درباره

علیمات دینی | درس 5 و 6 دوازدهم | همایش استاد کاغذی (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/238


عربی | حال و مستثنی | همایش 5+1 استاد علیمرادی (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/272هندسه | دایره و بیضی 


حسابان | مشتقّ | استا ثابتی جلسه 42تا47 | https://sanatisharif.ir/c/8692 


فیزیک | نوسان |همایش 5+1 استاد کازرانیان (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/266