فیلم جلسه 65 - خط و صفحه-بردار

رضا شامیزاده
رضا شامیزاده

تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده

خط و صفحه-بردار
ادامه حل سوال ها
نقطه تلاقي
فاصله نقطه از صفحه
انواع حالت هاي نوشتن معادله صفحه
زاويه بين 2بردار
فاصله نقطه از خط

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول - جلسه اول بردار

تدریس درسنامه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 کتاب گاج نقره ای آقای شامی زاده در این جلسه اعلام کر ...

فیلم جلسه 2 - جلسه دوم بردار

ادامه ی تدریس درسنامه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 کتاب گاج نقره ای ادامه بردار، پاره خط جهت دا ...

فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بردار

حل تست های درس نامه 1 تا 4 گاج

فیلم جلسه 4 - جلسه چهارم بردار

حل تست های درس نامه 5 تا 7 گاج

فیلم جلسه 5 - جلسه پنجم بردار

حل تست های باقی مانده از درس نامه های 1 تا 7 گاج

فیلم جلسه 6 - جلسه ششم بردار

حل تست های باقی مانده از درسنامه 7 و تدریس و حل درسنامه 8.

فیلم جلسه 7 - جلسه هفتم بردار

بردار-قسمت7تدريس درسنامه 9گاجمباحث:بردار يكهنوشتن بردار در راستاي 2بردار ديگرهم طول كردن بردارهاحل س ...

فیلم جلسه 9 - جلسه نهم بردار

حل تست های درسنامه 10،تدریس و حل تست های درسنامه 11

فیلم جلسه 10 - جلسه دهم بردار

بردار-قسمت10مرور مباحث:خواص ضرب داخليزاويه بين 2بردارشرط موازي و عمود بودن 2بردارنامساوي كوشي-شوارتز ...

فیلم جلسه 11 - جلسه یازدهم بردار

بردار-قسمت11درسنامه13:اتحادها در بردارهاشماره سوال هاي حل شده:63- 65- 67(مهم)-69-71-73-75-77

فیلم جلسه 12 - ادامه بردارها

بردار-قسمت12حل سوال هاي گاجمباحث:تصوير و قرينه بردارنامساوي كوشي-شوارتزشماره سوال ها:111-113-117-119 ...

فیلم جلسه 13 - ادامه بردارها

بردار-قسمت13مرور ضرب خارجيوادامه تدريس ضرب خارجيويژگي هاي ضرب خارجيرابطه لاگرانژضرب مضاعفحل سوال 129 ...

فیلم جلسه 14 - ادامه بردارها

بردار-قسمت14حجم متوازي السطوححجم هرمحل سوال هاي درسنامه هاي 19و20 گاجمباحث:ضرب مختلطضرب خارجيرابطه ل ...

فیلم جلسه 15 - بردارها قسمت 15

بردارها-قسمت15حل سوال هاي گاج (مضارب فرد)مباحث: ضرب داخلي و خارجيروابط بين بردارها شرط دريك صفحه بود ...

فیلم جلسه 16 - خط وصفحه

نوشتن معادله خط - بردار هادي خط- معادله متقارن يا كانونيك - معادله پارامتري-زاويه بين 2خط.

فیلم جلسه 17 - خط و صفحه

به دست آوردن بردار هادي -وضعيت نسبي 2خط(موازي -متقاطع-متنافر- منطبق)

فیلم جلسه 18 - خط و صفحه

نوشتن معادله خط بردار هادي خط معادله متقارن يا كانونيك معادله پارامتري زاويه بين 2خط

فیلم جلسه 19 - خط و صفحه

خط و صفحه-قسمت4مرورموازي و عمود بودن 2خطبه دست آوردن بردارهاديوضعيت نسبي 2خطبه دست آوردن نقطه تلاقيب ...

فیلم جلسه 20 - خط و صفحه

فاصله 2خط متقاطع-موازي - متنافر . منظور از فاصله كوتاه ترين فاصله 2خط است

فیلم جلسه 21 - خط و صفحه

حل تمرين از عمود مشترك و فاصله 2خط و فاصله نقطه از خط

فیلم جلسه 22 - خط و صفحه

حل تمرين از مباحث خط

فیلم جلسه 23 - خط و صفحه

1- حل تمرین از معادله خط 2- حل چند تمرین از گاج نقره ای. پیدا کردن زاویه ی بردار هادی با محورهای x,y ...

فیلم جلسه 24 - خط و صفحه

خط و صفحه -قسمت9حل سوال هاي گاج از مباحث:تقاطع خط با محورها و صفحات مختصاتتقاطع 2خطدبير براي چند سوا ...

