صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی

فیلم ها : 103 | جزوه ها: 17
فیلم جلسه 103 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 103 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/22| آلاء
تو این جلسه قراره راجع به کنکور ریاضی سال 96 و درس شیمی با هم صحبت کنیم و سوالاشو مرور کنیم. صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قد...
فیلم جلسه 102 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت سوم)

فیلم جلسه 102 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/19| آلاء
تو این جلسه قراره راجع به کنکور ریاضی سال 96 و درس شیمی با هم صحبت کنیم و سوالاشو مرور کنیم. صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قد...
فیلم جلسه 101 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 101 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/14| آلاء
تو این جلسه قراره راجع به کنکور ریاضی سال 96 و درس شیمی با هم صحبت کنیم و سوالاشو مرور کنیم. صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قد...
فیلم جلسه 100 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت اول)

فیلم جلسه 100 - تحلیل شیمی کنکور ریاضی 96 داخل (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/13| آلاء
تو این جلسه قراره راجع به کنکور ریاضی سال 96 و درس شیمی با هم صحبت کنیم و سوالاشو مرور کنیم. صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قد...
فیلم جلسه 99 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت ششم)، آنتروپی و پیش بینی انجام واکنش

فیلم جلسه 99 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت ششم)، آنتروپی و پیش بینی انجام واکنش

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/11| آلاء
توی این جلسه میخوایم راجع به دو تا موضوع با هم صحبت کنیم: 1) آنتروپی 2) شرط خود به خودی انجام شدن یک واکنش، چیزی که هدف از این فص...
فیلم جلسه 98 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)، تعیین گرمایی واکنش (قسمت دوم)

فیلم جلسه 98 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی (قسمت پنجم)، تعیین گرمایی واکنش (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/10| آلاء
 ما تو این جلسه که ادامه جلسه قبل هست می خوایم می خوایم راجع به گرماب تشکیل صحبت کنیم و اینکه با استفاده از گرمای تشکیل چه طور می...
فیلم جلسه 97 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت چهارم)، تعیین گرمایی واکنش(قسمت اول)

فیلم جلسه 97 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت چهارم)، تعیین گرمایی واکنش(قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/9| آلاء
میخوایم راجع به محاسبۀ گرمای واکنش با هم صحبت کنیم. میخوایم ببینیم چیزایی که راجع به آنتالپی های مهم با هم دیدیم و به خصوص اعدادی...
فیلم جلسه 96 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت سوم)، آنتالپی

فیلم جلسه 96 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت سوم)، آنتالپی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/7| آلاء
این جلسه میخوایم راجع به آنتالپی صحبت کنیم و آنتالپی های مهم رو بررسی ویژه داشته باشیم. در آخر سعی میکنم مسائلی که استوکیومتری و ...
فیلم جلسه 95 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت دوم)، ترمودینامیک

فیلم جلسه 95 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت دوم)، ترمودینامیک

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/6| آلاء
توی این قسمت قراره راجع به قانون اول ترمودینامیک با هم صحبت کنیم و میخوایم بریم سراغ چن تا تعریف و مقدمه در مورد ترمودینامیک. سعی...
فیلم جلسه 94 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت اول)، ظرفیت گرمایی، قانون اول ترمودینامیک

فیلم جلسه 94 - فصل دوم شیمی(3): ترمودینامیک شیمیایی(قسمت اول)، ظرفیت گرمایی، قانون اول ترمودینامیک

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/8/5| آلاء
وارد فصل دوم شیمی(3) شدیم و میدونید که راجع به انرژی های گرمایی و ترمودینامیک میخوایم صحبت کنیم. ما میخوایم ببینیم وقتی یک واکنش ...
فیلم جلسه 93 - توصیه هایی راجع به شیمی کنکور 97

فیلم جلسه 93 - توصیه هایی راجع به شیمی کنکور 97

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/4/4| آلاء
توصیه های آقای صنیعی درباره درس شیمی در کنکور سراسری 97 صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموزشی قدیم) (97-1396) مهدی صنیعی فیلم جلسه 93...
فیلم جلسه 92 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت هشتم)، استخراج آلومینیوم، آبکاری و سلول سوختی

