فیلم ها صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم جلسه 47 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت ششم)، تفسیر ثابت تعادل