Loading
pdf

جزوه جلسه 19 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ نوزدهم: تغذیۀ گیاهی

درباره جزوه جلسه 19 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ نوزدهم: تغذیۀ گیاهی

اندامکی که در گیاه گل ادریسی آلومینیم ذخیره می¬کند قدرت ذخیره ............ ندارد.

1) گلوتن2) آنتوسیانین3) آب4) کاروتن


کودی که سبب رشد بیش¬تر جلبک در محیط آبزی می¬شود ...........

1) مواد معدنی را به آهستگی به خاک می¬دهد

2) سبب آسیب خاک نمی¬شود¬

3) به¬راحتی با باران شسته می¬شوند

4) شامل باکتری¬هایی است که با فعالیت و تکثیر خود مواد معدنی خاک را افزایش می¬دهند.چند عبارت زیر در مورد چرخۀ نیتروژن در محیط و جذب آن در گیاه نادرست می¬باشد؟

الف) گیاه نیتروژن را بیش¬تر به¬صورت نیترات یا آمونیوم و N2 جذب می¬کند.

ب) بیش¬تر ترکیبات نیتروژن¬دار جذب¬شدۀ گیاه در خاک و توسط ریزاندامگان تشکیل شده¬اند.

ج) از ژن¬های باکتری¬های آمونیاک¬ساز می¬توان در تراژن کردن گیاهان برای تثبیت نیتروژن استفاده کرد.

1) 2 مورد2) 3 مورد3) صفر مورد4) 1 موردکدام  عبارت در مورد تثبیت نیتروژن درون خاک نادرست می¬باشد؟

1) سبب ایجاد مواد اولیه فعالیت ریزاندامگان نیترات¬ساز می¬شود¬.

2) بخشی از این عمل حاصل عملکرد زیستی بعضی از باکتری¬ها می¬باشد.

3) باکتری¬های انجام¬دهندۀ آن قادر به ایجاد میکروبیوم هستند.

4) مقدار زیادی از نیترات ایجادشده واکنش آن¬ها دفع و کمی در باکتری ذخیره می¬شود.باکتری آمونیاک¬ساز قطعاً .................  .

1) قادر به تجزیه مواد آلی خاک نمی¬باشد2) از N2 جو استفاده می¬کند

3) همزیست با گیاهان می¬باشد4) سبب فعالیت باکتری نیترات¬ساز می¬شودمحصول نیتروژن¬دار باکتری ...............  پس از ورود به گیاه به ................  تبدیل می¬¬شود.

1) نیترات¬ساز- آمونیوم2) آمونیاک¬ساز- نیترات

3) تثبیت¬کنندۀ نیتروژن- نیترات4) آمونیاک¬ساز- آمونیوم


عنصری که در ............. گیاه نقش دارد به¬صورت .............. وارد گیاه می¬شود.

1) ساختار هر آمینواسید و ATP- فسفات

2) ساختار پروتئین و نوکلئیک اسیدها- آمونیوم

3) تنظیم آب یاخته- یک ماده آلی

4) ساختار برخی آمینواسیدهای- اجزای کود زیستی


کود آلی ............... کود زیستی .................  .

1) همانند-  قدرت آزاد کردن مواد معدنی ندارد

2) برخلاف- بسیار ساده و کم¬هزینه می¬باشد

3) برخلاف- به¬راحتی مواد معدنی به گیاه می¬دهد

4) همانند- سبب تخریب بافت خاک نمی¬شودکدام عبارت در مورد کودهای آلی صحیح نمی¬باشد؟

1) حاوی هوموس می¬باشد.2) مواد معدنی را به آهستگی به گیاه می¬دهند.

3) استفادۀ زیاد آن¬ها به گیاه آسیب نمی¬رساند.4) احتمال آلودگی به عوامل بیماری¬زا را دارند.چند مورد زیر دربارۀ فسفر خاک و جذب آن توسط گیاه صحیح می¬باشد؟

الف) همانند نیتروژن در ساختار غشا، ATP و اسیدهای  نوکلئیک نقش دارد.

ب) به صورت فسفات، اغلب برای گیاهان قابل دسترس می¬باشد.

ج) فسفات به هوموس خاک به¬طور محکم متصل می¬شود.

د) شبکۀ گستردۀ ریشه و تارکشنده بیشتر در جدا کردن فسفات از ترکیبات معدنی نقش دارند.

