فیلم جلسه 60 - مقاطع مخروطی

رضا شامیزاده
رضا شامیزاده

تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده

حل مثال: 

111، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها تحلیلی کلاس کنکور(2) (94-1393) رضا شامیزاده

Loading

فیلم جلسه 1 - فصل اول - جلسه اول بردار

تدریس درسنامه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 کتاب گاج نقره ای آقای شامی زاده در این جلسه اعلام کر ...

فیلم جلسه 2 - جلسه دوم بردار

ادامه ی تدریس درسنامه 1 و 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 و 8 و 9 کتاب گاج نقره ای ادامه بردار، پاره خط جهت دا ...

فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بردار

حل تست های درس نامه 1 تا 4 گاج

فیلم جلسه 4 - جلسه چهارم بردار

حل تست های درس نامه 5 تا 7 گاج

فیلم جلسه 5 - جلسه پنجم بردار

حل تست های باقی مانده از درس نامه های 1 تا 7 گاج

فیلم جلسه 6 - جلسه ششم بردار

حل تست های باقی مانده از درسنامه 7 و تدریس و حل درسنامه 8.

فیلم جلسه 7 - جلسه هفتم بردار

بردار-قسمت7تدريس درسنامه 9گاجمباحث:بردار يكهنوشتن بردار در راستاي 2بردار ديگرهم طول كردن بردارهاحل س ...

فیلم جلسه 9 - جلسه نهم بردار

حل تست های درسنامه 10،تدریس و حل تست های درسنامه 11

فیلم جلسه 10 - جلسه دهم بردار

بردار-قسمت10مرور مباحث:خواص ضرب داخليزاويه بين 2بردارشرط موازي و عمود بودن 2بردارنامساوي كوشي-شوارتز ...

فیلم جلسه 11 - جلسه یازدهم بردار

بردار-قسمت11درسنامه13:اتحادها در بردارهاشماره سوال هاي حل شده:63- 65- 67(مهم)-69-71-73-75-77

فیلم جلسه 12 - ادامه بردارها

بردار-قسمت12حل سوال هاي گاجمباحث:تصوير و قرينه بردارنامساوي كوشي-شوارتزشماره سوال ها:111-113-117-119 ...

فیلم جلسه 13 - ادامه بردارها

بردار-قسمت13مرور ضرب خارجيوادامه تدريس ضرب خارجيويژگي هاي ضرب خارجيرابطه لاگرانژضرب مضاعفحل سوال 129 ...

فیلم جلسه 14 - ادامه بردارها

بردار-قسمت14حجم متوازي السطوححجم هرمحل سوال هاي درسنامه هاي 19و20 گاجمباحث:ضرب مختلطضرب خارجيرابطه ل ...

فیلم جلسه 15 - بردارها قسمت 15

بردارها-قسمت15حل سوال هاي گاج (مضارب فرد)مباحث: ضرب داخلي و خارجيروابط بين بردارها شرط دريك صفحه بود ...

فیلم جلسه 16 - خط وصفحه

نوشتن معادله خط - بردار هادي خط- معادله متقارن يا كانونيك - معادله پارامتري-زاويه بين 2خط.

فیلم جلسه 17 - خط و صفحه

به دست آوردن بردار هادي -وضعيت نسبي 2خط(موازي -متقاطع-متنافر- منطبق)

فیلم جلسه 18 - خط و صفحه

نوشتن معادله خط بردار هادي خط معادله متقارن يا كانونيك معادله پارامتري زاويه بين 2خط

فیلم جلسه 19 - خط و صفحه

خط و صفحه-قسمت4مرورموازي و عمود بودن 2خطبه دست آوردن بردارهاديوضعيت نسبي 2خطبه دست آوردن نقطه تلاقيب ...

فیلم جلسه 20 - خط و صفحه

فاصله 2خط متقاطع-موازي - متنافر . منظور از فاصله كوتاه ترين فاصله 2خط است

فیلم جلسه 21 - خط و صفحه

حل تمرين از عمود مشترك و فاصله 2خط و فاصله نقطه از خط

فیلم جلسه 22 - خط و صفحه

حل تمرين از مباحث خط

فیلم جلسه 23 - خط و صفحه

1- حل تمرین از معادله خط 2- حل چند تمرین از گاج نقره ای. پیدا کردن زاویه ی بردار هادی با محورهای x,y ...

فیلم جلسه 24 - خط و صفحه

خط و صفحه -قسمت9حل سوال هاي گاج از مباحث:تقاطع خط با محورها و صفحات مختصاتتقاطع 2خطدبير براي چند سوا ...

فیلم جلسه 25 - خط و صفحه

خط و صفحه- قسمت10حل سوال هاي گاج درسنامه1از مبحثمعادله خط

فیلم جلسه 26 - خط و صفحه

خط و صفحه- قسمت 11حل سوال از گاج مباحث:زاويه خط با محورها و صفحات مختصات معادله خطتصوير وقرينه خط رو ...