فیلم جلسه 92 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت هشتم)، استخراج آلومینیوم، آبکاری و سلول سوختی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
تو این جلسه که آخرین جلسه از شیمی پیش دانشگاهی هست، میخوایم راجع به سه موضوع با هم صح...
فیلم جلسه 91 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت هفتم)، سلول الکترولیتی برقکافت

فیلم جلسه 91 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت هفتم)، سلول الکترولیتی برقکافت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
ما تو این جلسه راجع به یکی از بخش های بسیار مهم فصل چهار پیش دانشگاهی می خوایم صحبت کنیم و اونم بحث برقکافت در سلول های الکترولیت...
فیلم جلسه 90 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت ششم)، انواع سلول های- خوردگی آهن

فیلم جلسه 90 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت ششم)، انواع سلول های- خوردگی آهن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم راجع به انواع سلول های می خوایم با هم صحبت کنیم و بعد از اون می خوایم بریم سراغ بحث خوردگی آهن که یکی از ...
فیلم جلسه 89 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت پنجم)، پتانسیل کاهش استاندارد و کاربردهای آن

فیلم جلسه 89 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت پنجم)، پتانسیل کاهش استاندارد و کاربردهای آن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
  ما تو این این جلسه راجع به یکی از مسائل بسیار مفهومی و مهم فصل چهارم پیش دانشگاهی می خوایم با هم صحبت کنیم و اون هم پتانسیل کاه...
فیلم جلسه 88 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت چهارم)، سلول های الکتروشیمیایی

فیلم جلسه 88 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت چهارم)، سلول های الکتروشیمیایی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به سلول های الکتروشیمی با شما صحبت کنیم و اینجا می خوایم را...
فیلم جلسه 87 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت سوم)، رقابت فلز ها

فیلم جلسه 87 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت سوم)، رقابت فلز ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
ما تو این جلسه می خاویم در مورد رقابت فلزات برای از دست دادن الکترون با هم صحبت کنیم و این که بعدش می خوایم راجع به نیم سلول حرف ...
فیلم جلسه 86 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت دوم)، آلدهید- کتون

فیلم جلسه 86 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت دوم)، آلدهید- کتون

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
توی این جلسه میخوایم راجع به این موضوع صحبت کنیم که اگه واکنشی به ما دادن آیا میتونیم تشخیص بدیم که این واکنش، واکنش اکسایش کاهش ...
فیلم جلسه 85 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت اول)، واکنش اکسایش و کاهش موازنۀ آن

فیلم جلسه 85 - فصل چهارم شیمی پیش: الکتروشیمی(قسمت اول)، واکنش اکسایش و کاهش موازنۀ آن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
به فصل چهارم پیش دانشگاهی خوش آمدید. فصلی که متاسفانه خیلیا از این فصل خاطرات خوبی ندارن و یک واهمه ای از این فصل دارن. میتونم بر...
فیلم جلسه 84 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت دوازدهم)، استرها و محلول بافر

فیلم جلسه 84 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت دوازدهم)، استرها و محلول بافر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
در این جلسه که جلسۀ آخر فصل سوم شیمی پیش دانشگاهی هست، میخوایم راجع به دو تا مبحث مهم...
فیلم جلسه 83 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت یازدهم)، آمین ها، آمینواسیدها و نمک های اسیدی، بازی و خنثی

فیلم جلسه 83 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت یازدهم)، آمین ها، آمینواسیدها و نمک های اسیدی، بازی و خنثی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
در این قسمت قراره راجع به سه موضوع با هم صحبت کنیم، اول راجع به آمین ها، که آمین چی هس...
فیلم جلسه 82 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت دهم)، کربوکسیلیک اسیدها و مقایسۀ قدرت بازی

فیلم جلسه 82 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت دهم)، کربوکسیلیک اسیدها و مقایسۀ قدرت بازی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه میخوایم راجع به کربوکسیلیک اسید صحبت کنیم و قرار است یاد بگیریم چطور میت...
فیلم جلسه 81 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت نهم)، محاسبۀ pH و استوکیومتری

