Loading
pdf

جزوه جلسه 14 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ چهاردهم: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن

درباره جزوه جلسه 14 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ چهاردهم: فرایند تشکیل ادرار و تخلیۀ آن

کدام گزینه، در مورد نخستین مرحلۀ تشکیل ادرار در یک فرد سالم، درست است؟

1) بیش‌تر مواد درون خوناب، در نتیجۀ فشار تراوشی از کلافک خارج می‌شوند.

2) پروتئین‌ها هیچ‌گاه نمی‌توانند از منافذ شبکۀ مویرگی کلافک عبور کنند.

3) فاصلۀ بین یاخته‌های مویرگ، شکاف‌های تراوشی را ایجاد می‌کند.

4) غشای یاخته‌های مؤثر در آن، فاقد نفوذپذیری انتخابی هستند.


چند عبارت زیر صحیح می‌باشد؟

الف) غشای پایه مویرگ‌های کلافک و دور لوله‌ای کلیه، حدود پنج برابر ضخیم‌تر از غشای پایه سایر مویرگ‌ها می‌باشد.

ب) منافذ بین‌یاخته‌ای مویرگ‌های گلومرولی بزرگ می‌باشد.

ج) فشار خون سبب خروج برخی مواد محلول خوناب به کپسول بومن نمی‌شود.

د) ساختار کلافک همانند ساختار کپسول بومن برای تراوش متناسب شده است.

هـ) غشای پایه اطراف یاخته‌های کپسول بومن، 5 برابر از سایر قسمت‌های نفرون ضخیم‌تر است.

1) 3 مورد‌    ‌    2) 4 مورد‌    ‌    3) 2 مورد‌    ‌    4) 5 موردکدام‌یک از موارد زیر به کپسول بومن تراوش می‌شود؟

1) انیدراز کربنیک بر خلاف هموگلوبین‌    ‌    2) اریتروسیت همانند NaCl

3) گلوکز همانند هموگلوبین‌    ‌    ‌    4) فنیل آلانین بر خلاف انیدراز کربنیک


در لایۀ داخلی کپسول بومن هر پودوسیت ........... رشته ........... و پا مانند در اطراف گلومرول دارد.

1) یک- کوتاه‌    ‌    2) چند- بلند‌    ‌    3) چند- کوتاه‌    ‌    4) یک- بلندچند عبارت زیر در مورد بازجذب مواد در کلیه از نظر درست یا غلط بودن همانند جملۀ زیر نمی‌باشد؟

«شکاف‌های باریک متعدد در فواصل بین پاهای پودوسیت‌ها وجود دارد.»

الف) بازجذب بر خلاف تراوش به‌صورت نفوذپذیری انتخابی صورت می‌گیرد.

ب) مواد مفید طی بازجذب، از شکاف‌های درون پودوسیت‌ها عبور می‌کنند.

ج) در جذب همانند ترشح، مواد اغلب به‌صورت فعال و از منافذ بین‌یاخته‌ای عبور می‌کنند.

1) صفر مورد‌    ‌    2) 1 مورد‌    ‌    3) 2 مورد‌    ‌    4) هر سه مورد


کدام گزینۀ زیر صحیح می‌باشد؟

1) به محض ورود مواد تراوش‌شده به نفرون، بازجذب آغاز می‌شود.

2) یاخته‌های دیواره‌های لوله‌های پیچ‌خوردۀ نفرونی، مکعبی با ریزپرزهای فراوان می‌باشند.

3) بازجذب همانند تراوش در بیش‌تر موارد به‌صورت فعال صورت می‌گیرد.

4) ریزپرزهای فراوان سبب بازجذب بیش‌تر در لولۀ پیچیدۀ نزدیک می‌شود.


کدام عبارت درست بیان شده است؟

1) منشأ برخی مواد زائد نیتروژن‌دار با سمیت کم در انسان، از سوختن آمینواسیدهاست.

2) هر یاخته لولۀ پیچ‌خوردۀ نفرونی، ریزپرز فراوان دارد.

3) یاختۀ پادار کپسول بومن، اطراف گلومرول را احاطه کرده است.

4) یاخته‌های سنگفرشی سادۀ خارجی کپسول بومن رشته‌های کوتاه و پا مانند فراوان دارد.


تنگ شدن سرخرگ آوران ............. تنگ شدن سرخرگ وابران ............. .

1) همانند- میزان تولید ادرار در آن نفرون را افزایش می‌دهد.

2) همانند- میزان تولید ادرار در آن نفرون را کاهش می‌دهد.

3) بر خلاف- میزان تولید ادرار در آن نفرون را افزایش می‌دهد.

4) برخلاف- میزان تولید ادرار در آن نفرون را کاهش می‌دهد.


چند مورد از موارد زیر صحیح می‌باشند؟

الف) ترشح بر خلاف تراوش، علاوه بر مویرگ از یاخته نیز مواد را وارد نفرون می‌کند.