فیلم جلسه 25 - خط و صفحه

خط و صفحه- قسمت10حل سوال هاي گاج درسنامه1از مبحثمعادله خط

فیلم جلسه 26 - خط و صفحه

خط و صفحه- قسمت 11حل سوال از گاج مباحث:زاويه خط با محورها و صفحات مختصات معادله خطتصوير وقرينه خط رو ...

فیلم جلسه 27 - خط و صفحه

خط وصفحه - قسمت 12حل سوال هاي گاج از مباحث:تقاطع خط با صفحات و محورهاي مختصاتتقاطع2خطبه دست آوردن نق ...

فیلم جلسه 28 - خط و صفحه

خط و صفحه - قسمت 13حل سوال هاي گاج از مباحث:بررسي وضعيت نسبي 2خطنقطه تلاقي 2خط

فیلم جلسه 29 - خط و صفحه

خط و صفحه -قسمت 14تدريس صفحهبه دست آوردن بردار نرمال در حالت هاي مختلف نوشتن معادله صفحه

فیلم جلسه 30 - خط و صفحه

وضعيت نسبي 2 صفحه موازي -منطبق -متقاطع و معادله فصل مشترك 2صفحه

فیلم جلسه 31 - خط و صفحه

نوشتن معادله صفحه گذرا از نقطه a و شامل خط فصل مشترك 2صفحه - وضعيت نسبي خط و صفحه

فیلم جلسه 32 - خط و صفحه

فاصله نقطه از صفحه- فاصله 2صفحه(متقاطع- موازي ) فاصله خط با صفحه - تصوير نقطه نسبت به خط

فیلم جلسه 33 - خط و صفحه

خط و صفحه-قسمت15حل سوال هاي گاج از مباحث:تصويرو قرينه نقطه روي صفحهتصويرو قرينه نقطه روي خط

فیلم جلسه 34 - معرفي ماتريس و درايه - مرتبه ...

ماتريس : معرفي ماتريس و درايه - مرتبه ماتريس - تعداد سطر ها و ستون ها تعريف انواع ماتريس :(مربعي -اث ...

فیلم جلسه 35 - ماتريس

حل سوال هاي گاج (بيشتر مضارب فرد)

فیلم جلسه 36 - ماتريس

ماتريس : حل سوال هاي گاج (مضارب فرد)

فیلم جلسه 37 - ماتريس قسمت 4

ماتريس-قسمت4تدريس: ماتريس كهاد همسازه وارون پذيري ماتريس به دست آوردن دترمينان با بسط دادنروش محاسبه ...

فیلم جلسه 38 - ماتريس قسمت 5

ماتريس-قسمت5خواص دترمينانويژگي هاي 1تا7دترمينان از كتاب درسينكته براي ضرب ماتريس قائم در افقي

فیلم جلسه 39 - ماتريس قسمت 6

ماتريس-قسمت6حل سوال هاي گاجمباحث:ماتريس كهاددترمينان و ويژگي هاي دترمينانشماره سوال ها:53-55-57-59-6 ...

فیلم جلسه 40 - ماتريس قسمت 7

ماتريس-قسمت7ادامه ماتريس وارون ماتريس الحاقيويژگي هاي دترمينان وارون و الحاقيدترمينان ماتريس واندرمو ...

فیلم جلسه 41 - ماتريس قسمت 8

ماتريس- قسمت8ماتريس تجانسماتريس تقارن نسبت به محورهاي مختصات و مبداتقارن نسبت به نيمسازهاي محورهاي م ...

فیلم جلسه 43 - ماتریس و دترمینان

حل تست از کتاب گاج نقره ای شماره های فرد از 53 تا 120

فیلم جلسه 44 - تدریس ماتریس و دترمینان

تدریس ماتریس و دترمینان تحلیلی و حل تمرین از : تست های شماره فرد از 120 الی 140 کتاب گاج نقره ای

فیلم جلسه 45 - دستگاه معادلات خطی

تدریس دستگاه معادلات خطی 2 مجهولی و 3 مجهولی حل دستگاه به روش ماتریس وارون حل دستگاه به روش گرامر حل ...

فیلم جلسه 46 - وارن ماتریس

تدریس وارون ماتریس از طریق ماتریس الحاقی و روش گوس جردن حل تمرین : تست های شماره 147 و 149 و 151 و 1 ...

فیلم جلسه 47 - ماتریس همسازه

تدریس ماتریس همسازه - ماتریس الحاقی - ماتریس وارون حل تمرین : تست های فرد از 156 تا 176 کتاب گاج نقر ...

فیلم جلسه 48 - دستگاه معادلات خطی

تدریس دستگاه معادلات خطی حل تست های فرد از شماره 5 تا 34 کتاب گاج نقره ای ( فصل 5 ) 

فیلم جلسه 49 - مقاطع مخروطي قسمت 1

مقاطع مخروطي-قسمت1تعريف بيضيكانون و فاصله كانونيقطرهاي بيضيخروج از مركز بيضينوشتن معادله بيضيمركز بي ...

