فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 25 - الکتریسیتۀ ساکن (قسمت دوم)

تدریس قانون کولن 

مباحث: نیرو بر حسب نیوتن، بار، فاصله، تکنیک 90، و حل 4 تست 

با جلسه ی دوم فصل الکتریسیته ساکن در خدمت شما هستیم، این جلسه قانون کولن و نکات مربوط به قانون کولن رو کار می کنیم همراه با چند تستی که براتون آوردم و تست ها هم حاوی نکات مهمی می باشند که 

 

عنوان :تدریس قانون کولن
*بیان قانون کولن
۱-رابطه ریاضی قانون کولن
۲-بررسی واحد کمیت های موجود در رابطه کولن(نیروF،بارq،فاصلهr،ثابت کولنk و ضریب گذردهی الکتریکی)
۳-بررسی نمودارهای: نیرویF بر حسب بارq و نیرویF برحسب فاصلهr

*بررسی نکات مربوط به قانون کولن
۱-متناسب بودن نیروی کولن با حاصلضرب اندازه بار دو ذره باردار و داشتن رابطه معکوس با مجذور فاصله بین آن ها
۲-تکنیک ۹۰: اگر بارها برحسب میکرو کولن و فاصله بر حسب سانتی متر در رابطه قرار گیرند،کافیست به جای kعدد۹۰جایگذاری شود،در اینصورت نیرو برحسب نیوتون به دست خواهد امد و محاسبات سریعتر انجام می پذیرد.

*بررسی نقطه کور میدان های الکتریکی که در آن برایند نیروها یا میدان ها صفر می شود،به دو طریق تستی و مفهومی.

*حل ۴تست
تست های حل شده در کلاس:
۱-دوبار هم اندازه و ناهمنام در فاصله مشخصی از یکدیگر قرار دارند.اگر ۱۰٪ یکی از بارها را کم کرده و به بار دیگری اضافه کنیم،اندازه نیروی متقابل بارها چگونه تغییر می کند؟
۲-دو بار هم نام q=12 میکروکولن و qَ در فاصله r به یکدیگر نیروی F وارد می کنند.اگر ۲۵٪ از بار q را برداشته و به بار qَ اضافه کنیم و همچنین فاصله بین دو بار را نصف کنیم،نیروی کولنی بین آن ها ۵برابر می شود.بار qَ چند میکرو کولن است؟
۳-دو کره فلزی مشابه دارای بارهای الکتریکی q=5میکروکولن و qَ=15میکروکولن در فاصله r نیروی Fبر یکدیگر وارد می کنند.اگر این دو کره را در یک لحظه با یکدیگر تماس دهیم به طوریکه فقط بین دو کره انتقال بار صورت گیرد و مجدداً به همان فاصله قبلی برگردانیم ،نیروی دافعه دو کره چگونه تغییر می کند؟
۴-دو بار الکتریکی نقطه ای q=4میکرو کولن و qَ=36میکرو کولن در فاصله ۳۰ سانتی متری از هم ثابت شده اند.بار ًq را در چند سانتی متری از بار q و روی خط واصل دو بار q و qَ قرار دهیم تا به حالت تعادل بماند؟

زمان : ۳۵ دقیقه

لینک های مستقیم دانلود این فیلم