فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 56 - امواج مکانیکی (قسمت ششم)

در این جلسه نقاط هم فاز و نقاط در فاز مخالف در خدمت شما هستیم. تمامی نکاتی که باید بدونید و اینکه نقاط هم فاز و نقاط غیر هم فاز چی هستند و نکات مربوط به حل تست های این قسمت رو ان شاالله با همدیگه کار خواهیم کرد . چند تستی رو هم برایتان آماده کرده ام که امیدوارم در آخر کلاس براتون مفید باشد.

 

ریز مباحث جلسه 056 (امواج مکانیکی قسمت 6) :
مدت زمان: 27 دقیقه و 21 ثانیه.

●نقاط هم فاز: وضعیت ارتعاشی یا نوسانی یکسانی دارند.
●نقاط در فاز متقابل(مخالف): وضعیت ارتعاشی(نوسانی) قرینه دارند.(کلیه کمیتهایشان با هم قرینه اند)

●تحلیل کامل نقاط هم فاز و نقاط در فاز متقابل از روی شکل.

●ارائه اختلاف فاز و اختلاف زمان و اختلاف راه نقاط هم فاز و نقاط در فاز متقابل به صورت جدول با استفاده ار تکنیک هم ارزی طلایی.

● نکته: روی خط تعادل هر نقطه ای که میبینیم یا هم فازند یا در فاز مقابل.

●نکته: فاصله بین دو نقطه هم فاز متوالی همواره=طول موج.

●نکته: فاصله بین دو نقطه در فاز متقابل متوالی همواره= نصف طول موج.

تست1)نقش موج عرضی طنابی در یک لحظه مشابق شکل است.کدام یک از نقاط داده شده با B در فاز مخالفند؟(سراسری ریاضی 90)
این تست با استفاده از نکات گفته شده براحتی قابل حل می باشد.
نکته: در تست هایی که جهت انتشار به هیچ عنوان داده نشده خودمان یک جهت دلخواه را در نظر می گیریم.

تست 2)تابع موجی در SI بصورت (x=A Sin (ωt-πx است.حداقل فاصله دو نقطه در فاز متقابل چند متر است؟
نکته حل: کمترین فاصله در فاز متقابل نصف طول موج است پس باید طول موج را از طریق عدد موج بدست بیاوریم.
جواب:1 متر.

تست3) منبع o با بسامد 50 هرتز نوسان می کند و موج حاصل با سرعت 20 متر بر ثانیه در یک بعد و در یک جهت منتشر می شود.اگر M چهارمین نقطه هم فاز با o و N ششمین نقطه در فاز مخالف با O باشد.فاصله MN چقدر است؟(آزمایشی سنجش 91)
نکته حل: طول موج را با استفاده از اطلاعات داده شده بدست می آوریم.فاصله M تا چشمه 4 تا طول موج و فاصله N تا چشمه 5.5 تا طول موج و فاصله MN میشود 1.5 طول موج.
//هم با فرمول و هم با رسم شکل توضیح داده شده.
جواب:0.6

مشق شب) موجی با معادله (U=0.3 Sin (120πt-kx در محیط همگن با سرعت 180 متر بر ثانیه از نقطه A به طرف نقطه B در حال پیشروی است.اگر فاصله بین دو نقطه A و B برابر 9.2 متر باشدچند نقطه هم فاز و چند نقطه در فاز مخالف با نقطه A بین این دو نقطه وجود دارد؟

آرشآرش