...

همایش طلایی آلاء

جمع بندی حداقل 80 درصد مباحث کنکور
حل تست های فراوان آموزشی و نکته دار
پیش بینی و بررسی تست های احتمالی کنکور
یک منبع کامل و مورد اعتماد

برنامه دقیق و منسجم

همایش طلایی؛ یک نقشه راه مطمئن، از مسیری کوتاه و قابل اعتماد برای موفقیت تا روز کنکور است.

مسیر موفقیت

هنوز خودتون رو توی بزرگراه رقابت کنکور نمی بینید؟
ویا در مسیر هستید اما سرعت مناسبی ندارید؟
و یا نیاز به یک جمع بندی تمام کننده دارید؟

این همایش مناسب شماست