کلاس ریاضی پایه کنکور (نظام آموزشی قدیم) (94-1393) رضا شامیزاده

فیلم ها : 15

فیلم جلسه 1 - تصاعد حسابی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل چندین تست از کتاب آبی قلم چی درمورد این مبحثمبحث تدریس شده:از کتاب آبی

فیلم جلسه 2 - ادامه تصاعد حسابی و تدریس تصاعد هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
درابتداچندین تست از مبحث تصاعد حسابی حل می کنند و در ادامه تصاعد هندسی تدریس می شود و از این مبحث از کتاب ابی قلم چی تست حل می کن

فیلم جلسه 3 - معادله درجه دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مبحث معادله درجه دوم وحل چندین تست از کتاب آبی قلم چی

فیلم جلسه 4 - ادامه معادله درجه دوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های معادله ی درجه دوم از کتاب آبی قلم چی

فیلم جلسه 5 - تجزیه و تحلیل سوالات ریاضی پابه آزمون 1393/7/25 قلم چی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تست های حل شده در مورد مبحث تصاعد حسابی وتصاعد هندسی 

فیلم جلسه 6 - مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس مبحث و بیان نسبت های مثلثاتی وقضیه ی سینوس ها وکسینوس ها

فیلم جلسه 7 - ادامه مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بیان نسبت های مثلثاتی از روی دایره ی مثلثاتی وتعیین علامت مقدار زاویه ازروی کمان ورابطه های طلایی sin وcos وtan وcot کلاس ریاضی پ

فیلم جلسه 8 - مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بیان فرمول های تبدیل ضرب به جمع وبرعکس وحل چند تستتجزیه و تحلیل آزمون غیرحضوری

فیلم جلسه 9 - ادامه مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل چندین تست از مبحث مثلثات از روی کتاب آبی قلچی وبرگهمثلثات تبدیل جمع به ضرب، تبدیل ضرب به جمعتجزیه و تحلیل آزمون غیرحضوری قلم

فیلم جلسه 10 - ادامه مثلثات

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تست های منتخب از کتاب آبی قلم چی توسط استاد

فیلم جلسه 11 - بسط دوجمله ای نیوتن

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بیان مبحث بسط دوجمله ای نیوتن ومثلث خیام پاسکال و حل چندین تست متنوع ازمبحث

فیلم جلسه 12 - تقسیم چند جمله ای ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بیان قضیه ی تقسیم وباقی مانده ی چند جملهای وحل چندین تست از کتاب آبی قلم چی

فیلم جلسه 13 - ادامه تقسیم چند جمله ای ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل ادامه تست ها از کتاب آبی قلم چی

فیلم جلسه 14 - تابع جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
بیان تمامی نکات درباره تابع جزء وحل چندین تست

فیلم جلسه 15 - تابع جزء صحیح

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل مثال:21، 22، 23، 24، 25،