فیلم ها نمونه فیلم همایش فیزیک گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان

فیلم جلسه 0 - فصل اول دوازدهم: حرکت شناسی (قسمت اول) تست های 1 تا 5

آرشآرش