فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 124 - القای الکترومغناطیس (قسمت اول)

با فصل القای الکترومغناطیسی در خدمت شما هستیم، فصل مهمیه، یک تست معمولا در رشتۀ تجربی و دو تست هم برای ریاضیها در کنکور مطرح میشه معمولا، چند تا فرمول و رابطۀ اصلی داره و معمولاً قانون لنز در کنکور مطرح میشه، که با حل چند تا تست مطمئنا براحتی به سوالات این قسمت جواب خواهید داد.

قسمت اول: با مفهوم شار مغناطیسی و مفهوم نیروی محرکۀ القایی، القایی متوسط، لحظه ای و قانون القای الکترومغناطیسی فارادی، آشنا خواهید شد و براتون سه تا تست آماده کردم.

قسمت دوم: تغییر شار مغناطیسی و قانون لنز که شامل 6 تست می باشد.