آمادگی آزمون قلم چی 16 آذر

Loading

آمادگی آزمون دروس اختصاصی نظام جدید :


حسابان 2  |  ثابتی  |  جلسه 18-28  |  https://sanatisharif.ir/c/8044 
فیزیک 3  |  کازرانیان  |  جلسه 60-65  |  https://sanatisharif.ir/c/8220
فیزیک 1  |  کازرانیان  |  جلسه 1-11 | https://sanatisharif.ir/c/7965 
فیزیک 2 |  کازرانیان | جلسه 21 -43 | https://sanatisharif.ir/c/8008
شیمی 1  | صنیعی  |  جلسه 1-3 و 18-22  |  https://sanatisharif.ir/c/8099
شیمی 2  |  صنیعی  |  جلسه 1-16 |  https://sanatisharif.ir/c/6970
شیمی 1  |  پویان نظر  |  جلسه 1-50  |  https://sanatisharif.ir/c/6947
شیمی 1  | انوشه  |  جلسه 1-24  | https://sanatisharif.ir/c/5992

آمادگی آزمون دروس عمومی نظام جدید :


عربی 3  |  علیمرادی  |  جلسه 3-4 و 9-15  |  https://sanatisharif.ir/c/8124
عربی 1  |  علیمرادی  |  جلسات 5-7-8  |  https://sanatisharif.ir/c/8136
زبان 1  |  عزتی  |  جلسه 1-10  |  https://sanatisharif.ir/c/6913
زبان 3  | جلسه 1-5  |  عزتی  |  https://sanatisharif.ir/c/8379
زبان فارسی  |  سبطی  |  جلسه 1-11  |  https://sanatisharif.ir/c/7494
آرایه های ادبی  |  سبطی  |  جلسه 1-12  |  https://sanatisharif.ir/c/6921

آمادگی آزمون دروس اختصاصی نظام قدیم :


دیفرانسیل 
ثابتی  |  جلسه 1-30  |  https://sanatisharif.ir/c/5874
شهریان  |  جلسه 1-38 و 59-69 و 71 و 75-84 |  https://sanatisharif.ir/c/3949

ریاضی پایه
ثابتی  |  جلسه 40 و 99  | https://sanatisharif.ir/c/6189

تحلیلی
ثابتی  |  جلسه 1-26  |  https://sanatisharif.ir/c/6958
حسینی فر | جلسه 1-30  |  https://sanatisharif.ir/c/3939

هندسه پایه
کبریایی  |  جلسه 16-22  |  https://sanatisharif.ir/c/4639
شامیزاده  | جلسه 6-8  | https://sanatisharif.ir/c/2506

گسسته
معینی  |  جلسه 4  |  https://sanatisharif.ir/c/6633
موذنی پور  |  جلسه 1-36  |  https://sanatisharif.ir/c/5895

فیزیک پیش
نادریان  |  جلسه 18-23  و 25-28  |  https://sanatisharif.ir/c/6624
کازرانیان  |  جلسه 24-67  | https://sanatisharif.ir/c/4244

فیزیک پایه
کازرانیان  |  جلسه 27-29 و 43-46 |  https://sanatisharif.ir/c/5643
فدایی فرد  | جلسه 4-5 و 101-102 و150-153 | https://sanatisharif.ir/c/3920

شیمی پیش
صنیعی  |  جلسه 22-40 و 47-50  | https://sanatisharif.ir/c/7054
انوشه  |  جلسه 9-10  | https://sanatisharif.ir/c/6654

شیمی پایه
صنیعی  |  جلسه 41-46 و 54  |  https://sanatisharif.ir/c/7301


آمادگی آزمون دروس عمومی نظام قدیم :


ادبیات و زبان فارسی
سبطی  | جلسه 6-8  |  https://sanatisharif.ir/c/7750
راوش  |  جلسه 22-26 |  https://sanatisharif.ir/c/6142
مرادی  |  جلسه 9-10 و 23-25 و 28  | https://sanatisharif.ir/c/4120

عربی
ناصح زاده  |  جلسه 11-12  |  https://sanatisharif.ir/c/162
آهویی  |  جلسه 6-10  |  https://sanatisharif.ir/c/7357
جلادتی  |  جلسه 24-29  |  https://sanatisharif.ir/c/6123

دینی پیش
تفتی |  جلسه 1-23  |  https://sanatisharif.ir/c/3951
رنجبر زاده  |  جلسه 1-6  |  https://sanatisharif.ir/c/3654

دینی پایه
رنجبرزاده  |  جلسه 34-36  |  https://sanatisharif.ir/c/3695

زبان
عزتی  |  جلسه 2-20 و 25-32 |  https://sanatisharif.ir/c/3967
فراهانی  |  جلسه 4 و 6 |  https://sanatisharif.ir/c/4442