فیلم جلسه 27 - خط و صفحه

خط وصفحه - قسمت 12حل سوال هاي گاج از مباحث:تقاطع خط با صفحات و محورهاي مختصاتتقاطع2خطبه دست آوردن نق ...

فیلم جلسه 28 - خط و صفحه

خط و صفحه - قسمت 13حل سوال هاي گاج از مباحث:بررسي وضعيت نسبي 2خطنقطه تلاقي 2خط

فیلم جلسه 29 - خط و صفحه

خط و صفحه -قسمت 14تدريس صفحهبه دست آوردن بردار نرمال در حالت هاي مختلف نوشتن معادله صفحه

فیلم جلسه 30 - خط و صفحه

وضعيت نسبي 2 صفحه موازي -منطبق -متقاطع و معادله فصل مشترك 2صفحه

فیلم جلسه 31 - خط و صفحه

نوشتن معادله صفحه گذرا از نقطه a و شامل خط فصل مشترك 2صفحه - وضعيت نسبي خط و صفحه

فیلم جلسه 32 - خط و صفحه

فاصله نقطه از صفحه- فاصله 2صفحه(متقاطع- موازي ) فاصله خط با صفحه - تصوير نقطه نسبت به خط

فیلم جلسه 33 - خط و صفحه

خط و صفحه-قسمت15حل سوال هاي گاج از مباحث:تصويرو قرينه نقطه روي صفحهتصويرو قرينه نقطه روي خط

فیلم جلسه 34 - معرفي ماتريس و درايه - مرتبه ...

ماتريس : معرفي ماتريس و درايه - مرتبه ماتريس - تعداد سطر ها و ستون ها تعريف انواع ماتريس :(مربعي -اث ...

فیلم جلسه 35 - ماتريس

حل سوال هاي گاج (بيشتر مضارب فرد)

فیلم جلسه 36 - ماتريس

ماتريس : حل سوال هاي گاج (مضارب فرد)

فیلم جلسه 37 - ماتريس قسمت 4

ماتريس-قسمت4تدريس: ماتريس كهاد همسازه وارون پذيري ماتريس به دست آوردن دترمينان با بسط دادنروش محاسبه ...

فیلم جلسه 38 - ماتريس قسمت 5

ماتريس-قسمت5خواص دترمينانويژگي هاي 1تا7دترمينان از كتاب درسينكته براي ضرب ماتريس قائم در افقي

فیلم جلسه 39 - ماتريس قسمت 6

ماتريس-قسمت6حل سوال هاي گاجمباحث:ماتريس كهاددترمينان و ويژگي هاي دترمينانشماره سوال ها:53-55-57-59-6 ...

فیلم جلسه 40 - ماتريس قسمت 7

ماتريس-قسمت7ادامه ماتريس وارون ماتريس الحاقيويژگي هاي دترمينان وارون و الحاقيدترمينان ماتريس واندرمو ...

فیلم جلسه 41 - ماتريس قسمت 8

ماتريس- قسمت8ماتريس تجانسماتريس تقارن نسبت به محورهاي مختصات و مبداتقارن نسبت به نيمسازهاي محورهاي م ...

فیلم جلسه 43 - ماتریس و دترمینان

حل تست از کتاب گاج نقره ای شماره های فرد از 53 تا 120

فیلم جلسه 44 - تدریس ماتریس و دترمینان

تدریس ماتریس و دترمینان تحلیلی و حل تمرین از : تست های شماره فرد از 120 الی 140 کتاب گاج نقره ای

فیلم جلسه 45 - دستگاه معادلات خطی

تدریس دستگاه معادلات خطی 2 مجهولی و 3 مجهولی حل دستگاه به روش ماتریس وارون حل دستگاه به روش گرامر حل ...

فیلم جلسه 46 - وارن ماتریس

تدریس وارون ماتریس از طریق ماتریس الحاقی و روش گوس جردن حل تمرین : تست های شماره 147 و 149 و 151 و 1 ...

فیلم جلسه 47 - ماتریس همسازه

تدریس ماتریس همسازه - ماتریس الحاقی - ماتریس وارون حل تمرین : تست های فرد از 156 تا 176 کتاب گاج نقر ...

فیلم جلسه 48 - دستگاه معادلات خطی

تدریس دستگاه معادلات خطی حل تست های فرد از شماره 5 تا 34 کتاب گاج نقره ای ( فصل 5 ) 

فیلم جلسه 49 - مقاطع مخروطي قسمت 1

مقاطع مخروطي-قسمت1تعريف بيضيكانون و فاصله كانونيقطرهاي بيضيخروج از مركز بيضينوشتن معادله بيضيمركز بي ...

