جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد

فیلم ها : 22

فیلم جلسه 1 - مجموعه ها: مجموعه توانی، محض(سره)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 1 - مجموعه ها: مجموعه توانی، محض(سره)

فیلم جلسه 2 - جبر مجموعه ها(قوانین)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 2 - جبر مجموعه ها(قوانین)

فیلم جلسه 3 - ضرب دکارتی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 3 - ضرب دکارتی

فیلم جلسه 4 - رابطه و ماتریس مجاورت

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 4 - رابطه و ماتریس مجاورت

فیلم جلسه 5 - خاصیت بازتابی رابطه ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 5 - خاصیت بازتابی رابطه ها

فیلم جلسه 6 - خاصیت تقارنی رابطه ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 6 - خاصیت تقارنی رابطه ها

فیلم جلسه 7 - خاصیت پادتقارنی رابطه ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 7 - خاصیت پادتقارنی رابطه ها

فیلم جلسه 8 - خاصیت تعدی رابطه ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 8 - خاصیت تعدی رابطه ها

فیلم جلسه 9 - رابطه های هم ارزی

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 9 - رابطه های هم ارزی

فیلم جلسه 10 - کلاس هم ارزی و افراز

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 10 - کلاس هم ارزی و افراز

فیلم جلسه 11 - مدل های افراز

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 11 - مدل های افراز

فیلم جلسه 12 - سوالات و تست های مربوط به پرتاب تاس ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 12 - سوالات و تست های مربوط به پرتاب تاس ها

فیلم جلسه 13 - سوالات و تست های انتخاب کردن آدم ها و مهره ها و...

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
مسائلی که قراره از یک گروهی( مثلا مهره ها) تعدادی را انتخاب کنیم - وقتی 3 مهره با ه

فیلم جلسه 14 - ساختن و مدل های قرار گرفتن اعداد

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
انواع مسائلی که با ساختن اعداد مرتبط هست : - دو رقم کنار هم باشند - یک رقم قبل

فیلم جلسه 15 - سوالات و تست های مربوط به جفت نبودن ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
- می خواهیم از یه سری جفت ها و گروه ها تعدادی را انتخاب کنیم که هم گروه نباشند.- دقیقا دو جفت انتخاب شده باشند- هیچ جفت کفشی ان

فیلم جلسه 16 - سوالات و تست های مربوط هندسه در احتمال یا احتمال در هندسه :))

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
یه سری نقطه و خط و... هستند که می خواهیم با اینها مربع و مثلث بسازیم و به دنبال محاسبه ی احتمال آن هستیم جمع بندی جبر و احتمال کن

فیلم جلسه 17 - قوانین احتمال

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 17 - قوانین احتمال

فیلم جلسه 18 - احتمال پیوسته : مساحت (قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 18 - احتمال پیوسته : مساحت (قسمت اول)

فیلم جلسه 19 - احتمال پیوسته: مساحت(قسمت اول)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 19 - احتمال پیوسته: مساحت(قسمت اول)

فیلم جلسه 20 - احتمال پیوسته: مساحت(قسمت دوم)

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 20 - احتمال پیوسته: مساحت(قسمت دوم)

فیلم جلسه 21 - احتمال پیوسته: قرار ملاقات ها

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 21 - احتمال پیوسته: قرار ملاقات ها

فیلم جلسه 22 - آزمایش برنولی و احتمال غیرهمشانس

رایگان آخرین به روز رسانی: 1400/8/29 | آلاء
جمع بندی جبر و احتمال کنکور (نظام آموزشی قدیم) - حسین کرد فیلم جلسه 22 - آزمایش برنولی و احتمال غیرهمشانس