فیلم ها صفر تا صد فیزیک کنکور (نظام آموزشی قدیم) (96-1395) پیمان طلوعی

فیلم جلسه 10 - حرکت شناسی (قسمت دهم)

تدریس:

حرکت شتابدار با شتاب ثابت ، معادله های مکان زمان و سرعت زمان ، زمان توقف و مسافت توقف و تحلیل نمودارهای مکان زمان و فرمولهای مورد نیاز برای حل سریع مسائل این مباحث 

 

زمان: 35:19

حرکت شتابدار با شتاب ثابت: اگر تغییرات سرعت در بازه های زمانی یکسان به یکصورت باشد
پس چون شتاب ثابت، شتاب لحظه ای با شتاب متوسط در این حرکت برابر است.

معادله مکان-زمان(مستقل از سرعت):
-معادله سرعت زمان(مستقل از مکان):
-معادله جابه جایی(جابه جایی در tثانیه حرکت):

معادله مستقل از سرعت اولیه:

معادله مستقل از زمان:
-روابط سرعت متوسط: 1- سرعت متوط در t ثانیه اول حرکت. 2- سرعت توسط از (t تاt)

معادله مستقل از شتاب.

جابه جایی در ثانیه nام
_ نکته: در حرکت شتابدار با شتاب ثابت، جابه جایی های متوالی متحرک در بازه های زمانی یکسان و متوالی، تشکیل یک تصاعد حسابی با قدر نسبت d می دهند.
_ نکته زمانی که در مساِل سرعت اولیه صفر باشد می توانیم از d-3d-5d-7d-11d-13d استفاده کنیم.
تکنیک برعکس: اگر متحرکی حرکتش کند شونده باشد. یعنی متحرک پس از طی زمانی متوقف شود. از تکنیک برعکس استفاده میکنیم. 5d-3d-d.

زمان توقف و مسافت توقف.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم