تعداد ست ها: 413

آیدی عکس تیترفعالنمایشعملیات
743 نمونه فیلم همایش حسابان گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
741 نمونه فیلم همایش فیزیک گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان10اصلاح لیست محتواها
739 نمونه فیلم همایش ریاضی انسانی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد10اصلاح لیست محتواها
737 نمونه فیلم همایش زیست گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد علی امینی راد10اصلاح لیست محتواها
733 نمونه فیلم همایش گسسته گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) محمد صادق ثابتی10اصلاح لیست محتواها
731 نمونه فیلم همایش شیمی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) حامد پویان نظر10اصلاح لیست محتواها
729 نمونه فیلم همایش ریاضی تجربی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مهدی امینی راد10اصلاح لیست محتواها
727 همایش شیمی گدار (نظام آموزشی جدید) (99-1398) حامد پویان نظر10اصلاح لیست محتواها
725 کارگاه نکته و تست‌ فیزیک یازدهم (نظام آموزشی جدید) (99-1398) پرویز کازرانیان11اصلاح لیست محتواها
723 صفر تا صد اقتصاد (نظام آموزشی جدید) (99-1398) مریم مهری10اصلاح لیست محتواها