جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح زاده

فیلم ها : 13 | جزوه ها: 15
فیلم جلسه 13 - جلسه سیزدهم نواسخ و شکل

فیلم جلسه 13 - جلسه سیزدهم نواسخ و شکل

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده مبحث نواسخ و شکل جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح زاد...
فیلم جلسه 12 - جلسه دوازدهم وصف و اضافه

فیلم جلسه 12 - جلسه دوازدهم وصف و اضافه

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده مبحث وصف و اضافه جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح زاد...
فیلم جلسه 11 - جلسه یازدهم اعراب فعل مضارع

فیلم جلسه 11 - جلسه یازدهم اعراب فعل مضارع

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده اعراب فعل مضارع جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح زاده...
فیلم جلسه 10 - جلسه دهم منصوبات (قسمت سوم)

فیلم جلسه 10 - جلسه دهم منصوبات (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده منصوبات (قسمت سوم) جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح ز...
فیلم جلسه 9 - جلسه نهم منصوبات (قسمت دوم)

فیلم جلسه 9 - جلسه نهم منصوبات (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده منصوبات (قسمت دوم) جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح ز...
فیلم جلسه 8 - جلسه هشتم منصوبات (قسمت اول)

فیلم جلسه 8 - جلسه هشتم منصوبات (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده منصوبات (قسمت اول) جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح ز...
فیلم جلسه 7 - جلسه هفتم تحلیل صرفی فعل

فیلم جلسه 7 - جلسه هفتم تحلیل صرفی فعل

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده تحلیل صرفی فعل جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح زاده ...
فیلم جلسه 6 - جلسه ششم تحلیل صرفی اسم

فیلم جلسه 6 - جلسه ششم تحلیل صرفی اسم

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده تحلیل صرفی اسم جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح زاده ...
فیلم جلسه 5 - جلسه پنجم انواع اعراب اسم(قسمت دوم)

فیلم جلسه 5 - جلسه پنجم انواع اعراب اسم(قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده انواع اعراب اسم - قسمت دوم جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلا...
فیلم جلسه 4 - جلسه چهارم انواع اعراب اسم(قسمت اول)

فیلم جلسه 4 - جلسه چهارم انواع اعراب اسم(قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زاده انواع اعراب اسم جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح زاده...
فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی

فیلم جلسه 3 - جلسه سوم بررسی نقش ها در جمله در زبان عربی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زادهبررسی نقش ها در جمله در زبان عربی جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396...
فیلم جلسه 2 - جلسه دوم جمع بندی عربی کنکور

فیلم جلسه 2 - جلسه دوم جمع بندی عربی کنکور

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/2/15| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زادهادامه مبحث ترجمه جمع بندی عربی کنکور 14 ساعت (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) میلاد ناصح زاد...
فیلم جلسه 1 - جلسه اول جمع بندی عربی کنکور

فیلم جلسه 1 - جلسه اول جمع بندی عربی کنکور

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1398/9/12| آلاء
جمع بندی عربی کنکور توسط میلاد ناصح زادهمبحث ترجمه قراره تو 14 ساعت کل عربی کنکور رو جمع بندی کنیم، کلی تست بزنیم و نکاتش رو یاد ...