کارگاه نکته و تست زیست شناسی دهم (نظام آموزشی جدید) (98-1397) جلال موقاری

فیلم ها : 24 | جزوه ها: 21
فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به سوالات دانش آموزان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
در این جلسه جناب موقاری به سوالات شما دانش آموزان که در انجمن مطرح نموده بودید می پردازند این جلسه آخرین جلسه از کارگاه تست زیست...
فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوتاه و بلند_ تعریق و تعرق_ حرکت...
فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال مواد در گیاهان (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوتاه و بلند_ تعریق و...
فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جانداران مؤثر در تغذیه گیاهی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " قارچ ریشه ای ( میکوریزا) _ همزیستی گیاه با تثبیت کننده های نیتروژن...
فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گیاهی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " خاک و مواد مغذی_ جذب مواد معدنی_بهبود خاک " را جمع بندی می کنیم....
فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار گیاهان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش با محیط "  را جمع بندی می کنیم...
فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ی بافتی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ای_ سامانه بافت آوندی "  را جم...
فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی های یاخته گیاهی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ واکوئول گیاهی- رنگ های پاییزی-...
فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ، تنظیم اسمزی در مهره داران" ...
فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند تشکیل ادرار و تخلیه آن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "مراحل تراوش و بازجذب و ترشح_تخلیه ادرار_ترکیب شیمیایی ادرار- تنظیم ...
فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایستایی و کلیه‌ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ها _ گردش خون در کلیه"  را جم...
فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گردش مواد در جانداران

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث سامانه گردش آب ، حفره گوارشی ، سامانه گردش خون باز ، سامانه گردش خون بس...
فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع بندی می کنیم. به طور خاص ...
فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خونی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در مویرگ ها ، سیاهرگ ها ، دستگاه لن...
فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار بافتی قلب ، شبکه هادی قلب ، چرخ...
فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبادلات گازی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی ، تنفس ششی ، ساز و کار تهویه...
فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه ششی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر اعمال دستگاه تنفس ، تنظیم تنفس...
فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کار دستگاه تنفس در انسان

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 1 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی و مبادله ای) ، حمل گازها در خ...
فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوارش در جانداران

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حفره‌ی گوارش و لوله گوارشی  را ...
فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "جذب مواد در روده باریک"،"روده بزرگ"، "گردش خون دستگاه گوارش"، "تنظی...
فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و عملکرد لوله گوارش

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، "معده و روده باریک"، "لوزالم...
فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و بافت جانوری

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج مواد به یاخته" و  "انواع باف...
فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیروز، امروز، فردا

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
جمع بندی و حل 13 تست از فصل 1 در این قسمت مباحث ویژگی های جانداران، سطوح متفاوت حیات، زیست شناسی نوین، تامین غذای سالم و کافی، ان...
فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/17| آلاء
در این فیلم جناب موقاری به توضیح پیرامون دوره آموزشی کارگاه تست زیست دهم می پردازند . برای دوستانی که قصد دنبال کردن این دوره آمو...