آمادگی آزمون قلم چی 2 آذر

Loading

برنامه رشته ریاضی نظام قدیم :

 

دیفرانسیل

ثابتی  |  جلسه جلسه 1-3 و 14-16  |  https://sanatisharif.ir/c/5874

شهریان 95-94  |  شهریان 95-94  |  https://sanatisharif.ir/c/5350

شامیزاده 95-94  |  جلسه 24-27 (حد و پیوستگی)  |  https://sanatisharif.ir/c/4250

 شامیزاده 94-93  |  جلسه 16 و 19-21 (دنباله)  |  https://sanatisharif.ir/c/2339

 

ریاضی پایه

ثابتی  |  جلسه 33-38 (مثلثات) و جلسه 28-30 (الگو و دنباله)  |  https://sanatisharif.ir/c/6077 

شهریان 95-94  |  جلسه 6-9 و14-18 (مثلثات) و جلسه 1-5 (الگو و دنباله)  | https://sanatisharif.ir/c/3996

 شامیزاده 94-93  |  جلسه 1-2 (الگو و دنباله) و جلسه 11-13 (معادلات)(ناقص)  | https://sanatisharif.ir/c/1953

  

 هندسه تحلیلی

ثابتی  |  جلسه 23-26  |  https://sanatisharif.ir/c/7503

 شامیزاده 95-94  |  جلسه 28-32  |  https://sanatisharif.ir/c/4788

حسینی فرد 95-94  |  جلسه 28-30  |  https://sanatisharif.ir/c/4737

 

هندسه 1

کبریایی 95-94  |  جلسه 1-15  |  https://sanatisharif.ir/c/3963 

حسینی فرد 95-94  |  جلسه 1-12 (فصل 3 ناقص)  |  https://sanatisharif.ir/c/3997 

شامیزاده 94-93  |  جلسه 1-5 (فصل 1 و 2)  |  https://sanatisharif.ir/c/1970

 

 گسسته

موذنی پور 96-95   |  جلسه 21-31  |  https://sanatisharif.ir/c/6158

 شامیزاده 95-94  |  جلسه 26-35  |  https://sanatisharif.ir/c/4613

 شاه محمدی 95-94   |  جلسه 38-41  |  https://sanatisharif.ir/c/5054

 دوران طلایی شامیزاده  |  جلسه 8-9  |  https://sanatisharif.ir/c/1337

 

 فیزیک پیش

نکته و تست طلوعی  |  جلسه 16-23 (تستای آونگ و تشدید رو رد کنید)  |  https://sanatisharif.ir/c/7333

جمع بندی نادریان  |  جلسه 26-28  |  https://sanatisharif.ir/c/6632

 صفر تا صد طلوعی  |  جلسه 40-50 (نوسان)(مباحث آونگ و تشدید رو رد کنید )  |  https://sanatisharif.ir/c/6227

کازرانیان 95-94  |  جلسه 56-67  |  https://sanatisharif.ir/c/4679

 فدایی فرد 95-94 | جلسه 74-82 (حرکت دایره ای) و جلسه 90-95 و 100 و 103 (نوسان) |  https://sanatisharif.ir/c/4603

 رفیعی 94-93  |  جلسه 1-13 (نوسان) و جلسه 72-74 (حرکت دایره آی)  |  https://sanatisharif.ir/c/1425

 

 فیزیک 1 و 2

جمع بندی نادریان  |  جلسه 1-4 (نور) و جلسه 6 (ویژگی های ماده)  |  https://sanatisharif.ir/c/6604

 طلوعی 96-95  |  جلسه 90-105 (ویژگی و نور) |  https://sanatisharif.ir/c/6551

 دوران طلایی کازرانیان  |  جلسه 7-26 (ویژگی و نور و کار و انرژی) |  https://sanatisharif.ir/c/5587

 کازرانیان 95-94  |  جلسه 69-72 (کار و انرژی) و جلسه 90-93 و 102-103 (نور)  و جلسه 100-101 (ویژگی) |  https://sanatisharif.ir/c/4863

 فدایی فرد 95-94  |  جلسه 24-41 (نور) و جلسه 83-89 (ویژگی و کار)  |  https://sanatisharif.ir/c/4112

 رفیعی 94-93  |  جلسه 38-46 و60 (نور) و جلسه 75-80 و 82 (ویژگی و کار) | https://sanatisharif.ir/c/1968

 دوران طلایی فدایی فرد  |  ویژگی های ماده  | https://sanatisharif.ir/c/1321

 دوران طلایی فدایی فرد  |  نور |  https://sanatisharif.ir/c/1240

 

 فیزیک 3

جمع بندی نادریان  |  جلسه 8-10 (فصل 2 و 3)  و جلسه 29 (ترمودینامیک) |   https://sanatisharif.ir/c/6610 

طلوعی 96-95  |  جلسه 24-39 (الکترسیته ساکن)  |   https://sanatisharif.ir/c/6103 

دوران طلایی کازرانیان  |  جلسه 30-42 (فصل 2 و3)  | https://sanatisharif.ir/c/5671 

کازرانیان 95-94 |  جلسه 4-23 (فصل 2 و3) و جلسه 82-84 (ترمودینامیک) |   https://sanatisharif.ir/c/3984

 فدایی فرد  |  جلسه 1-3 و 141(ترمودینامیک) و جلسه 125-135 (فصل 2) و جلسه 143-149 (فصل 3) | https://sanatisharif.ir/c/3917

رفیعی 94-93  |  جلسه 95-109  |  https://sanatisharif.ir/c/2884

 

