فیلم ها صفر تا صد زیست شناسی یازدهم (نظام آموزشی جدید) (97-1396) عباس راستی بروجنی

فیلم جلسه 9 - فصل دوم: حواس (قسمت دوم)، گفتتار دوم: گیرنده های حسی

در این فصل خواهیم دید که حواس رو به دو دسته بزرگ  حواس پیکری و حواس ویژه تقسیم میکنیم و در باره هر کدام به تفکیک صحبت می کنیم در این جلسه حواس پیکری رو یراتون توضیح میدم و اگر رسیدم چند تا سوال هم در پایان جلسه حل خواهم کرد

لینک های مستقیم دانلود این فیلم