کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده

فیلم ها : 53
فیلم جلسه 53 - مثلثات (قسمت هشتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)، توابع مثلثاتی

فیلم جلسه 53 - مثلثات (قسمت هشتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت سوم)، توابع مثلثاتی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/30| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 53 - مثلثات (قسمت هشتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های م...
فیلم جلسه 52 - مثلثات (قسمت هفتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 52 - مثلثات (قسمت هفتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/30| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 52 - مثلثات (قسمت هفتم)، روابط تکمیلی بین نسبت های م...
فیلم جلسه 51 - مثلثات (قسمت ششم)روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 51 - مثلثات (قسمت ششم)روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)، روابط تکمیلی بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/21| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 51 - مثلثات (قسمت ششم)روابط بین نسبت های مثلثاتی (قس...
فیلم جلسه 50 - مثلثات (قسمت پنجم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت سوم)، روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 50 - مثلثات (قسمت پنجم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت سوم)، روابط بین نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/21| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 50 - مثلثات (قسمت پنجم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت سوم)، ر...
فیلم جلسه 49 - مثلثات (قسمت چهارم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 49 - مثلثات (قسمت چهارم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/14| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 49 - مثلثات (قسمت چهارم)، دایرۀ مثلثاتی (قسمت دوم)...
فیلم جلسه 48 - دنباله ها (قسمت پنجم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 48 - دنباله ها (قسمت پنجم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/14| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 48 - دنباله ها (قسمت پنجم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هن...
فیلم جلسه 47 - دنباله ها (قسمت چهارم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 47 - دنباله ها (قسمت چهارم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/11| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 47 - دنباله ها (قسمت چهارم)، الگو، دنباله و دنبالۀ ه...
فیلم جلسه 46 - دنباله ها (قسمت سوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 46 - دنباله ها (قسمت سوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/11| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 46 - دنباله ها (قسمت سوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هند...
فیلم جلسه 45 - دنباله ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 45 - دنباله ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 45 - دنباله ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هند...
فیلم جلسه 44 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 44 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
مجموعه ها و بازه ها (قسمت چهارم)، دنباله ها (قسمت اول) - بازه ها (قسمت دوم)، الگو، دنباله و دنبالۀ هندسی (قسمت اول) کلاس ریاضی تج...
فیلم جلسه 43 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت سوم)، مجموعه ها (قسمت سوم)، بازه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 43 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت سوم)، مجموعه ها (قسمت سوم)، بازه ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 43 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت سوم)، مجموعه ها (قسمت...
فیلم جلسه 42 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم)، مجموعه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 42 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم)، مجموعه ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/8/7| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 42 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت دوم)، مجموعه ها (قسمت...
فیلم جلسه 41 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول)، مجموعه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 41 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول)، مجموعه ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/30| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 41 - مجموعه ها و بازه ها (قسمت اول)، مجموعه ها (قسمت...
فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت سوم)، دایرۀ مثلثاتی

فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت سوم)، دایرۀ مثلثاتی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/30| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 40 - مثلثات (قسمت سوم)، دایرۀ مثلثاتی...
فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت دوم)، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت دوم)، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/24| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 39 - مثلثات (قسمت دوم)، نسبت های مثلثاتی (قسمت دوم)...
فیلم جلسه 38 - مثلثات (قسمت اول)، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

فیلم جلسه 38 - مثلثات (قسمت اول)، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/22| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 38 - مثلثات (قسمت اول)، نسبت های مثلثاتی (قسمت اول)...
فیلم جلسه 37 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت یازدهم)، حل تست های VIP

فیلم جلسه 37 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت یازدهم)، حل تست های VIP

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/22| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 37 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت یازدهم)، حل تست ...
فیلم جلسه 36 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)

فیلم جلسه 36 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت دوم)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی 3 فصل 1 درس 1 و 2 کلاس ریاضی...
فیلم جلسه 35 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)

فیلم جلسه 35 - بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
بررسی پیش آزمون شماره (1) گزینه دو (قسمت اول)، ریاضی(1) فصل 4 و5، ریاضی(2) فصل 1 درسهای 2 و 3، ریاضی 3 فصل 1 درس 1 و 2 کلاس ریاضی...
فیلم جلسه 34 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)، وارون تابع (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 34 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت دهم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)، وارون تابع (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 34 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت دهم)، ترکیب تواب...
فیلم جلسه 33 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت نهم)، وارون تابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 33 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت نهم)، وارون تابع (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 33 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت نهم)، وارون تابع...
فیلم جلسه 32 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هشتم)، وارون تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 32 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هشتم)، وارون تابع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 32 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هشتم)، وارون تاب...
فیلم جلسه 31 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هفتم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)، وارون تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 31 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هفتم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)، وارون تابع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 31 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت هفتم)، ترکیب توا...
فیلم جلسه 30 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت ششم)، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 30 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت ششم)، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 30 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت ششم)، محاسبۀ ترک...
فیلم جلسه 29 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت پنجم)، توابع چندجمله ای، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 29 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت پنجم)، توابع چندجمله ای، محاسبۀ ترکیب توابع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 29 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت پنجم)، توابع چند...
فیلم جلسه 28 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

فیلم جلسه 28 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت چهارم)، ترکیب توابع (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 28 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت چهارم)، ترکیب تو...
فیلم جلسه 27 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت سوم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 27 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت سوم)، ترکیب توابع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 27 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت سوم)، ترکیب تواب...
فیلم جلسه 26 - ترکیب توابع و وارون تابع(قسمت دوم)توابع چندجمله توابع صعودی و نزولی(قسمت دوم)ترکیب توابع(قسمت اول)

