Loading
pdf

جزوه جلسه 18 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ هجدهم: ساختار گیاهان

درباره جزوه جلسه 18 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ هجدهم: ساختار گیاهان

در گیاهان آوندی، یاخته¬های سرلادی نخستین در  ...........یافت می¬شوند و نمی¬توانند ................. .

1) نوک ریشه- بافت چوب¬پنبه را تولید می¬کند

2) نوک ساقه- فضای بین¬یاخته¬ای فراوان داشته باشد

3) بین یاخته¬های آوندی- دارای هستۀ درشت باشند

4) درون جوانه¬ها- توسط بافت¬های زنده محافظت شوندچند مورد عبارت «در یک گیاه آوندی، هر سرلاد نخستین ............................ .» را به¬طور نامناسب تکمیل می¬کنند.
الف) در رأس ساقه یا ریشه قرار می¬گیرندب) در تولید یاخته¬های فتوسنتزکننده نقش دارد
ج) تنها توسط یاخته¬های زنده محافظت می¬شودد) می¬تواند انشعابات جدید در اندام¬ها را ایجاد کند
1) 12) 2 3) 34) 4


چند مورد زیر صحیح می¬باشد؟
الف) در نزدیکی روپوست بالایی در خرزهره، پوستک و در نزدیکی روپوست پایینی می¬توان کرک¬ها را مشاهده کرد.
ب) گیاهانی که در مناطق پرآب زندگی می¬کنند فقط در ریشه¬های خود نرم¬آکنۀ هوادار دارند.
ج) شش ریشه¬های سطحی سبب سازش گیاهان جنگلی خشک حرا می¬شود.
د) نرم¬آکنۀ هوادار، فضای بین¬یاخته¬ای فراوان حاوی آب دارد.
1) 2 مورد2) 3 مورد3) 1 مورد4) 4 مورد


کدام گزینه نادرست است؟
1) بین کامبیوم چوب¬پنبه¬ساز و آوندساز یاخته¬های همراه وجود دارد.
2) علاوه بر بافت آبکش، پارانشیم نیز بین کامبیوم چوب¬پنبه¬ساز و آوندساز وجود دارد.
3) در صورت جدا کردن پوست درخت تنها بافت¬های مرده باقی می¬مانند.
4) محصولات پسینی که به¬سمت چوب نخستین ساخته می¬شوند تنها توسط یکی از 2 نوع کامبیوم ساخته شده است.


 کدام عبارت نادرست است؟ «در درخت پنج ساله دارای رشد پسین ......................»
1) حلقه¬های چوبی قطور پسین فاقد سلول آبکشی و یاختۀ همراه است
2) در پوست درخت عناصر آوندی بر خلاف سلول¬های همراه یافت نمی¬شوند
3) کامبیوم لیپیدساز در تغییر نوع سامانه پوششی گیاه نقش ندارد
4) چوپ پسین سال سوم نسبت به آبکش سال سوم از کامبیوم چوب¬پنبه¬ساز فاصلۀ بیش¬تری دارد


کدام گزینه نادرست است؟
1) رشد پسین در درختان چوبی که در ساقه خود مغز داشته¬اند ایجاد می¬شود.
2) هر کامبیوم پس از مدتی سبب ایجاد گیاهی با تنۀ بسیار ضخیم می¬شوند.
3) تعداد سلول¬های حاصل از کامبیوم آوندساز به¬سمت درون بیش¬تر از بیرون می¬باشد.
4) هر دو نوع کامبیوم می¬توانند سلول¬هایی برای استحکام یا محافظت تولید کنند.


کدام گزینه صحیح است؟
1) در ساقۀ لوبیا، کامبیوم در مجاورت مغز ایجاد می¬شود.
2) یاخته¬های مریستمی دارای دیوارۀ ضخیم و واکوئول درشت هستند.
3) نزدیک¬ترین لایه¬های سلولی به کامبیوم چوب¬پنبه¬ساز، قدیمی¬ترین محصولات آن می¬باشند.
4) در برخی از گیاهان یاخته¬های حاصل از مریستم نخستین می¬توانند افزایش عرض یابند.


