Loading
pdf

جزوه جلسه 17 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ هفدهم: سامانۀ بافتی

درباره جزوه جلسه 17 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ هفدهم: سامانۀ بافتی

کدام عبارت، در مورد یاخته¬های رو پوستی در گیاهان، درست است؟

1) یاخته¬های کرک ظاهری مشابه یاخته¬های ترشحی دارند.

2) همۀ یاخته¬های روپوست در برگ¬ها، فاصلۀ یکسانی با پوستک دارند.

3) بیش¬تر یاخته¬های کرک در تولید ترکیبات معطر نقش دارند.

4) یاخته¬های نگهبان روزنه نسبت به یاخته¬های مجاور خود، کوچک¬تر هستند.در مورد ساختاری که در اندام های مسن گیاهان جانشین رو پوست می شود، کدام عبارت درست است؟
1) به¬دنبال رسوب چوب پنبه در یاخته¬های رو پوست ایجاد می¬شود.
2) در تمام بخش¬های خود، نسبت به گازها نفوذناپذیر است.
3) حاوی یاخته¬هایی با توانایی تقسیم زیاد می¬باشد.
4) یاخته¬های نگهبان روزنه را احاطه می¬کند.

کدام عبارت در مورد یاخته¬هایی که ذره¬های سختی در میوۀ گلابی ایجاد می¬کنند، درست است؟
1) سبب ایجاد استحکام و انعطاف¬پذیری بافت گیاه می¬شوند.
2) چوبی شدن دیوارۀ پسینِ این سلول¬ها، همواره به مرگ پروتوپلاست منجر می¬شود.
3) با داشتن دیوارۀ نازک چوبی، در ایجاد استحکام نقش دارند.
4) مادۀ لیگنین را در دیوارۀ دومین خود رسوب می¬دهند.

کدام گزینه عبارت «یاخته¬های .............. در بافت سخت¬آکنه می¬توانند ............... .» را به نادرستی تکمیل می¬کند؟
1) دراز- در تولید پارچه مورد استفاده قرار گیرند
2) کوتاه- توسط انواع سرلادهای پسین تولید شوند
3) دراز- در مجاورت یاخته¬های نرم آکنه¬ای دیده شوند
4) کوتاه- دارای لان منشعب در دیوارۀ خود باشند


چند مورد از ویژگی¬های زیر به¬ترتیب در مورد یاخته¬های موجود در «سامانۀ بافت آوندی» و «بافت سخت¬آکنه» می¬تواند صدق کند؟
الف) موثر در استحکام اندام گیاهی ب) دارای دیوارۀ پسین چوبی شده 
ج) دارای پروتوپلاست زندهد) ایجاد لولۀ پیوسته¬ای از یاخته¬ها
هـ) یاخته¬های با طول دراز و) ذخیرۀ برخی مواد آلی
1) 4-52) 4-6 3) 6-44) 5-6

کدام عبارت دربارۀ سلول¬های سازنده تار کشندۀ ریشه هویج درست است؟
1) در پیوستگی شیرۀ خام در آوندهای چوبی نقش دارند.
2) توسط سلول¬های مردۀ نوک ریشه محافظت می¬شوند.
3) در مجاورت لایۀ پوستک قرار می¬گیرند.
4) همواره مادۀ لیپیدی بر روی دیوارۀ خود دارند.

چند مورد، جملۀ مقابل را به¬طور نامناسب تکمیل می¬کند؟ «هر یاخته در سامانۀ بافت آوند آبکشی، ............ .» 
الف) فقط با صرف ATP، مواد آلی را به یاخته مجاور انتقال می¬دهد.
ب) توسط صفحۀ آبکشی از یاختۀ مجاور خود جدا می¬شود.
ج) در ترابری شیرۀ پرورده درون آوند موثر می¬باشد.
د) مواد آلی را در همۀ جهات منتقل می¬کند.
1) 12) 23) 3  4) 4


در  هر یاختۀ زندۀ نرم¬آکنه¬ای افرا قطعاً ........................1) لایۀ کوتینی تشکیل و ضخیم می¬گردد 2) نشاسته و سایر مواد آلی ذخیره می¬شوند
3) دیوارۀ دومین با ضخامت غیریکنواخت پیدا می¬شود4) دیوارۀ نازک و نفوذپذیر به آب تشکیل می¬گردد

