Loading
pdf

جزوه جلسه 15 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ پانزدهم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

درباره جزوه جلسه 15 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ پانزدهم: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران

کدام عبارت، دربارۀ نوع پیشرفته‌تر سامانۀ دفعی در بی‌مهرگان، درست است؟

1) هر نفریدی، مایعات دفعی را وارد یک مثانۀ اختصاصی می‌کند.

2) در همۀ کرم‌های حلقوی، همانند نرم‌تنان دیده می‌شود.

3) فقط مواد دفعی را از همولنف دریافت می‌کند.

4) از لوله‌هایی با یک انتهای بسته ایجاد می‌شود.


کدام عبارت، در مورد لوله‌های مالپیگی در ملخ، درست است؟

1) با انتقال فعال، مواددفعی را به راست‌روده وارد می‌کنند.

2) یون‌ها و اوریک اسید را به مواد گوارش‌نیافته می‌افزایند.

3) همۀ لوله‌ها مواد دفعی را از منفذ درونیِ ورودی خود دریافت می‌کنند.

4) آب و یون‌ها را به حفرۀ عمومی بدن بازمی‌گردانند.


در کدام گزینه، ویژگی‌های ذکرشده به‌ترتیب مربوط به ماهیان آب شور و ماهیان آب شیرین است؟

1) دفع ادرار رقیق- آب زیادی نمی‌نوشند

2) دفع ادرار غلیظ- ورود آب به بدن طی فرایند اسمز

3) ورود آب فراوان به بدن طی فرایند اسمز- دفع ادرار رقیق

4) جذب فعال یون‌ها در آبشش- ترشح یون‌ها در آبشش


در نوعی ماهی .......... که .......... صورت می‌گیرد، قطعاً .......... .

1) استخوانی- جذب نمک‌ها با انتقال فعال از آبشش- آب پیرامون بلعیده نمی‌شود

2) غضروفی- جذب آب توسط اسمز- کلیه‌ها به بازجذب NaCl می‌پردازند

3) غضروفی- تنظیم اسمزی با نوشیدن آب زیاد- آبشش به جذب نمک‌ها می‌پردازد

4) استخوانی- تنظیم اسمزی به کمک مادۀ مخاطی سطح بدن- ادرار رقیق تولید می‌شود


به‌طور معمول، دوزیستان در .......... ماهیان استخوانی .......... می‌پردازند.

1) خشکی، بر خلاف- دریایی، به تولید ادرار غلیظ

2) آب، همانند- آب شیرین، به تولید حجم زیادی از ادرار رقیق

3) آب، بر خلاف- آب شیرین، به بازجذب آب از مثانه به خون

4) خشکی، همانند- دریایی، به دفع یون‌ها از طریق سطوح تنفسی


کدام گزینه عبارت «بیش‌تر ......................................... .» را نادرست تکمیل می‌کند؟

1) تک‌یاخته‌ای‌ها، بدون صرف انرژی تنظیم اسمزی می‌کنند

2) بی‌مهرگان، ساختار دفعی مشخصی دارند

3) مهره‌داران، دارای کلیه می‌باشند

4) کرم‌های حلقوی سیستم متانفریدی دارند


سیستم پروتونفریدی .......... متانفریدی .......... .

1) همانند- لوله‌ای با منفذ خروجی می‌باشد

2) بر خلاف- فقط برای تنظیم اسمزی به‌کار می‌رود

3) همانند- دهانۀ قیف‌مانند مژک‌دار دارد

4) بر خلاف- قسمت مژک‌دار دارد


کدام گزینه در مورد سیستم دفعی پلاناریا نادرست می‌باشد؟

1) لوله‌ای دارای یاخته‌هایی با مژه‌های سطحی می‌باشد.

2) شبکه‌ای از کانال‌ها با منافذ دفعی می‌باشد.

3) بیش‌تر آمونیاک بدن از طریق آن دفع نمی‌شود.

4) کار اصلی آن دفع آب اضافی بدن است.


چند عبارت زیر نادرست است؟

الف) بدن کرم خاکی از یک جفت متانفریدی تشکیل شده است.

ب) کیسه‌های کروی عنکبوت مواد زائد مویرگی را از غدد نزدیک پا خارج می‌کنند.

