دبیرستان دانشگاه صنعتی شریف در سال 1383 تاسیس و زیر نظر دانشگاه صنعتی شریف فعالیت خود را آغاز کرد.
فعالیت های آموزشی آلاء با نظارت دبیرستان دانشگاه شریف انجام می شود.

پذیرفته شدگان دانشگاه صنعتی شریف

پذیرفته شدگان دانشگاه امیر کبیر

پذیرفته شدگان دانشگاه تهران

پذیرفته شدگان دانشگاه شهید بهشتی