فیلم جلسه 10 - فصل اول رشته ریاضی==ترمودینامیک(قسمت نهم)فرایند هم دما و بی در رو

 جهانبخش
جهانبخش

فیزیک سوم دبیرستان (94-1393) آقای جهان بخش

لینک های مستقیم دانلود این فیلم

فیلم ها فیزیک سوم دبیرستان (94-1393) آقای جهان بخش

Loading

فیلم جلسه 15 - فصل اول رشته ریاضی==ترمودینام ...

محث تدریس شده: بخش ماشین های گرمایی و ماشین های بخار و توضیح درباره نمودارهای مختلف در فرایند کار ما ...

فیلم جلسه 16 - فصل اول رشته ریاضی==ترمودینام ...

مبحث تدریس شده: گفتن جزوه درباره ماشین های گرمایی و روابط بازده و کار انجام شده در ماشین های گرمایی ...

فیلم جلسه 34 - فصل الکتریسیته ساکن - قانون ک ...

توضیح ثابت کولون وشروع تدریس میدان های الکتریکیمدت فیلم ۵۱دقیقه و۳۲ثانیه

فیلم جلسه 35 -

توضیح جهت میدان الکتریکی واندازه میدانتعیین جهت میدان الکتریکی

فیلم جلسه 36 -

حل مثال ازمیدانها وتمرینهای کتابمدت فیلم ۵۱دقیقه و۳۵ثانیه

فیلم جلسه 37 -

تدریس خطوط میدان الکتریکی وحل مثالمدت فیلم ۵۱دقیقه و۲۶ثانیه

فیلم جلسه 38 -

پاسخ به سوال دانش اموزان وحل مثال ازمیدان

فیلم جلسه 76 - فصل جریان الکتریکی و مدار

مرور پتانسیل، انرژی پتانسیل ،اختلاف پتانسیل

فیلم جلسه 98 - تدریس مبحث قانون القای الکترو ...

تدریس مبحث قانون القای الکترومغناطیس فارادی

فیلم جلسه 99 - حل تمرین از مبحث قانون فارادی

حل تمرین از مبحث قانون فارادی (نیروی محرکه ی متوسطه و لحظه ای)

فیلم جلسه 101 - حل تمرین و تدریس قانون لنز

حل تمرین در مورد قانون فارادی و تدریس قانون لنز

فیلم جلسه 104 - تدریس خودالقایی و آثار آن

تدریس مبحث خودالقایی و آثار آن

فیلم جلسه 105 - محاسبه ضریب خودالقایی

محاسبه ی ضریب خودالقایی و چند تمرین در مورد خودالقایی

فیلم جلسه 106 - تدریس مبحث معادله ی نیروی مح ...

تدریس مبحث معادله ی نیروی محرکه ی متناوب و حل تمرین از نیروی محرکه ی متناوب

فیلم جلسه 107 - تدریس مبحث جریان

تدریس مبحث جریان و حل تمرین از جریان متناوب