فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 70 - دینامیک (قسمت دهم)

در این جلسه تاکید ما بر نیروی کشش در در میله و همچنین محاسبه نیروهای تماسی بین اجسام می باشد که مؤلفین نظر حاصی رو این بحث دارند انسان امسال هم تستی که از دینامیک مطرح شده بود مربوط به این جلسه می باشد که مطمئنم با روش هایی که در این جلسه خدمت شما تقدیم میشه مطمئن باشین که از عهده تمامی تست های این قسمت بر می یاید.

مدت زمان: 32 دقیقه و 55 ثانیه.

 نیروی کشش در میله و محاسبه نیروهای تماسی بین اجسام.

تست1)در شکل مقابل کشش میله یا طناب در مقطع A'A کدام است؟
نکته حل: در جلسات قبل جرم نخ ناچیز و کشش آن در سرتاسر طناب یکسان بود ولی در این مساله چنین نیست.
روش کلی: شتاب کل دستگاه را پیدا کرده و سپس قانون دوم را برای جرم مورد نظر مینویسیم و توجه می کنیم که در محاسبات دوم حتما جرمی را که در حال محاسبه نیرو برای آن هستیم را حساب میکنیم نه جرم کل میله را.
**ارائه تکنیک ضربدری برای حل سریعتر. ---> این تکنیک جایی کاربرد دارد که ضریب اصطکاک برای تمام اجسام یکسان باشد و یا کلا برابر صفر باشد.

تست2)نیروی کشش نخ بین دو وزنه چند نیوتن است؟
نکته حل: با استفاده از تکنیک ضربدری به راحتی قابل حل است.

تست3)در شکل مقابل نیرویی که بسته1 به بسته 2 وارد می کند چند نیوتن است؟(احتمالی 96)(تست مربوط به نیروهای تماسی است که مبحثی تست خیز است)
نکته حل: چون ضرایب اصطکاک برابر نیستند با روش کلی حل میشود.یعنی ابتدا شتاب کل را یافته و سپس قانون دوم را برای یکی از اجسام نوشته و نیروی تماسی را پیدا می کنیم.

تست4)در شکل مقابل بزرگی نیرویی که جرم m2 به جرم m1 وارد می کند چند نیوتن است؟
نکته حل: این سوال با 3 روش قابل حل می باشد.
روش 1)تشریحی.
روش2)ارائه یک تکنیکک جدید.
روش3)تکنیک ضربدری.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم