تعداد ست ها: 413

آیدی عکس تیترفعالنمایشعملیات
690 همایش زیست گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد10اصلاح لیست محتواها
686 همایش گسسته گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
682 همایش فیزیک یازدهم تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) حمید فدایی فرد00اصلاح لیست محتواها
678 همایش ریاضی انسانی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد10اصلاح لیست محتواها
675 همایش شیمی یازدهم تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) احسان گودرزی00اصلاح لیست محتواها
673 همایش زبان انگلیسی تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) علی اکبر عزّتی00اصلاح لیست محتواها
671 همایش فیزیک گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان10اصلاح لیست محتواها
669 مقالات مشاوره ای10اصلاح لیست محتواها
667 00اصلاح لیست محتواها
665 بارانداز راه ابریشم ( پس آزمون)10اصلاح لیست محتواها