شیمی پیش

صنیعی 97-96  |  جلسه 36-40 و 47-48  |  https://sanatisharif.ir/c/7287 

انوشه جمع بندی 97-96 |  جلسه 10  | https://sanatisharif.ir/c/6655 

آقاجانی 96-95  |  جلسه 37-48  |  https://sanatisharif.ir/c/6173 

تیپ تست آقاجانی  | جلسه 31-63 |  https://sanatisharif.ir/c/5787 

آقاجانی 95-94  |  جلسه 58-61 و 64 و 66-67  | https://sanatisharif.ir/c/4566 

حاجی سلیمانی 94-93  |  جلسه 18-23  | https://sanatisharif.ir/c/1729 

معینی 94-93  |  جلسه 34-39  |  https://sanatisharif.ir/c/2298

  

شیمی 2

صنیعی 97-96  |  جلسه 1-21 و 41-46 و 53  |  https://sanatisharif.ir/c/6952

جمع بندی انوشه |  جلسه 1-3  |  https://sanatisharif.ir/c/6644

آقاجانی 96-95  |  جلسه 1-12 و 59-68  |  https://sanatisharif.ir/c/5900

آقاجانی 96-95  |  جلسه 1-12 و 59-68 | https://sanatisharif.ir/c/5900

دوران طلایی آقاجانی  |  جلسه 6-13  |  https://sanatisharif.ir/c/5441

آقاجانی 95-94  |  جلسه 1-3 و 9-14 و 17-25 و 27-29 و 32-34  |  https://sanatisharif.ir/c/3943

حاجی سلیمانی 94-93  |  جلسه 28-37 و 39-45 و 47-51 و 53-65 و 67-69  |  https://sanatisharif.ir/c/1923

معینی 94-93  |  جلسه 1-13  |  https://sanatisharif.ir/c/1543

همایش آقاجانی |  جلسه 1  |  https://sanatisharif.ir/c/6861

شیمی 3

صنیعی 97-96  |  جلسه 66-77 و 94-96  |  https://sanatisharif.ir/c/7589

همایش آقاجانی  |  جلسه 3  | https://sanatisharif.ir/c/6875

جمع بندی انوشه  |  جلسه 6 و 11 و 12  |  https://sanatisharif.ir/c/6651

آقاجانی 96-95  |  جلسه 69-94 و 123-124  |  https://sanatisharif.ir/c/6515

دوران طلایی آقاجانی  |  جلسه 24-31  |  https://sanatisharif.ir/c/5494

آقاجانی 95-94  |  جلسه 35-38 و 48-51 و 54-57 و 70-73 و 77-80  |  https://sanatisharif.ir/c/4284

حاجی سلیمانی 94-93 |  جلسه 87 و 89-103 | https://sanatisharif.ir/c/3027

معینی 94-93  |  جلسه 45-47 و 59-62  |  https://sanatisharif.ir/c/2612


برنامه دروس عمومی نظام قدیم :

 

ادبیات پیش

مرادی 95-94  |  جلسه 23-25  |  https://sanatisharif.ir/c/4515

کاظمی 95-94  |  جلسه 37-40  |   https://sanatisharif.ir/c/4637

 

ادبیات 2

مرادی 95-94 |  جلسه 1-8  |  https://sanatisharif.ir/c/3948


زبان فارسی

سبطی  |  جلسه 9-11   |  https://sanatisharif.ir/c/7783

راوش  |  جلسه 12-15 و 22-26  |  https://sanatisharif.ir/c/6012

 

عربی 2

جمع بندی ناصح زاده  |  جلسه 11-12  |  https://sanatisharif.ir/c/162

آهویی 97-96  |  جلسه 6-9 |  https://sanatisharif.ir/c/7357

جلادتی 96-95  |  جلسه 24-27  |  https://sanatisharif.ir/c/6123

ناصح زاده 95-94  |  جلسه 34-35 و 41 و 43 | https://sanatisharif.ir/c/5000

 

دینی پیش

رنجبرزاده 95-94  | جلسه 1-5  | https://sanatisharif.ir/c/4320

تفتی 95-94  |  جلسه 1-10  |  https://sanatisharif.ir/c/3951

دوران طلایی زنجبرزاده |  جلسه 1-3  |  https://sanatisharif.ir/c/3654

 

دینی 2

دوران طلایی رنجبرزاده  |  جلسه 27-33 |  https://sanatisharif.ir/c/3688

رنجبرزاده 94-93  |  جلسه 2-4 و 7-9 و 12 |  https://sanatisharif.ir/c/2037

 

زبان پیش

عزتی 95-94  |  جلسه 25-32  |  https://sanatisharif.ir/c/4542

فراهانی 95-94  |  جلسه 9  |  https://sanatisharif.ir/c/4444

 

زبان 3

عزتی 95-94  |  جلسه 10-12 و 22-24  |  https://sanatisharif.ir/c/4173

درویش 94-93  |  جلسه 2 و 3 و 5  |  https://sanatisharif.ir/c/1542

 

برنامه رشته ریاضی نظام جدید :

 

حسابان 2

ثابتی  | جلسه 1-21  |  https://sanatisharif.ir/c/8088

 

فیزیک 3

  کازرانیان  |  جلسه 45-64  | https://sanatisharif.ir/c/8061

 

شیمی 3 

  صنیعی  |  جلسه 4-15  |  https://sanatisharif.ir/c/8135

 

فیزیک 1

کازرانیان  |  جلسه 10-11   |  https://sanatisharif.ir/c/7998

 

فیزیک 2

 کازرانیان  |  جلسه 36  |  https://sanatisharif.ir/c/8034


برنامه دروس نظام جدید :

عربی 3

علیمرادی  |  جلسه 3 و4 و 9-11  |  https://sanatisharif.ir/c/8124