فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 35 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوازدهم)- خازن (قسمت دوم)

خازن (قسمت دوم) 

مدت زمان: 22 دقیقه

این دومین فیلم از مبحث خازن می باشد در این جلسه به نکات مهمی اشاره می شود:
 هرگاز خازنی به مولد وصل باشد اختلاف پتانسیل ثابت می ماند.
 هرگاه خازن پرشده ای را از مولد جدا کنیم بار الکتریکی ذخیره شده ثابت می ماند.

حل دو سوال مفهومی که در تست ها به آن اشاره می شود:
 1) خازنی به مولد وصل است، دی الکتریکی با K=3 را بین صفحات خازن قرار می دهیم. اختلاف پتانسیل، ظرفیت خازن، بارالکتریکی ذخیره شده در خازن، میدان الکتریکی و انرژی ذخیره شده در خازن چه تغییری می کند؟
 2) خازن پرشده ای را از مولد جدا می کنیم و سپس فاصله بین صفحات خازن را نصف می کنیم. به ترتیب از راست به چپ بار الکتریکی، ظرفیت، اختلاف پتانسیل دو سر خازن، انرژی ذخیره شده در خازن و میدان الکتریکی بین صفحات دو خازن چگونه تغییر می کند؟

حل دو تست:
 1) خازن مسطحی که بین صفحات آن هوا باشد به یک مولد وصل است اگر در همین حالت فاصله صفحات آن را 4 برابر کنیم انرژی خازن چند درصد کاهش می یابد؟(سنجش 92)

 2) یک خازن مسطح را به باتری وصل کرده تا بار Q1 پیدا کند و سپس آن را از باتری جدا می کنیم اگر یک قطعه دی الکتریک میان صفحات خازن وارد کنیم کدام گزینه درباره بار، اختلاف پتانسیل و انرژی خازن نسبت به حالت قبل درست است؟ (سراسری تجربی)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم