فیلم ها صفر تا صد علوم و فنون ادبی سال دوازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادقی

فیلم جلسه 7 - فصل دوم (قسمت سوم)، درس پنجم: اختیارات شاعری زبانی 1 (قسمت دوم)

این فیلم بیشتر تمرینی است بر اختیار زبانی از نوع بلند به کوتاه، میخوام بهتون بگم اون یای مشدد که اونجا تأکید میکنم بهتون میگم و براتون خواهم خواند، حواستون باشه، من نیومدم با یه مثال اینها رو براتون حل کنم، با هفتاد هشتاد تا بیت و تأکیدهایی که بهتون میکنم و در کجا این اختیارات به کار رفته، میخوام بهتون یاد بدم، میخوام ملکه ذهنتون کنم.

لینک های مستقیم دانلود این فیلم