فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 91 - ویژگی های فیزیکی مواد(قسمت دوم) - نیروهای بین مولکولی

با جلسه ی دوم از فیزیک سال دوم بحث فشار در خدمت شما هستیم، امروز می خواهیم مفایهم چسبندگی سطحی، نیروهای بین مولکولی که کشش سطحی و موینگی و عوامل موثر در آنها رو شامل میشه.

مدت زمان: 24 دقیقه

در این جلسه به مفاهیمی از جمله نیرو های بین مولکولی ، نیروی کشش سطی، عوامل مؤثر بر کشش سطحی و مویینگی اشاره می شود و 4 تست حل می شود:

 اشاره به نیروی چسبندگی (هم چسبی)
 اشاره به نیروی چسبندگی سطحی (دگر چسبی)
 بررسی نیروی کشش سطحی و عوامل موثر بر نیروی کشش سطحی
 شرح پدیده مویینگی و بررسی نکات مهم آن

 تست 1 :لوله شیشه ای را که دو انتهای آن باز است به طور عمودی تا نیمه وارد مایع درون ظرفی میکنیم اگر نیروی دگر چسبی بیشتر از نیروی هم چسبی باشد، سطح مایع درون لوله _______ از سطح مایع درون ظرف قرار می گیرد و سطح مایع درون لوله بصورت ________ در می آید. (سراسری تجربی 94 خارج از کشور)

 تست 2: لوله مویینی با سطح مقطع 0.4 میلی متر مربع را درون ظرف پر از آبی فرو می بریم. اگر ارتفاع آب درون لوله 35 سانتی متر بالاتر از سطح آزاد آب درون ظرف باشد، اندازه برآیند نیروهای مولکولی که سبب بالا رفتن آب در لوله مویین شده است چند نیوتن است؟

 تست 3: یک لوله مویین به طول 80 سانتی متر را که دو سر آن باز است، به طور قائم داخل ظرف آبی قرار میدهیم به طوری که 8 سانتی متر آن داخل آب قرار دارد. در داخل لوله، آب 12 سانتی متر نسبت به سطح آزاد آب ظرف بالا می آید. اگر طول لوله را 82 سانتی متر در نظر گرفته و 10 سانتی متر آن را داخل آب کنیم، ارتفاع آب بالا آمده در لوله نسبت به سطح آزاد آب چند سانتی متر می شود؟

 تست 4: بین دو مولکول از یک ماده به ترتیب در فاصله خیلی کم چه نیرویی ایجاد می شود و در فاصله زیاد تر از هم نیروی _________ ایجاد می شود. (سراسری ریاضی 86)

آرشآرش