فیلم جلسه 81 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها (قسمت نهم)، محاسبۀ pH و استوکیومتری

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این قسمت قراره راجع به مسائل pH که با استوکیومتری قاطی میشه صحبت کنیم. مسائلی که مع...
فیلم جلسه 80 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت هشتم)، محاسبۀ pH باز

فیلم جلسه 80 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت هشتم)، محاسبۀ pH باز

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
ما تو این قسمت راجع به محاسبۀ pH باز میخوایم صحبت کنیم و قسمت دوم مسائل pH رو میخوایم بررسی کنیم. صفر تا صد شیمی کنکور (نظام آموز...
فیلم جلسه 79 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت هفتم)، محاسبۀ pH اسید

فیلم جلسه 79 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت هفتم)، محاسبۀ pH اسید

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
وارد مسائل pH شدیم، مسائلی که به ظاهر و به گفتۀ خیلی از دوستان ما شاید مسائل سختی باشن. اما بنامون بر این هست که مسائل pH رو به س...
فیلم جلسه 78 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت ششم)، یون های چندپروتون دار، ثابت تفکیک آب، معرفی pH

فیلم جلسه 78 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و بازها(قسمت ششم)، یون های چندپروتون دار، ثابت تفکیک آب، معرفی pH

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
ما تو این جلسه راجع به سه موضوع میخوایم با هم صحبت کنیم: اول راجع به اسیدهای چند...
فیلم جلسه 77 - فصل اول شیمی(3): واکنش های شیمیایی و استوکیومتری(قسمت دوازدهم)، بازدهی

فیلم جلسه 77 - فصل اول شیمی(3): واکنش های شیمیایی و استوکیومتری(قسمت دوازدهم)، بازدهی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/7/24| آلاء
تو این جلسه قراره که راجع به بازدهی صحبت کنیم مسائلی که به ظاهر طولانی به نظر میرسه م...
فیلم جلسه 76 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت یازدهم)، مسائل استوکومتری: محدود کننده

فیلم جلسه 76 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت یازدهم)، مسائل استوکومتری: محدود کننده

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت می خوایم یادبگیریم که چه طور به طور سریع می تونیم محدود کننده رو مشخص کنیم و بر اساس اون محاسبات رو انجام بدیم با ...
فیلم جلسه 75 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دهم)، مسائل استوکومتری :غلظت مولار

فیلم جلسه 75 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت دهم)، مسائل استوکومتری :غلظت مولار

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت می خوایم ببنیم که اگه مسئله ای ماده ای داشته  چه طور باید باهاش برخورد...
فیلم جلسه 74 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نهم)، شرایط غیر استاندارد

فیلم جلسه 74 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت نهم)، شرایط غیر استاندارد

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این بخش می خوای راجع به شرایط غیر استاندارد صحبت کنیم و می خوایم ببین که اگر شرایط غیر استاندارد باشه تو مسائل چه طور میشه ...
فیلم جلسه 73 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هشتم)، شرایط استاندارد

فیلم جلسه 73 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هشتم)، شرایط استاندارد

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم ببنیم که اگر در ارتباط با حجم یک گار صحبت شد به خصوص در شرایط ...
فیلم جلسه 72 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 72 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم راجع به درصد خلوص صحبت کنیم و ببنیم در مسائل استوکیومتری اگر ...
فیلم جلسه 71 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت ششم)، مسائل استوکومتری: جرمی - جرمی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 71 - فصل اول شیمی (3)، واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت ششم)، مسائل استوکومتری: جرمی - جرمی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
وارد جلسه دوم جرمی - جرمی شدیم و تو این قسمت قراره که مسائلی که یه مقدار سطحشون بالاتره رو با هم حل کنیم، البته ن خیلی بالا، فقط ...
فیلم جلسه 70 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت پنجم)، مسائل استوکیومتری جرمی-جرمی (قسمت اول)

فیلم جلسه 70 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت پنجم)، مسائل استوکیومتری جرمی-جرمی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم وارد جرمی-جرمی بشیم و مسائلی رو می خوایم حل کنیم که تو اون ها جرم مواد داده شده و می خوایم ببنیم که چطور ...
فیلم جلسه 69 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهارم)، مسائل استوکیو متری: مولی -مولی