چند مورد عبارت «نسبت حجم ................. به ................... در ................. است.» را به نادرستی تکمیل می¬کند؟
الف) پوست- استوانۀ آوندی- ریشۀ دولپه¬ای¬ها، بسیار زیاد
ب) پوست- استوانۀ آوندی- ریشۀ تک¬لپه¬ای¬ها از ریشه دولپه¬ای¬ها، بیش¬تر
ج) مغز- پوست- ریشۀ تک¬لپه¬ای¬ها بسیار کم
د) مغز- پوست- ساقۀ تک¬لپه¬ای¬ها از ریشه¬شان، بیش¬تر
1) 3 مورد2) 2 مورد3) 4 مورد4) 1 مورد


در گیاهان، جوانه جانبی ....................... جوانه انتهایی .................................... .
1) همانند- مسئول اصلی رشد طولی ساقه می¬باشند
2) برخلاف- حاوی برگ¬های بسیار جوان می¬باشد
3) برخلاف- مسئول اصلی تولید و رشد شاخه و برگ می¬باشند
4) همانند- سرلاد میان¬گرهی دارد


به¬طور معمول، در ساقۀ گیاهانی که دارای مغز ریشه هستند ............ گیاهانی داری مغز ساقه می¬باشند، .................... .
1) همانند- دو نوع سرلاد پسین ایجاد می¬گردد
2) برخلاف- پوست بین دسته¬های آوندی و رو پوست قرار می¬گیرد
3) همانند- در پی فعالیت کامبیوم آوندساز تشکیل می¬شوند
4) برخلاف- دسته¬های آوندی می¬توانند در مجاورت روپوست قرار گیرند


کدام گزینه برای کامل نمودن عبارت « بر روی ساقۀ یک گیاه چوبی، محل عدسک¬ها ........... .» نامناسب است؟
1) ضخامت بافت چوب¬پنبه، کاهش می¬یابد
2) یاخته¬های کلانشیم در زیرِ روپوست حضور دارند
3) یاخته¬های چوب¬پنبه¬ای¬شده برآمدگی¬هایی را ایجاد می¬کنند
4) بن¬لاد چوب¬پنبه¬ساز، توسط لایه¬ای از چوب¬پنبه پوشیده می¬شود


کدام عبارت، در مورد کلاهک ریشه گیاهی دولپۀ مسن، درست است؟
1) با ترشح ترکیبات لیپیدی، نوک ریشه را لزج می¬کند.
2) در محافظت از انواع سرلادهای نوک ریشه نقش دارد.
3) در پی تقسیمات یاخته¬ای سرلاد رأسی، تولید می¬شود¬.
4) حاوی تعداد زیاد تار کشنده بر سطح خود می¬باشد


در ساقۀ همۀ گیاهان چوبی، ...........................................
1) دو نوع مریستم پسین، در منطقۀ پوست وجود دارد
2) مریستم موجود در نوک ریشه، توسط کلاهک محافظت می¬شود
3) ضخامت آبکش پسین بیش از چوب پسین است
4) گروهی از یاخته¬های رأسی دارای هستۀ بزرگ می¬باشند


کدام عبارت دربارۀ مهم¬ترین منطقۀ سرلادی موجود در ریشۀ هویج، نادرست است؟
1) در بخش¬هایی از پوست یافت می¬شود.
2) توسط چند لایه یاختۀ کلاهک محافظت می¬شود.
3) در تشکیل سه گروه بافت اصلی نقش دارد.
4) حاصل تقسیم یاخته¬هایی با فضای بین¬یاخته¬ایِ اندک می¬باشند.


کدام عبارت، دربارۀ مهم¬ترین مناطق مریستمی در گیاه علفی، نادرست است؟
1) تنها در نوک ساقه¬ها و نزدیک به نوک ریشه¬ها قرار دارند.
2) توسط سلول¬های زنده یا غیرزنده محافظت می¬شوند.
3) باعث ایجاد سه گروه بافت اصلی گیاه می¬شوند.
4) می¬تواند در رشد قطری ریشه و ساقه نقش دارند.

جزوات کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

فیلم ها کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

در این فیلم جناب موقاری به توضیح پیرامون دوره آموزشی کارگاه تست زیست دهم می پردازند . برای دوستانی ک ...

فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیر ...

جمع بندی و حل 13 تست از فصل 1 در این قسمت مباحث ویژگی های جانداران، سطوح متفاوت حیات، زیست شناسی نوی ...

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج ...

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، ...

فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "جذب مواد در روده باریک"،"روده بزرگ"، " ...

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حف ...

فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 1 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی ...

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه شش ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر ا ...

فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی ...

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار با ...

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در موی ...

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع ...

فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گر ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث سامانه گردش آب ، حفره گوارشی ، سامانه گردش ...

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایست ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ...

فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "مراحل تراوش و بازجذب و ترشح_تخلیه ادرا ...

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دف ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ...

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی ه ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ و ...

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ا ...

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش ب ...

فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " خاک و مواد مغذی_ جذب مواد معدنی_بهبود ...

فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جاندارا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " قارچ ریشه ای ( میکوریزا) _ همزیستی گی ...

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد ...

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوت ...

فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به ...

در این جلسه جناب موقاری به سوالات شما دانش آموزان که در انجمن مطرح نموده بودید می پردازند این جلسه ...