...

آلاء

همایش های گدار آلاء


جمع بندی نیم سال اول دوازدهم

همایش گدار آلاء

جمع بندی کنکوری نیمسال اول دوازدهم
حل تست های فراوان آموزشی و مهارتی
مناسب برای آزمون های آزمایشی دی و فروردین
مناسب برای آزمون های دی ماه مدارس
یک منبع کامل و مورد اعتماد

برنامه دقیق و منسجم

همایش گدار؛ یک راه مطمئن، کوتاه و قابل اعتماد برای آغاز مسیر موفقیت در کنکور است.

مسیر موفقیت

هنوز خودت رو توی بزرگراه رقابت کنکور نمی بینی؟
ویا در مسیر هستی اما سرعت مناسبی نداری؟
و یا نیاز به یک جمع بندی تمام کننده داری؟

این همایش مناسب شماست