فیلم جلسه 50 - تدریس و حل تمرین بیضی

حل شماره های فرد از 94 تا 110 ( فصل 3 کتاب هندسه تحلیلی گاج ) 

فیلم جلسه 51 - مقاطع مخروطی

تدریس سهمی و حل چند مثال

فیلم جلسه 52 - مقاطع مخروطی

تدریس سهمی حل تمرین و تست ( تست 200 تا 209 فصل 3 کتاب هندسه تحلیلی گاج نقره ای )

فیلم جلسه 54 - مقاطع مخروطی

مقاطع مخروطي-قسمت5هذلولي استفاده از معادله گسترده براي رسم شكل و به دست آوردن پارامترهاي بيضي انواع ...

فیلم جلسه 55 - مقاطع مخروطی

مقاطع مخروطي-قسمت6هذلولي حل سوال از مباحثمجانب ها و معادله هذلولي

فیلم جلسه 56 - مقاطع مخروطی

تعریف دایره : مکان هندسی نقاط ثابتی از صفحه است، که فاصله اش از یک نقطه ثابت، مقدار ثابتی است.

فیلم جلسه 57 - مقاطع مخروطی

ـدریس: معادله دایره،  حل مثال: 5، 9، 2، 11

فیلم جلسه 58 - مقاطع مخروطی

حل مثال های مهم و پر کاربرد کنکوری

فیلم جلسه 59 - مقاطع مخروطی

تدریس: دوران مقاطع مخروطی، هذلولی مایل، تابع همو گرافیکی و حل مثال

فیلم جلسه 60 - مقاطع مخروطی

حل مثال:  111، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 

فیلم جلسه 61 - مقاطع مخروطی

تجزیه تحلیل آزمون غیر حضوری 1393/07/25 هندسه تحلیلی   آزمون قلمچی 

فیلم جلسه 62 - مقاطع مخروطی

تجزیه  و تحلیل آزمون غیر حضوری 9 آبان ماه 93

فیلم جلسه 63 - خط و صفحه-بردار

صفحهحل تمرين از مباحث زير:معادله صفحهبردار نرمال صفحهتقاطع صفحه هافاصله نقطه از صفحهفاصله دوصفحهعمود ...

فیلم جلسه 64 - خط و صفحه-بردار

خط و صفحه حل سوال از كتابي غير گاجنوشتن معادله صفحهبردار نرمال معادله خط دبير با مرور نكات هر مبحث ب ...

فیلم جلسه 65 - خط و صفحه-بردار

خط و صفحه-بردارادامه حل سوال هانقطه تلاقيفاصله نقطه از صفحهانواع حالت هاي نوشتن معادله صفحهزاويه بين ...

فیلم جلسه 66 - مرور سهمی

مرور سهمیخلاصه مفاهيم نكات معادله سهمیپارامتر سهمیوتر كانونی مختصات كانون و راسمحور تقارن خط هادیحل ...

فیلم جلسه 67 - مرور بيضی

مرور بيضیخلاصه مفاهيم و نكات بيضیمختصات كانون ها-مركزقطرهاي كانونی و ناكانونیطول وتر كانونیخروج از م ...

فیلم جلسه 68 - آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا 100خط -قسمت 1معادله خط: متقارن كانونيك و پارامتريبه دست آوردن بردار هادي خطوضعيت نسبي 2خط: مت ...

فیلم جلسه 69 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفرتا 100خط -قسمت 2طول عمود مشتركراستاي عمود مشتركمعادله عمود مشتركتصوير و قرينه نقطه نسبت به خطفاصل ...

فیلم جلسه 70 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا 100صفحه-قسمت1معادله صفحه به دست آوردن بردار نرمال صفحه مثال هاي هر مبحث همزمان با تدرسي حل مي ...

فیلم جلسه 71 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفرتا100صفحه-قسمت 2ادامه معادله صفحهفاصله نقطه از صفحهوضعيت نسبي خط و صفحه تقاطع خط و صفحهقرينه نقطه ...

فیلم جلسه 72 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا100ماتريس- قسمت 1دترمينانوارون پذيريبه دست آوردن درآيه واقع بر ماتريس وارونماتريس الحاقيبه دست ...

فیلم جلسه 73 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا100ماتريس-قسمت 2ادامه به دست آوردن عنصر ماتريس وارونشرايط برقراري اتحادها در ماتريس هاروابط مي ...

فیلم جلسه 74 - جمع بندی تحلیلی

تدریس: مقاطع مخروطی (دایره، بیضی، هذلولی، سهمی) حل مثال و یاآاوری

فیلم جلسه 75 - جمع بندی تحلیلی

ندریس: طول مماس مشترک خارجی و حل مثال های مهم