فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 26 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت سوم)

حل 3 تست از مبحث قانون کولن 

زمان: 21:12
حل 3 تست الکترسته ساکن از مباحث تدریس شده.
تست1: در شکل زیر برآیند نیروهای الکتریکی وارد برهریک از بارها نقظه ای صفر است. q/q3 کدام است؟(سراسری تجربی 93)

تست2. (سراسری ریاضی 89) : سه بار نقطه ای مطابق شکل در جای خود ثابت شده اند. برایند نیرو های که بارهای q1 12 بر بار q3 وارد می کنند. موازی با قاعده مثلث است. بار q2 چند میکرکولن است؟
(حل به دو روش تستی و تشریحی، ارائه دو نکته تستی)

تست3. (سراسری) بارهای q و Q مطابق شکل در 4 راس مربع قرار دارند. اگر برایند وارد بر بار Q صفر باشد، نسبت Q/q کدام است؟
(حل به روش تستی و ارائه نکته تستی)

لینک های مستقیم دانلود این فیلم