فیلم جلسه 69 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیومتری (قسمت چهارم)، مسائل استوکیو متری: مولی -مولی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه وارد مسائل استوکیمتری می خوایم بشیم و از امروز می خوایم از استوکیومتر...
فیلم جلسه 68 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت سوم)، معادله شیمیایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 68 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت سوم)، معادله شیمیایی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم ادامه جا به جایی یگان هرو با هم بررسی کنیم جا به جایی دو گانه رو کامل در موردش صحبت می کنیم و در آخر سعی ...
فیلم جلسه 67 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت دوم)، معادله شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 67 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت دوم)، معادله شیمیایی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما در این جلسه قرار هست که راجع به ادامه نوشتن معادلات شیمیایی با هم صحبت کنیم اگر جل...
فیلم جلسه 66 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت اول)، معادله شیمیایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 66 - فصل اول شیمی سوم: واکنش های شیمیایی و استوکیو متری (قسمت اول)، معادله شیمیایی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت قراره که فصل یک شیمی سه رو با هم شروع بکنیم و قرارمون هست که راجع به حالا معادلات شیمیایی با هم صحبت کنیم وعوامل و...
فیلم جلسه 65 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت پنجم)، رابطه درجه یونش و ثابت تفکیک اسید

فیلم جلسه 65 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت پنجم)، رابطه درجه یونش و ثابت تفکیک اسید

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت قراره که راجع به رابطه بین درجه یونش صحبت کنیم، این سولات، سوالاتی هستند که مستقیما وارد کتاب نشده و از مسائل مستق...
فیلم جلسه 64 - فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت چهارم)، اسیدهای قوی و ضعیف و ثابت یونش اسید

فیلم جلسه 64 - فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت چهارم)، اسیدهای قوی و ضعیف و ثابت یونش اسید

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما امروز خیلی با هم کار داریم اول این که ما میخوایم تو این جلسه راجع به ملاک اصلی این ...
فیلم جلسه 63 - فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت سوم)، درجه تفکیک

فیلم جلسه 63 - فصل سوم: اسیدها و بازها (قسمت سوم)، درجه تفکیک

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه قراره راجع به یک مفهوم بسیار مهم در مباحث اسید و باز یعنی درجه یونش یا ...
فیلم جلسه 62 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت دوم)، نظریه های اسید و باز (قسمت دوم)

فیلم جلسه 62 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت دوم)، نظریه های اسید و باز (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه راجب نظریه ی لوری و برونستد می خوایم صحبت کنیم و می خوایم ابعاد مختلفش رو با هم بررسی کنیم در آخر هم سعی می کنم چن...
فیلم جلسه 61 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت اول)، نظریه های اسید و باز (قسمت اول)-نظریه آرنیوس

فیلم جلسه 61 - فصل سوم شیمی پیش: اسیدها و باز ها (قسمت اول)، نظریه های اسید و باز (قسمت اول)-نظریه آرنیوس

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما وارد فصل سوم پیش دانشگاهی شدیم وعنوان اسید و باز رو می خوایم با هم شروع کنیم و تو ا...
فیلم جلسه 60 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت ششم)، هیدروکربن های حلقوی

فیلم جلسه 60 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت ششم)، هیدروکربن های حلقوی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه که جلسۀ آخر درس شیمی2 کنکور هست، میخوایم راجع به هیدروکربن های حلقوی با ه...
فیلم جلسه 59 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت پنجم)، آلکین ها، نام گذاری و واکنش های آن

فیلم جلسه 59 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت پنجم)، آلکین ها، نام گذاری و واکنش های آن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه قراره راجع به آلکین ها صحبت کنیم. ابتدا فرمولشون رو بدست میاریم و بعد میریم سراغ نام گذاری و در آخر راجع به واکنش ...
فیلم جلسه 58 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت چهارم)، آلکن ها، نام گذاری و واکنش های آن

فیلم جلسه 58 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت چهارم)، آلکن ها، نام گذاری و واکنش های آن