فیلم جلسه 50 - تدریس و حل تمرین بیضی

حل شماره های فرد از 94 تا 110 ( فصل 3 کتاب هندسه تحلیلی گاج ) 

فیلم جلسه 51 - مقاطع مخروطی

تدریس سهمی و حل چند مثال

فیلم جلسه 52 - مقاطع مخروطی

تدریس سهمی حل تمرین و تست ( تست 200 تا 209 فصل 3 کتاب هندسه تحلیلی گاج نقره ای )

فیلم جلسه 54 - مقاطع مخروطی

مقاطع مخروطي-قسمت5هذلولي استفاده از معادله گسترده براي رسم شكل و به دست آوردن پارامترهاي بيضي انواع ...

فیلم جلسه 55 - مقاطع مخروطی

مقاطع مخروطي-قسمت6هذلولي حل سوال از مباحثمجانب ها و معادله هذلولي

فیلم جلسه 56 - مقاطع مخروطی

تعریف دایره : مکان هندسی نقاط ثابتی از صفحه است، که فاصله اش از یک نقطه ثابت، مقدار ثابتی است.

فیلم جلسه 57 - مقاطع مخروطی

ـدریس: معادله دایره،  حل مثال: 5، 9، 2، 11

فیلم جلسه 58 - مقاطع مخروطی

حل مثال های مهم و پر کاربرد کنکوری

فیلم جلسه 59 - مقاطع مخروطی

تدریس: دوران مقاطع مخروطی، هذلولی مایل، تابع همو گرافیکی و حل مثال

فیلم جلسه 60 - مقاطع مخروطی

حل مثال:  111، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 

فیلم جلسه 61 - مقاطع مخروطی

تجزیه تحلیل آزمون غیر حضوری 1393/07/25 هندسه تحلیلی   آزمون قلمچی 

فیلم جلسه 62 - مقاطع مخروطی

تجزیه  و تحلیل آزمون غیر حضوری 9 آبان ماه 93

فیلم جلسه 63 - خط و صفحه-بردار

صفحهحل تمرين از مباحث زير:معادله صفحهبردار نرمال صفحهتقاطع صفحه هافاصله نقطه از صفحهفاصله دوصفحهعمود ...

فیلم جلسه 64 - خط و صفحه-بردار

خط و صفحه حل سوال از كتابي غير گاجنوشتن معادله صفحهبردار نرمال معادله خط دبير با مرور نكات هر مبحث ب ...

فیلم جلسه 65 - خط و صفحه-بردار

خط و صفحه-بردارادامه حل سوال هانقطه تلاقيفاصله نقطه از صفحهانواع حالت هاي نوشتن معادله صفحهزاويه بين ...

فیلم جلسه 66 - مرور سهمی

مرور سهمیخلاصه مفاهيم نكات معادله سهمیپارامتر سهمیوتر كانونی مختصات كانون و راسمحور تقارن خط هادیحل ...

فیلم جلسه 67 - مرور بيضی

مرور بيضیخلاصه مفاهيم و نكات بيضیمختصات كانون ها-مركزقطرهاي كانونی و ناكانونیطول وتر كانونیخروج از م ...

فیلم جلسه 68 - آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا 100خط -قسمت 1معادله خط: متقارن كانونيك و پارامتريبه دست آوردن بردار هادي خطوضعيت نسبي 2خط: مت ...

فیلم جلسه 69 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفرتا 100خط -قسمت 2طول عمود مشتركراستاي عمود مشتركمعادله عمود مشتركتصوير و قرينه نقطه نسبت به خطفاصل ...

فیلم جلسه 70 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا 100صفحه-قسمت1معادله صفحه به دست آوردن بردار نرمال صفحه مثال هاي هر مبحث همزمان با تدرسي حل مي ...

فیلم جلسه 71 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفرتا100صفحه-قسمت 2ادامه معادله صفحهفاصله نقطه از صفحهوضعيت نسبي خط و صفحه تقاطع خط و صفحهقرينه نقطه ...

فیلم جلسه 72 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا100ماتريس- قسمت 1دترمينانوارون پذيريبه دست آوردن درآيه واقع بر ماتريس وارونماتريس الحاقيبه دست ...

فیلم جلسه 73 - ادامه آموزش صفر تا صد تحلیلی

صفر تا100ماتريس-قسمت 2ادامه به دست آوردن عنصر ماتريس وارونشرايط برقراري اتحادها در ماتريس هاروابط مي ...

فیلم جلسه 74 - جمع بندی تحلیلی

تدریس: مقاطع مخروطی (دایره، بیضی، هذلولی، سهمی) حل مثال و یاآاوری

فیلم جلسه 75 - جمع بندی تحلیلی

ندریس: طول مماس مشترک خارجی و حل مثال های مهم