چند مورد زیر در مورد آوند چوبی گیاهان نادرست می¬باشد؟
لف) فقط پروتو پلاست خود را از دست داده¬اند.
ب) عنصر آوندی تنها در گیاهانی دیده می¬شود که در کنار آوند آبکش آن¬ها می¬توان یاخته همراه دید.
ج) در آوندهای چوبی لان¬دار و مارپیچی، لیگنین فقط در محل لان وجود ندارند.
د) لوله پیوسته فاقد دیوارۀ عرضی آن از یاخته¬های کوتاه یا دراز ایجاد شده¬اند.
1) 3 مورد2) 4 مورد3) 2 مورد4) 1 مورد


بسیاری از سلول¬های واقع در بخش¬های خارجی پوست ساقه¬های جوان  ................... .
1) ماده¬های کوتینی ترشح می¬کنند2) دیوارۀ نخستین ضخیم دارند
3) توانایی رشد خود را از دست داده¬اند4) دیوارۀ دومین با ضخامت غیریکنواخت دارند


در همۀ گیاهان تولیدکننده، .................  .
1) اولین علامت جوانه¬زنی، ظهور ریشۀ رویان است
2) سلول¬های همراه در مجاورت لوله¬های آبکشی هستند
3) تراکئیدهایی باریک و طویل در استوانۀ مرکزی وجود دارند
4) سلول¬هایی با غشای پلاسمایی هدایت قندها را بر عهده دارند


گیاه گوجه فرنگی، برای هدایت مواد معدنی به سلول¬های نیاز دارد که  ................ دارند.
1) اندامک¬های تغییر شکل یافته2) باریک و طویل هستند و انشعاب
3) غشای سلولی و انتهای مخروطی شکل4) دیوارۀ سلولی و پایانه¬ای با لولۀ پیوسته


هر سلول گیاهی که  .....................   می باشد، ................................   .
1) فاقد هسته- شیرۀ پرورده را به نقاط مختلف گیاه منتقل می¬کند
2) فاقد پروتوپلاست زنده- در استحکام اندام¬های گیاهی نقش دارد
3) واجد دیوارۀ نخستین- قابلیت رشد خود را در طول حیات حفظ می¬کند
4) دارای پوشش کوتینی- فاقد تنفس یاخته¬ای می¬باشد


هر سلول گیاهی که   ..................................   .
1) دارای دیوارۀ دومین است، در انتقال شیرۀ خام نقش دارد
2) در استحکام ساقه نقش دارد، فاقد هسته و غشای پلاسمایی می¬باشد
3) فتوسنتز می¬کند در تولید ATP نقش دارد
4) در پایانۀ خود دیوارۀ عرضی ندارد، حاوی اندامک¬های تغییر شکل یافته می¬باشد

جزوات کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

فیلم ها کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

در این فیلم جناب موقاری به توضیح پیرامون دوره آموزشی کارگاه تست زیست دهم می پردازند . برای دوستانی ک ...

فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیر ...

جمع بندی و حل 13 تست از فصل 1 در این قسمت مباحث ویژگی های جانداران، سطوح متفاوت حیات، زیست شناسی نوی ...

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج ...

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، ...

فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "جذب مواد در روده باریک"،"روده بزرگ"، " ...

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حف ...

فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 1 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی ...

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه شش ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر ا ...

فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی ...

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار با ...

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در موی ...

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع ...

فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گر ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث سامانه گردش آب ، حفره گوارشی ، سامانه گردش ...

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایست ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ...

فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "مراحل تراوش و بازجذب و ترشح_تخلیه ادرا ...

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دف ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ...

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی ه ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ و ...

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ا ...

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش ب ...

فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " خاک و مواد مغذی_ جذب مواد معدنی_بهبود ...

فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جاندارا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " قارچ ریشه ای ( میکوریزا) _ همزیستی گی ...

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد ...

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوت ...

فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به ...

در این جلسه جناب موقاری به سوالات شما دانش آموزان که در انجمن مطرح نموده بودید می پردازند این جلسه ...