ج) در سیستم پروتونفریدی پلاناریا، یاخته‌های شعله‌ای در طول کانال‌ها قرار دارد.

1) صفر مورد    2) 1 مورد    3) 3 مورد    4) 2 مورد


همۀ سخت‌پوستان آبزی .......... .

1) فاقد سلوم می‌باشند

2) مواد دفعی نیتروژن‌دار را از روده دفع می‌کنند

3) مایع دفعی را از غدد شاخکی به آبشش می‌دهند

4) مواد دفعی نیتروژن‌دار را از آبشش دفع می‌کنند


جانوری که برای دفع، مواد زائد نیتروژن‌دار را با مدفوع مخلوط می‌کند، ..... .

1) غدد شاخکی در جلوی بدن دارد

2) همولنف آن‌ها به مویرگ اوریک اسید می‌دهد

3) در هر حلقه از بدن خود دارای یک جفت متانفریدی است

4) انشعابات انتهایی تنفسی بدون کیتین دارد


چند مورد از موارد زیر نادرست‌اند؟

الف) مونارک همانند انسان قادر است اوریک اسید را به شکل بلورهای جامد از خود دفع کند.

ب) در ملخ مواد از معده و لولۀ مالپیگی وارد روده می‌شود.

ج) سخت‌پوست آبزی همانند ماهی آب شور از آبشش خود مواد دفعی خارج می‌کنند.

د) متانفریدی دارای قیف مژک‌دار است که فقط قادر به گرفتن مواد زائد از سیستم همولنفی است.

1) 1 مورد    2) صفر مورد    3) 2 مورد    4) 3 مورد


در شته، ورود یون کلر ................................ ورود ................................ به لولۀ مالپیگی ................................ صرف انرژی می‌باشد.

1) همانند- اوریک اسید- با    2) بر خلاف- اوریک اسید- بدون

3) همانند- یون پتاسیم- بدون    4) بر خلاف- یون پتاسیم- با


چند عبارت زیر در مورد  همۀ ماهیانی که معمولا آب زیادی نمی‌نوشند، صحیح می‌باشد؟

الف) غدد راست‌روده‌ای با ترشح  محلول غلیظ نمک دارند.

ب) ماده مخاطی سطحی برای جلوگیری از ورود آب دارند.

ج) آب، تمایل به خروج از بدن دارد.

د) یون‌ها به‌صورت غلیظ از کلیه یا آبشش دفع می‌شوند.

1) صفر مورد    2) 1 مورد    3) 2 مورد    4) 3 مورد


ماهیان دریایی ................................ ماهیان آب شیرین، ................................ .

1) همانند- روی بدن مادۀ مخاطی دارند2) بر خلاف- آبشش‌ها به دفع یون می‌پردازند

3) همانند- ادرار با آب زیاد دفع می‌کنند4) بر خلاف- معمولاً آب زیادی نمی‌نوشند

جزوات کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

فیلم ها کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

در این فیلم جناب موقاری به توضیح پیرامون دوره آموزشی کارگاه تست زیست دهم می پردازند . برای دوستانی ک ...

فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیر ...

جمع بندی و حل 13 تست از فصل 1 در این قسمت مباحث ویژگی های جانداران، سطوح متفاوت حیات، زیست شناسی نوی ...

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج ...

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، ...

فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "جذب مواد در روده باریک"،"روده بزرگ"، " ...

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حف ...

فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 1 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی ...

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه شش ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر ا ...

فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی ...

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار با ...

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در موی ...

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع ...

فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گر ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث سامانه گردش آب ، حفره گوارشی ، سامانه گردش ...

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایست ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ...

فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "مراحل تراوش و بازجذب و ترشح_تخلیه ادرا ...

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دف ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ...

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی ه ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ و ...

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ا ...

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش ب ...

فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " خاک و مواد مغذی_ جذب مواد معدنی_بهبود ...

فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جاندارا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " قارچ ریشه ای ( میکوریزا) _ همزیستی گی ...

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد ...

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوت ...

فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به ...

در این جلسه جناب موقاری به سوالات شما دانش آموزان که در انجمن مطرح نموده بودید می پردازند این جلسه ...