تعداد ست ها: 413

آیدی عکس تیترفعالنمایشعملیات
627 جزوات شیمی دهم با تدریس احسان گودرزی10اصلاح لیست محتواها
625 جزوات فیزیک دهم با تدریس محمد رضا یاری10اصلاح لیست محتواها
623 جزوات نکته و تست کنکور فیزیک دهم10اصلاح لیست محتواها
621 ریاضی تجربی کنکور همایش تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) علی صدری00اصلاح لیست محتواها
619 ویترین راه ابریشم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمّد صادق ثابتی00اصلاح لیست محتواها
617 فرسنگ اول راه ابریشم (ریاضیات جامع تجربی) (ویژۀ 7 تا 19 مهر 98) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
615 همایش زیست تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پوریا رحیمی00اصلاح لیست محتواها
613 کارگاه نکته و تست شیمی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی صنیعی طهرانی00اصلاح لیست محتواها
612 ویترین حسابان تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده00اصلاح لیست محتواها
611 ویترین آمار تفتان (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده00اصلاح لیست محتواها