درباره جزوه جلسه 0 - اگر طلوعی طراح کنکور بود

۲ سری کنکور

-اگر طلوعی طراح کنکور ریاضی بود.

-اگر طلوعی طراح کنکور تجربی بود.


وقت بگیرید، تو وقت حل کنید و تو پیج اینستای ما بنویسید چند درصد زدید

https://www.instagram.com/p/BkepvFgAgYs