عکس محصول شب امتحان زیست دهم (ترم دوم 99-98)

ویژگی های محصول شب امتحان زیست دهم (ترم دوم 99-98)

سال تولید:
98-99
رشته:
تجربی
نظام کنکور:
نظام جدید
مدل دریافت
دانلودی
دبیر:
جلال موقاری
خدماتی که دریافت می کنید: فیلم جزوه
20,000 تومان
رشته: تجربی
زمان دریافت: 20 اردیبهشت
کنکور: نظام جدید
دبیر: جلال موقاری
نحوه دریافت: دانلودی

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید
نمونه جزوه
کلیک کنید

نمونه فیلم ها
نمونه جزوه
بررسی محصول
توضیحات لحظه ای
محصولات مرتبط

جزوه شب امتحان زیست دهم (ترم دوم 99-98) 

آلاء در شب امتحان ، تمام مفاهیم و مباحث ترم دوم کتاب زیست دهم( گفتار۳و۴ فصل چهارم، کل فصل ۵ و ۶ و ۷) رو به طور کامل، در ۶ قسمت (تقریبا ۳ ساعت) به همراه جزوه ای لقمه ای، بررسی و جمع‌بندی می‌کنه.جزوه ی ارائه شده در شب امتحان، تمام نکات و مفاهیم ترم دوم کتاب را پوشش کامل میدهد و شما را برای موفقیت در امتحان خردادماه آماده میکند.

توزیع جلسات شب امتحان ترم دوم زیست دهم

جلسه 1: جمعبندی گفتار۳فصل چهارم
جلسه 2: فصل چهارم: گردش مواد در بدن، فصل پنجم:تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد، گفتار چهارم: تنوع مواد در گردش جانداران، گفتار یکم: هم ایستایی و کلیه ها،گفتار دوم: تشکیل ادرار و تخلیه آن
جلسه 3: فصل پنجم: تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد ،فصل ششم: از یاخته تا گیاه، ادامه ی گفتار دوم: تشکیل ادرار و تخلیه آن،گفتار سوم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران،گفتار اول: ویژگی های یاخته ی گیاهی
جلسه 4: فصل ششم: از یاخته تا گیاه، ادامه ی گفتار اول: ویژگی های یاخته ی گیاهی، گفتار دوم: سامانه ی بافتی ،گفتار سوم: ساختار گیاهان
جلسه 5: فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان، گفتار اول: تغذیه گیاهی ، گفتار دوم: جانداران موثر در تغذیه گیاهی
جلسه6: فصل هفتم: جذب و انتقال مواد در گیاهان،  گفتار سوم: انتقال مواد در گیاهان  

20,000 تومان