1) 3 مورد 2) 2 مورد3) 1 مورد4) 4 موردچند مورد زیر دربارۀ مواد آلی موجود در خاک صحیح می¬باشد؟

الف) هوموس خاک از ریزاندامگان زنده و اجزای در حال تجزیه ایجاد شده است.

ب) مواد اسیدی حاصل هریک از اجزای گیاخاک در جذب هر عنصر مورد نیاز باز شدن روزنۀ هوایی موثرند.

ج) تنها میکروارگانیسم¬های خاک سبب نرمی خاک و کمک به نفوذ ریشه¬ می¬شوند.

د) موادی که مانع شست¬وشوی یون¬ها در سطح خاک می¬شود بیش¬تر منشأ گیاهی و ریزاندامگانی دارد.

1) صفر مورد2) 1 مورد3) 2 مورد4) 3 موردکدام عبارت، زیر در مورد ذرات غیرآلی خاک صحیح می¬باشد؟

1) در اثر یخ زدن و ذوب شدن آب به صورت هوازدگی فیزیکی و شیمیایی سنگ¬ها ایجاد می¬شوند. 

2) هوازدگی شیمیایی سنگ می¬تواند در اثر اسیدهای ایجاد شده از برخی جانداران باشد.

3) ذرات کوچک رس بر خلاف ذرات درشت ماسه و شن تنها در اثر هوازدگی شیمیایی ایجاد می¬شوند.

4) نفوذ O2  و سایر مواد در خاک¬های رسی بیشتر از شنی صورت می¬گیرد.


هر عنصری که در گیاه برای تولید ................. به کار می¬رود امکان ندارد که در ........................... کاربرد داشته باشد.

1) اسید نوکلئیک- ساختار پروتئین2) ساختار سبزینه- تولید ماده آلی

3) ساختار سبزینه- آمینواسید4) ATP- ساختار غشا


در گیاهان هر عنصری که در ................. نقش دارد، .......................

1) استحکام دیوارۀ یاخته- در ATPسازی نقش دارد

2) ساختار برخی آمینواسیدها- در ساختار نوکلئیک اسیدها وجود دارد

3) در ساختار نوکلئیک اسیدها- در ساختار سبزینه و استحکام دیواره شرکت دارد

4) تنظیم مقدار آب یاخته- توسط اسید تولیدشده در بخش آلی خاک جذب می شودبه¬طور معمول، کودهای زیستی ................ هستند و بر خلاف کودهای ....................

1) فاقد عناصر معدنی- شیمیایی، می¬توانند باعث مرگ جانوران آبزی شوند.

2) حاوی جانداران زنده- آلی، به¬همراه کودهای شیمیایی به خاک افزوده می¬شوند.

3) حاوی باکتری¬های مفید- شیمیایی، قادر به افزایش مواد معدنی خاک نمی¬باشند.

4) فاقد بقایای در حال تجزیۀ جانداران- آلی، در مقادیر زیاد سبب آسیب به گیاه می¬شوند.


جزوات کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

فیلم ها کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

در این فیلم جناب موقاری به توضیح پیرامون دوره آموزشی کارگاه تست زیست دهم می پردازند . برای دوستانی ک ...

فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیر ...

جمع بندی و حل 13 تست از فصل 1 در این قسمت مباحث ویژگی های جانداران، سطوح متفاوت حیات، زیست شناسی نوی ...

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج ...

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، ...

فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "جذب مواد در روده باریک"،"روده بزرگ"، " ...

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حف ...

فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 1 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی ...

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه شش ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر ا ...

فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی ...

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار با ...

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در موی ...

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع ...

فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گر ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث سامانه گردش آب ، حفره گوارشی ، سامانه گردش ...

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایست ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ...

فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "مراحل تراوش و بازجذب و ترشح_تخلیه ادرا ...

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دف ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ...

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی ه ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ و ...

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ا ...

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش ب ...

فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " خاک و مواد مغذی_ جذب مواد معدنی_بهبود ...

فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جاندارا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " قارچ ریشه ای ( میکوریزا) _ همزیستی گی ...

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد ...

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوت ...

فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به ...

در این جلسه جناب موقاری به سوالات شما دانش آموزان که در انجمن مطرح نموده بودید می پردازند این جلسه ...