فیلم جلسه 26 - ترکیب توابع و وارون تابع(قسمت دوم)توابع چندجمله توابع صعودی و نزولی(قسمت دوم)ترکیب توابع(قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 26 - ترکیب توابع و وارون تابع(قسمت دوم)توابع چندجمله...
فیلم جلسه 25 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت اول)، توابع چندجمله- توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)

فیلم جلسه 25 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت اول)، توابع چندجمله- توابع صعودی و نزولی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 25 - ترکیب توابع و وارون تابع (قسمت اول)، توابع چندج...
فیلم جلسه 24 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)

فیلم جلسه 24 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 24 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت سوم)، لگاریتم (قسم...
فیلم جلسه 23 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، نمودار تابع نمایی، لگاریتم (قسمت اول)

فیلم جلسه 23 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، نمودار تابع نمایی، لگاریتم (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 23 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت دوم)، نمودار تابع ...
فیلم جلسه 22 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، تابع نمایی و ویژگی های آن

فیلم جلسه 22 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، تابع نمایی و ویژگی های آن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 22 - توابع نمایی و لگاریتمی (قسمت اول)، تابع نمایی و...
فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 21 - تابع (قسمت یازدهم)، سهمی (قسمت دوم)...
فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت دهم)، سهمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت دهم)، سهمی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 20 - تابع (قسمت دهم)، سهمی (قسمت اول)...
فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نهم)، تابع جزء صحیح و انتقال

فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نهم)، تابع جزء صحیح و انتقال

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 19 - تابع (قسمت نهم)، تابع جزء صحیح و انتقال...
فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هشتم)، انتقال و تابع جزء صحیح

فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هشتم)، انتقال و تابع جزء صحیح

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 18 - تابع (قسمت هشتم)، انتقال و تابع جزء صحیح...
فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفتم)، تابع جزء صحیح و ویژگی های آن

فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفتم)، تابع جزء صحیح و ویژگی های آن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 17 - تابع (قسمت هفتم)، تابع جزء صحیح و ویژگی های آن...
فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت ششم)، نمودار تابع با انتقال

فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت ششم)، نمودار تابع با انتقال

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 16 - تابع (قسمت ششم)، نمودار تابع با انتقال...
فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پنجم)، رسم نمودار یک به یک به کمک انتقال، قرینه، انبساط و انقباض

فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پنجم)، رسم نمودار یک به یک به کمک انتقال، قرینه، انبساط و انقباض

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 15 - تابع (قسمت پنجم)، رسم نمودار یک به یک به کمک ان...
فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهارم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت دوم)

فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهارم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 14 - تابع (قسمت چهارم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع...
فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سوم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت اول)

فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سوم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، عملیات روی تابع (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 13 - تابع (قسمت سوم)، انواع تابع، دامنه و برد تابع، ...
فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوم)، ضابطۀ تابع، مقدار تابع

فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوم)، ضابطۀ تابع، مقدار تابع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 12 - تابع (قسمت دوم)، ضابطۀ تابع، مقدار تابع...
فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع، زوج مرتب

فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع، زوج مرتب

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 11 - تابع (قسمت اول)، مفهوم تابع، زوج مرتب...
فیلم جلسه 10 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)، معادلات درجه دو، گنگ و گویا

فیلم جلسه 10 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)، معادلات درجه دو، گنگ و گویا

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 10 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دهم)، معادلات درج...
فیلم جلسه 9 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت نهم)، مرور معادلات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت نهم)، مرور معادلات (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 9 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت نهم)، مرور معادلات...
فیلم جلسه 8 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هشتم)، مرور معادلات (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هشتم)، مرور معادلات (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 8 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هشتم)، مرور معادلا...
فیلم جلسه 7 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هفتم)، معادلات گنگ

فیلم جلسه 7 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هفتم)، معادلات گنگ

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 7 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت هفتم)، معادلات گنگ...
فیلم جلسه 6 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ششم)، معادلات گویا و معادلات گنگ

فیلم جلسه 6 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ششم)، معادلات گویا و معادلات گنگ

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 6 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت ششم)، معادلات گویا...
فیلم جلسه 5 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2 و معادلات گویا

فیلم جلسه 5 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، معادلات درجه 2 و معادلات گویا

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 5 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت پنجم)، معادلات درج...
فیلم جلسه 4 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت چهارم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت دوم)

فیلم جلسه 4 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت چهارم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 4 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت چهارم)، معادلات، م...
فیلم جلسه 3 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت سوم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت اول)

فیلم جلسه 3 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت سوم)، معادلات، معادله درجۀ دو و روابط بین ریشه ها (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
کلاس ریاضی تجربی کنکور (نظام آموزشی جدید) (99-1398) رضا شامیزاده فیلم جلسه 3 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت سوم)، معادلات، معا...
فیلم جلسه 2 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دوم)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت دوم)

فیلم جلسه 2 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت دوم)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
حل تست ها را از سوال 307 شروع میکنیم و با مبحثی از نامعادله و قدر مطلق و ریشه قدر مطلق شروع کرده و تمامی نکات و توضیحات لازم در ف...
فیلم جلسه 1 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت اول)

فیلم جلسه 1 - معادله ها و نامعادله ها (قسمت اول)، تعیین علامت، نامعادله و قدر مطلق (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/7/18| آلاء
حل تست ها را از سوال 309 شروع میکنیم و با مبحثی از قدر مطلق شروع کرده و تمامی نکات و توضیحات لازم در فیلم داده شده و به حل تست ها...