ب) در بیماری دیابت بی‌مزه مقدار گلوکز در ادرار افزایش می‌یابد.

ج) بیش‌ترین قسمت مواد ورودی به نفرون از لولۀ خمیدۀ نزدیک بازجذب می‌شود.

د) ورود اوره به درون کپسول بومن از طریق انتقال فعال صورت نمی‌گیرد.

1) 1 مورد‌    ‌    2) 4 مورد‌    ‌    3) 2 مورد‌    ‌    4) 3 مورد


چند مورداز موارد زیر درست‌اند؟

الف) افزایش پروترومبین تا حدی از نیروی تراوش می‌کاهد.

ب) اسفنکتر داخلی پایین مثانه از ماهیچه‌ای تحت کنترل اعصاب ارادی ایجاد شده است.

ج) میزراه ادرار را از لگنچه به مثانه می‌برد ولی میزنای آن را از بدن خارج می‌کند.

د) در پایین میزراه چند ماهیچۀ حلقوی ارادی از نوع مخطط تحت کنترل قشر مخ است.

1) 2 مورد‌    ‌    2) 3 مورد‌    ‌    3) 4 مورد‌    ‌    4) 1 مورد


کدام عبارت دربارۀ تنظیم اسمزی انسان نادرست است؟

1) فرایندهایی که اغلب به‌صورت فعال می‌باشند، ترکیب مواد تراوش‌شده را تغییر می‌دهند.

2) مجاری جمع‌کنندۀ در تغییر مواد واردشده به آن نقشی ندارد.

3) لگنچه بر خلاف مجاری جمع‌کننده در تغییر مواد ادرار نقش ندارد.

4) میزراه بنداره‌هایی تحت کنترل اعصاب خودمختار یا پیکری دارد.


در بدن انسان ............. بر خلاف ............. مستقیماً از تجزیه و متابولیسم ............. حاصل می‌شود.

1) آمونیاک- اوریک اسید- واحد سازندۀ ژن‌    ‌    2) اوره- اوریک اسید- آمینواسیدها

3) آمونیاک- اوره- واحد سازندۀ ژن‌    ‌    4) اوریک اسید- آمونیاک- آمینواسید


به‌ترتیب کدام مادۀ نیتروژن‌دار از همه سمّی‌تر است، فرمول شیمیایی آن پیچیده‌تر است، به انرژی بیش‌تری برای دفع احتیاج دارد، انحلال‌پذیری آن در آب از همه کم‌تر است؟

1) اوره- اوره- اوره- اوره‌    ‌           2) اوره- اوریک اسید- اوره- اوره

3) آمونیاک- اوریک اسید- اوریک اسید- آمونیاک‌           4) آمونیاک- اوریک اسید- اوریک اسید- اوریک اسیدآنزیم رنین ............. هورمون ............. در نهایت سبب ............. در بدن می‌کند.

1) همانند- ضد ادراری- افزایش بازجذب آب

2) بر خلاف- آلدوسترون- فعال کردن پروتئین کلیوی

3) بر خلاف- آنژیوتانسین- فعال کردن هماتوکریت

4) بر خلاف- ضد ادراری- تنظیم آب خون


در فردی که مرکز تشنگی آن فعال شده است، امکان ندارد که ... .

1) هم‌زمان هورمون ضد ادراری نیز زیاد شده باشد

2) ترشح هورمون ضد ادراری متوقف شده باشد

3) هم‌زمان آلدوسترون خون وی نیز بالا باشد

4) گیرندۀ اسمزی زیرنهنج تحریک شده باشد

جزوات کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

فیلم ها کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

در این فیلم جناب موقاری به توضیح پیرامون دوره آموزشی کارگاه تست زیست دهم می پردازند . برای دوستانی ک ...

فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیر ...

جمع بندی و حل 13 تست از فصل 1 در این قسمت مباحث ویژگی های جانداران، سطوح متفاوت حیات، زیست شناسی نوی ...

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج ...

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، ...

فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "جذب مواد در روده باریک"،"روده بزرگ"، " ...

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حف ...

فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 1 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی ...

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه شش ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر ا ...

فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی ...

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار با ...

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در موی ...

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع ...

فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گر ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث سامانه گردش آب ، حفره گوارشی ، سامانه گردش ...

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایست ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ...

فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "مراحل تراوش و بازجذب و ترشح_تخلیه ادرا ...

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دف ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ...

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی ه ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ و ...

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ا ...

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش ب ...

فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " خاک و مواد مغذی_ جذب مواد معدنی_بهبود ...

فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جاندارا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " قارچ ریشه ای ( میکوریزا) _ همزیستی گی ...

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد ...

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوت ...

فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به ...

در این جلسه جناب موقاری به سوالات شما دانش آموزان که در انجمن مطرح نموده بودید می پردازند این جلسه ...