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت میخوایم راجع به آلکن ها صحبت کنیم یعنی هیدروکربن هایی که پیوند دوگانه دا...
فیلم جلسه 57 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت سوم)، ادامۀ نام گذاری آلکان ها

فیلم جلسه 57 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت سوم)، ادامۀ نام گذاری آلکان ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت میخوایم نام گذاری آلکان هارو به اتمام برسونیم و در آخر راجع به انواع نمایش آلکان ها از جمله نقطه خط هم با هم صحبت می ...
فیلم جلسه 56 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت دوم)، انواع هیدروکربن ها و نام گذاری آلکان ها

فیلم جلسه 56 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت دوم)، انواع هیدروکربن ها و نام گذاری آلکان ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت راجع به هیدروکربن ها میخوایم صحبت کنیم و تا حدودی اونها رو به شما معرفی ک...
فیلم جلسه 55 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت اول)، کربن و آلوتروپ ها

فیلم جلسه 55 - فصل پنجم شیمی(2): کربن و ترکیب های آلی (قسمت اول)، کربن و آلوتروپ ها

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه قراره که راجع به کربن و آلوروتروپ های اون یعنی الماس و گرافیت صحبت کنیم....
فیلم جلسه 54 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت هشتم)، مقایسۀ نقطه ذوب و جوش- پیوندهیدروژنی

فیلم جلسه 54 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت هشتم)، مقایسۀ نقطه ذوب و جوش- پیوندهیدروژنی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه خیلی کار مهمی داریم و میخوایم یاد بگیریم چطور میشه نقطۀ ذوب و جوش دو ت...
فیلم جلسه 53 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت هفتم)، عدد اکسایش

فیلم جلسه 53 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت هفتم)، عدد اکسایش

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت قراره راجع به عدد اکسایش صحبت کنیم، میخوایم بفهمیم عدد اکسایش چی هست و چطور محاسبه میشه، بعد از اون ما حتماً ترکیب ها...
فیلم جلسه 52 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت یازدهم)، اثر کاتالیزگر بر تعادل- فرایند هابر

فیلم جلسه 52 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت یازدهم)، اثر کاتالیزگر بر تعادل- فرایند هابر

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این قسمت قراره که راجع به اثرات کاتالیزگر در تعادل صحبت بکنیم و فرایند هابر  ...
فیلم جلسه 51 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت دهم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر دما

فیلم جلسه 51 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت دهم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر دما

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت قراره راجع به اثر دما بر تعادل صحبت کنیم ک نکات بسیار زیادی داره....
فیلم جلسه 50 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت نهم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر فشار

فیلم جلسه 50 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت نهم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر فشار

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت راجع به عامل دیگه ای که مؤثر بر تعادل هست میخوایم صحبت کنیم و اون هم عامل ...
فیلم جلسه 49 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت هشتم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر غلظت

فیلم جلسه 49 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت هشتم)، عوامل مؤثر بر تعادل- اثر غلظت

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه قراره که راجع به اثر غلظت بر تعادل صحبت بکنیم و میخوایم مفصل راجع بهش مطل...
فیلم جلسه 48 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت هفتم)، پیش بینی جهت پیشرفت واکنش

فیلم جلسه 48 - فصل دوم پیش: تعادل های شیمیایی (قسمت هفتم)، پیش بینی جهت پیشرفت واکنش

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این قسمت قراره که راجع به پیش بینی جهت پیشرفت واکنش با هم صحبت کنیم و میخوایم ببین...
فیلم جلسه 47 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت ششم)، تفسیر ثابت تعادل

فیلم جلسه 47 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت ششم)، تفسیر ثابت تعادل

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این قسمت قراره که راجع به تفسیر ثابت تعادل با هم صحبت کنیم، باید بفهمیم و تجزیه تح...
فیلم جلسه 46 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت ششم)، زوایای پیوندی، ترکیب قطبی و ناقطبی

فیلم جلسه 46 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت ششم)، زوایای پیوندی، ترکیب قطبی و ناقطبی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت راجع به زوایای پیوندی و شکل مولکول های می خوایم با هم صحبت بکنیم که با ...
فیلم جلسه 45 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت پنجم)، ساختار لوئیس (قسمت سوم)

