...

همایش تفتان آلاء

مرور سریع و کنکوری مباحث دهم و یازدهم
حل تست های فراوان آموزشی و نکته دار
پیش بینی و بررسی تست های احتمالی کنکور
یک منبع کامل و مورد اعتماد

برنامه دقیق و منسجم نوروزی

همایش تفتان؛ یک برنامه مطمئن برای فروردین ماه شما کنکوری ها
جمع بندی برای ارتقای مهارت درک نکات و تست زنی

مسیر موفقیت

هنوز خودتون رو توی بزرگراه رقابت کنکور نمی بینید؟
ویا در مسیر هستید اما سرعت مناسبی ندارید؟
و یا نیاز به یک جمع بندی امید بخش و تمام کننده دارید؟
همایش های کنکوری آلاء مناسب شماست

برنامه مطالعاتی نوروز 99 - پروژه جمع بندی نوروزی ویژه داوطلبان آزمون سراسری 99

row nthDate date