هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی

فیلم ها : 62

فیلم جلسه 1 - مفاهیم و اصول اولیه ی هندسه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مرور هندسه (1) دوم دبیرستانمفاهیم و اصول اولیه ی هندسه

فیلم جلسه 2 - برخی اصول و قضایای مربوط به مثلث متساوی الساقین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی مرور هندسه (1) دوم دبیرستانبرخی اصول و قضایای مربوط به مثلث متساوی الساق

فیلم جلسه 3 - ادامه ی قضایای مربوط به مثلث، قضیه ی عمود منصف

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی مرور هندسه (1) دوم دبیرستانادامه ی قضایای مربوط به مثلث، قضیه ی عمود منصف هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فی

فیلم جلسه 4 - مجموع زوایای داخلی مثلث، قضایای متوازی الاضلاع

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی مرور هندسه (1) دوم دبیرستانمجموع زوایای داخلی مثلث، قضایای متوازی الاضل

فیلم جلسه 5 - حل تمرین

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی مرور هندسه (1) دوم دبیرستانحل تمرین

فیلم جلسه 6 - قضیه ی میانخط، قضیه میانه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی مرور هندسه (1) دوم دبیرستانقضیه ی میانخط، قضیه میانه (نسبت یک به دو) و شرو

فیلم جلسه 7 - نسبت و تناسب، قضیه تالس، تشابه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی مرور هندسه (1) دوم دبیرستاننسبت و تناسب، قضیه تالس، تشابه و شروع فصل سوم

فیلم جلسه 8 - حل مسائلی از تالیس و تشابه

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 8 - حل مسائلی از تالیس و تشابه

فیلم جلسه 9 - استدلال های هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 9 - استدلال های هندسی

فیلم جلسه 10 - ادامه استدلال های هندسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 10 - ادامه استدلال های هندسی

فیلم جلسه 11 - تدریس مبحث استقرا با حل فعالیت های کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث تدریس شده:تمریت صفحه 5 و فهالیت 1-8 و مسائل صفحه 10

فیلم جلسه 12 - ادامه تدریس مبحث استقرا با حل فعالیت های کتاب درسی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مبحث تدریس شده: ادامه تمریت صفحه 5 و فعالیت  1-8 و مسائل صفحه 10

فیلم جلسه 13 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 13 -

فیلم جلسه 14 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 14 -

فیلم جلسه 15 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 15 -

فیلم جلسه 16 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 16 -

فیلم جلسه 17 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 17 -

فیلم جلسه 18 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 18 -

فیلم جلسه 19 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 19 -

فیلم جلسه 20 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 20 -

فیلم جلسه 21 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 21 -

فیلم جلسه 22 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 22 -

فیلم جلسه 23 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 23 -

فیلم جلسه 26 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 26 -

فیلم جلسه 27 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 27 -

فیلم جلسه 28 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 28 -

فیلم جلسه 29 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 29 -

فیلم جلسه 30 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 30 -

فیلم جلسه 31 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 31 -

فیلم جلسه 32 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 32 -

فیلم جلسه 33 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 33 -

فیلم جلسه 34 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 34 -

فیلم جلسه 35 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 35 -

فیلم جلسه 36 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 36 -

فیلم جلسه 37 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 37 -

فیلم جلسه 38 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 38 -

فیلم جلسه 39 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 39 -

فیلم جلسه 40 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 40 -

فیلم جلسه 41 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 41 -

فیلم جلسه 42 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 42 -

فیلم جلسه 43 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 43 -

فیلم جلسه 44 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 44 -

فیلم جلسه 45 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 45 -

فیلم جلسه 46 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 46 -

فیلم جلسه 47 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 47 -

فیلم جلسه 48 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 48 -

فیلم جلسه 49 - تدریس فصل سوم هندسه سال سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مرور مباحث قبل (تدریس فصل سوم هندسه سال سوم)

فیلم جلسه 50 - تدریس تبدیلات هندسی- مبحث دوران

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس تبدیلات هندسیمبحث دوران

فیلم جلسه 51 - دوران و دوران خط

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
دوران و دوران خط

فیلم جلسه 52 - حل تمرینات نگاشت، تبدیل انتقال و ...

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرینات نگاشت، تبدیل انتقال و ...

فیلم جلسه 53 - ادامه ی حل تمرینات و تدریس مبحث تجانس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی حل تمرینات و تدریس مبحث تجانس

فیلم جلسه 54 - ادامه ی مبحث تجانس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی مبحث تجانس و حل یک تمرین

فیلم جلسه 55 - تدریس فصل سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
تدریس آخرین بخش از فصل سوم و اثبات با استفاده از ویژگی های تبدیلات و حل چند مثال

فیلم جلسه 56 - تدریس فصل چهارم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مروری کوتاه بر فصل چهارم هندسه دوم دبیرستان و شروع فصل چهارم هندسه سوم دبیرستان

فیلم جلسه 57 - حل تمرینات صفحات 125 و 126

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرینات صفحات 125 و 126 فصل سوماثبات با استفاده از ویژگی های تبدیلات

فیلم جلسه 58 - حل تمرینات فصل سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
حل تمرینات فصل سوم (تمرینات صفحه ی 122 و 126)

فیلم جلسه 59 - ادامه ی تمرینات فصل سوم

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
ادامه ی تمرینات فصل سوم (تمرینات صفحه ی 122)

فیلم جلسه 60 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 60 -

فیلم جلسه 61 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 61 -

فیلم جلسه 62 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 62 -

فیلم جلسه 63 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 63 -

فیلم جلسه 64 -

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
هندسه پایه سوم دبیرستان (94-1393) حسن مرصعی فیلم جلسه 64 -