فیلم جلسه 45 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب کووالانسی (قسمت پنجم)، ساختار لوئیس (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه راجع به استثنائات ساختار لوئیس می خوایم با هم صحبت بکنیم در آخر هم سعی می کنم که چند ساختار لوئیس مهم که البته است...
فیلم جلسه 44 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت چهارم)- ساختار لوئیس (قسمت دوم)

فیلم جلسه 44 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت چهارم)- ساختار لوئیس (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه می خواهیم راجع به پیوند داتیو صحبت کنیم، بعد از اون راجع به ساختار لویس ا...
فیلم جلسه 43 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت سوم)، ساختار لوئیس (قسمت اول)

فیلم جلسه 43 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت سوم)، ساختار لوئیس (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
در این جلسه قراره که مقدمات ساختار لوییس رو بررسی کنیم. چون بعضی از عزیزان به کلی ساخ...
فیلم جلسه 42 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت دوم)، انواع پیوند کووالانسی

فیلم جلسه 42 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت دوم)، انواع پیوند کووالانسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه قراره که راجع به انواع پیوند های کووالانسی با هم صحبت کنیم و  خواصیت ه...
فیلم جلسه 41 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت اول)، معرفی پیوند کووالانسی

فیلم جلسه 41 - فصل چهارم شیمی(2): ترکیب های کووالانسی (قسمت اول)، معرفی پیوند کووالانسی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت وارد بخش چهارم شیمی دو میشیم و ابتدا کار می خوایم یه مقدار راجع به مفاهیم اولیه پیوند کووالانسی با هم صحبت کنیم  ص...
فیلم جلسه 40 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)، محاسبه غلظت تعادلی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 40 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت پنجم)، محاسبه غلظت تعادلی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت قراره که دیگه مسائل غلظت تعادلی رو تموم بکنیم و از سولات سیزده تا بیست...
فیلم جلسه 39 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت چهارم)، محاسبه غلظت تعادل (قسمت دوم)

فیلم جلسه 39 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت چهارم)، محاسبه غلظت تعادل (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم مسائله پنج تا دوازده پلی کپی که به شما داده شده و شما حتما دان...
فیلم جلسه 38 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت سوم)، محاسبه غلظت تعادلی (قسمت اول)

فیلم جلسه 38 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل شیمیایی (قسمت سوم)، محاسبه غلظت تعادلی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه خیلی کار مهمی داریم می خوایم مسائل غلظت تعادلی رو با هم شروع کنیم، محس...
فیلم جلسه 37 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت دوم)

فیلم جلسه 37 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این ثسمت قراره که راجع به تعادل های همگن و نا همگن و مفهوم تعادل همگن و نا همگن با هم صحبت کنیم و بعد می خوایم بریم سراغ نو...
فیلم جلسه 36 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت اول)- مفهوم برگشت پذیری

فیلم جلسه 36 - فصل دوم شیمی پیش: تعادل های شیمیایی(قسمت اول)- مفهوم برگشت پذیری

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ىر اين قسمت قراره كه تعاىل شيميايي رو با هم شروع كنيم و وارى فصل ىوم كتاب پیش دانشگاه...
فیلم جلسه 35 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)، کاتالیزگر، شیمی و زندگی

فیلم جلسه 35 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت چهاردهم)، کاتالیزگر، شیمی و زندگی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت قراره که راجع به مفهوم کاتالیزگر و حالا کاربرد هایی که کاتالیزگر در زندگی امروز داره صحبت کنیم  صفر تا صد شیمی کنک...
فیلم جلسه 34 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)، نظریه های سینتیک (قسمت دوم)

فیلم جلسه 34 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت سیزدهم)، نظریه های سینتیک (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم چند تا تمرین راجع به نظریه های سنتیک با هم حل کنیم با من همراه...
فیلم جلسه 33 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)، نظریه های سینتیک (قسمت اول)

