Loading
pdf

جزوه جلسه 0 - خودآزمون آمادگی آزمون گزینه دو شماره 4 (23 آذر) رشته تجربی (خودآزمون 3)

درباره

فیلم های پیش نیاز و پیشنهادی برای آزمون شماره چهار  گزینه دو رشته تجربی

زبان فارسی | درس6و7 دوازدهم | همایش سبطی (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/210

زبان انگلیسی | درس2 دوازدهم منطبق با گزینه دو |

فیزیک پایه | تعادل و انتقال گرما | کازرانیان جزوه (منبع چند آزمون آینده) | https://sanatisharif.ir/product/226

شیمی | الکترو شیمی |

زیست شناسی | فصل7دهم و فصل4دوازدهم | موقاری 71تا82