فیلم ها نمونه فیلم ریاضیات ریاضی ابریشم

فیلم جلسه 1 - تحلیل آزمون گزینه دو 16 آبان ویژه رشته ریاضی حل تست های 101 الی 115

لینک های مستقیم دانلود این فیلم