فیلم جلسه 33 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دوازدهم)، نظریه های سینتیک (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه قراره که راجع به نظریه های سینتیک باهمدیگه صحبت بکنیم و هردو نظریه رو ...
فیلم جلسه 32 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت یازدهم)، عوامل موثر بر سرعت (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 32 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت یازدهم)، عوامل موثر بر سرعت (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
 تو این جلسه قراره که عموال موثر بر سرعت رو به انتها برسونیم و سه چهار تا  مسئله حل میکنیم البته می خوایم یک تکنیکی به نام جدول م...
فیلم جلسه 31 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)، عوامل موثر بر سرعت (قسمت سوم)

فیلم جلسه 31 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دهم)، عوامل موثر بر سرعت (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت می خوایم ادامه سوالات مربوط به عوامل موثر بر تعادل رو باهم حل بکنیم و تجربیات بیشتری رو می خوایم باهم داشته باشیم ...
فیلم جلسه 30 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

فیلم جلسه 30 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این قسمت قراره که راجع به قانون سرعت باب شما صحبت کنم و ایتکه چطور ضرایب m,n,k به دست...
فیلم جلسه 29 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 29 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت قراره که راجع به عوامل موثر بر سرعت صحبت کنیمو شش عاملی که معمولا د...
فیلم جلسه 28 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 28 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
محاسبۀ سرعت (قسمت پنجم) در این قسمت قراره چند تا مسأله بیشتر راجع به تلفیق مسائل استوکیومتری و سرعت با هم حل کنیم. قول میدم که ا...
فیلم جلسه 27 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

فیلم جلسه 27 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
محاسبۀ سرعت (قسمت چهارم) در این قسمت قراره راجع به مسائلی که استوکیومتری و سرعت رو با هم قاطی میکنن با هم صحبت اولیه ای داشته با...
فیلم جلسه 26 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 26 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه می خوایم راجع به این صحبت کنیم که سرعت رو چه طور میشه محاسبه کردی به شرطی ...
فیلم جلسه 25 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 25 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه بعد از اینکه یاد گرفتیم که محاسبه سرعت چه قرمولی داره حالا می خوایم تم...
فیلم جلسه 24 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 24 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه می خوایم شروع کنیم به محاسبه سرعت و اینجا من می خوایم اول راجع به مف...
فیلم جلسه 23 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 23 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
تو این جلسه می خوایم یه مقداری تمرین با هم حل کنیم در ارتباط با مفاهیم سرعت تمارین خی...
فیلم جلسه 22 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

فیلم جلسه 22 - فصل اول پیش: سینتیک شیمیایی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه قراره که در مورد مفهموم اولیه سینتیک و مفاهیم اولیه سرعت با هم صحبت کن...
فیلم جلسه 21 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 21 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت قراره راجع به آب تبلور مفهمومش و حل مسائلش صحبت کنیم و خواهیم دید که برای حل مسائل آب تبلور اصلا نیازی به حفظ فرمو...
فیلم جلسه 20 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت سوم)

فیلم جلسه 20 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
یه سری از بچه ها پیغام داده بودن که ما تو فرمول نویسی و نام گذاری خیلی مشکل داریم ما ت...
فیلم جلسه 19 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت دوم)

فیلم جلسه 19 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این بخش قراره که راجع به انرژی شبکه صبحت کنیم بریم که ببنیم انرژی شبکه چی هست و ...
فیلم جلسه 18 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت اول)

فیلم جلسه 18 - فصل سوم شیمی(2): ترکیب های یونی (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این بخش در مورد ملاک های پایداری اتم ها با هم صحبت میکنیم و می خوایم ببینم که چر...
فیلم جلسه 17 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت ششم)

فیلم جلسه 17 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این جلسه قراره که در مورد قسمت دوم روندهای تناوبی با هم صحبت کنیم و اونم بحث الکترونگاتیوی هست کامل می خوام در موردش صحبت ک...
فیلم جلسه 16 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 16 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این بخش می خوایم راجع به روند های جدول های تناوبی با هم صحبت کنیم، ابتدای کار سعیم بر اینه که کل روند ها رو خدمتتون عرض کنم...
فیلم جلسه 15 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت چهارم)

فیلم جلسه 15 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت چهارم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این بخش راجع به خواص گروه ها صحبت کنیم، خوب ما تو جدول تناوبی دیدیم با هم که چه گروه هایی وجود دارن اما می خوایم خواصی که ش...
فیلم جلسه 14 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت سوم)

