی اکبر عزتی

جزوه ای که پیش رو دارید متناسب با فیلم های رایگان زبان انگلیسی سال های دهم، یازدهم و دوازدهم آلاء همگام با تدریس آقای علی اکبر عزتی طراحی شده است. 

محتوای جزوات:

  • جزوه زبان انگلیسی دهم [تست های جزوه، تکمیلی است و اضافه بر تدریس فیلم ها صرفا در جزوه گنجانده شده است.]
  • جزوه زبان انگلیسی یازدهم
  • جزوه زبان انگلیسی دوازدهم
  • واژه نامه منتخب از مهمترین واژه هایی که باید بر آن ها مسلط باشید
  • گرامر کاربردی
  • تست های گرامر و واژه

پیش از تماشای دروس با مطالعه جزوه مربوطه، خود را برای استفاده صحیح از فیلم ها آماده کنید.


یکی از لینک های فیلم زبان دهم:

https://alaatv.com/c/7409

یکی از لینک های فیلم زبان یازدهم:

https://alaatv.com/c/9167

یکی از لینک های فیلم زبان دوازدهم:

https://alaatv.com/c/9481

به هر لینکی که بروید لینک بقیه جلسات درس رو هم خواهید دید.