فیلم جلسه 14 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت سوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این بخش راجع به جدول تناوبی و کاربردهاش می خوایم صحبت کنیم اونم کاربرد پنجم که ...
فیلم جلسه 13 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت دوم)

فیلم جلسه 13 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت دوم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این قسمت می خوایم راجع به کاربرد های جدول تناوبی با هم صحبت کنیم تو کنکور و  می خوایم ببنیم که جدول تناوبی تو کنکور چه کارب...
فیلم جلسه 12 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت اول)

فیلم جلسه 12 - فصل دوم شیمی(2): طبقه بندی عناصر (قسمت اول)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این بخش  راجع به جدول مندلیوف با هم صحبت می کنیم راجع به خود جدول وراجع به استثنائاتش و  این که چه جور تشکیل شد و یه یه معر...
فیلم جلسه 11 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت یازدهم)

فیلم جلسه 11 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت یازدهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این بخش  قراره که راجع به اعداد کوانتمی با هم صحبت کنیم این که اعداد کوانتمی ...
فیلم جلسه 10 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت دهم)

فیلم جلسه 10 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت دهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این بخش قرار شد که راجع به مدل نموداری کوانتمی با هم صحبت کنیم یه سری فرق ها با مدل نوشتاری داره و مقدمه میشه برای اعداد کو...
فیلم جلسه 9 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت نهم)

فیلم جلسه 9 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت نهم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
 تو این جلسه قرار است که ما راجع به مدل کوانتمی با هم صحبت کنیم و تا حدود راجع ...
فیلم جلسه 8 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت هشتم)

فیلم جلسه 8 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت هشتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
 ما تو این بخش قرار هست که راجع به این صحبت کنیم که مدل اتمی بور فهمیدیم که از ...
فیلم جلسه 7 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت هفتم)

فیلم جلسه 7 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت هفتم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این بخش می خوایم راجع به این با هم صحبت کنیم که چه طور دانشمندان فهمیدن که یک نظ...
فیلم جلسه 6 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت ششم)

فیلم جلسه 6 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت ششم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو بخش قراره که راجع به جرم اتمی متوسط با هم صحبت کنیم شاید مسائلش رو باهم دیدید و ...
فیلم جلسه 5 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت پنجم)

فیلم جلسه 5 - فصل اول شیمی(2): ساختار اتم (قسمت پنجم)

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
ما تو این برنامه قراره که راجع به بحث ایزوتوپ ها با شما صحبت داشته باشم و اینکه بفهمی...
فیلم جلسه 4 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت چهارم)، دیگر سازنده های اتم و ایزوتوپ

فیلم جلسه 4 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت چهارم)، دیگر سازنده های اتم و ایزوتوپ

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
سخن استاد: ما تو این ویدیو قرار است که راجع به این صحبت بکنیم که آقای رادر ف.رد چطور فهمید که تو این هسته ای که الان حدس زدیم چه ...
فیلم جلسه 3 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت سوم)، پرتوزایی

فیلم جلسه 3 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت سوم)، پرتوزایی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
سخن استاد: ما تو این بخش قراره که راجع به ادامه بحث پرتو زایی باهم صحبت کنیم و ببینم ک...
فیلم جلسه 2 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت دوم)، لوله پرتو کاتدی

فیلم جلسه 2 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت دوم)، لوله پرتو کاتدی

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
سخن استاد: ما تو ایم کلیپ قراره که راجع به لوله پرتو کاتدی با هم صحبت بکنیم و ایم که آقای تامسون چطور فهمید که  بار الکترون منفیه...
فیلم جلسه 1 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت اول)، مطالعه ساختار ماده و کشف الکترون

فیلم جلسه 1 - فصل اول: شیمی دو، ساختار اتم (قسمت اول)، مطالعه ساختار ماده و کشف الکترون

رایگان|آخرین به روز رسانی: 1397/5/15| آلاء
سخن استاد : شیمی دو از پنج فصل درست شده این پنج فصل رو یک به یک به طور کامل می خوایم در ...