Loading
pdf

جزوه جلسه 13 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ سیزدهم: هم‌ایستایی و کلیه‌ها

درباره جزوه جلسه 13 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ سیزدهم: هم‌ایستایی و کلیه‌ها

در هر فرد سالم، کلیه‌ها ... .

1) در سطح یکسانی در طرفین ستون مهره‌ها قرار دارند

2) مقداری چربی در محل ناف خود دارند

3) به‌صورت کامل توسط دنده‌ها محافظت می‌شوند

4) به اندازۀ مشت بستۀ وی هستند


هر عامل محافظت‌کننده از کلیۀ انسان که ...... قطعاً ...... .

1) از جنس بافت پیوندی رشته‌ای است- در حفظ موقعیت کلیه نقش دارد

2) بخشی از کلیه را محافظت می‌کند- مانعی در برابر نفوذ میکروب‌ها ایجاد می‌کند

3) در حفظ موقعیت کلیه نقش دارد- از نوعی بافت پیوندی با حجم متغیر تشکیل شده است

4) کلیه را از ضربه محافظت می‌کند- محل ذخیرۀ کیلومیکرون‌های تولیدشده در روده می‌باشد


محل قرارگیری کلیه‌ها کجاست؟

1) زیر شکم- بخش پشتی مثانه‌

2) دو طرف ستون مهره‌ها- بخش جلویی شکم

3) بخش پشتی شکم- دو طرف ستون مهره‌ها‌

4) بخش پشتی مثانه- بالاتر از لگن


چند مورد زیر در مورد کلیۀ انسان صحیح می‌باشد؟

الف) موقعیت اندام‌ها در هم‌ایستایی بدن مؤثر است.

ب) غدۀ فوق‌کلیه سمت چپ در تنظیم کار کلیۀ سمت راست مؤثر است.

ج) رگ‌های لنفی و خونی خروجی از کلیه به بزرگ سیاهرگ زیرین می‌روند.

د) اعصاب و میزنای همانند رگ‌های خونی و لنفی، از ناف کلیه می‌گذرند.

1) 3 مورد‌    2) 2 مورد‌    3) 1 مورد‌    4) 4 مورد


چند مورد دربارۀ تشریح کلیۀ گوسفند درست است؟

الف) سرخرگ کلیه در بین چربی‌های موجود در ناف کلیه دیده می‌شود.

ب) جدا شدن کپسول کلیه از قشر کلیه، به‌سختی انجام می‌شود.

ج) بخش قشری نسبت به بخش مرکزی، ظاهری تیره‌تر دارد.

د) در وسط لگنچه، منفذ میزنای دیده می‌شود.

1) 1 مورد‌    2) 2 مورد‌    3) 3 مورد‌    4) 4 مورد


کدام‌یک از موارد زیر با ناف کلیه ارتباط کم‌تری دارد؟

1) سرخرگ کلیوی و رگ لنفی

2) مجرای انتقال ادرار از کلیه به مثانه

3) اعصاب‌

4) لپ کلیه


چند عبارت زیر صحیح می‌باشد؟

الف) هر هرم کلیوی از بالا و سطح جانبی به قسمت‌های مربوط به قشر کلیه متصل است.

ب) قاعدۀ هر هرم کلیه به‌سمت بخشی از کلیه است که به بافت پیوندی رشته‌ای متصل است.

ج) رأس هر هرم از قاعدۀ آن به رگ‌های خونی اصلی کلیوی نزدیک‌تر است.

1) صفر‌    2) 1‌    3) 2‌    4) 3


کدام عبارت دربارۀ ساختار هر کلیۀ انسان، درست است؟

1) جهت حرکت مواد درون لولۀ هنله، خلاف جهت حرکت خون در شبکۀ مویرگی دور لوله‌ای است.

2) همواره تعداد لوله‌های پیچ‌خوردۀ نزدیک، برابر با تعداد مجاری جمع‌کنندۀ ادرار است.

3) بخش پایین‌رویِ لولۀ هنله، در بیش‌تر طول خود ضخیم است.

4) لولۀ کلیوی در تمام طول خود پیچ‌خورده است.


چند مورد جملۀ «ابتدای ........................................ لولۀ هنله از انتهای ........................................ است.» را نادرست تکمیل می‌کند؟

الف) بالاروی- لولۀ رابط، قطورتر

ب) پایین‌روی- بالاروی آن، نازک‌تر

ج) پایین‌روی- کپسول بومن، قطورتر

د) بالاروی- پایین‌روی آن، بسیار نازک‌تر

1) 3 مورد‌    2) 2 مورد‌    3) 4 مورد‌    4) 1 مورد


در سیستم گردش خون کلیه، ........................................ بین دو سرخرگ و ........................................ بین دو مویرگ وجود دارد.

1) شبکۀ مویرگی دور لوله‌ای- سرخرگ وابران

2) گلومرول- سرخرگ آوران

3) گلومرول- سرخرگ وابران

4) شبکۀ مویرگی دور لوله‌ای- سرخرگ آوران


در سیستم گردش خون کلیه، سیاهرگ کوچک از کدام‌یک حاصل می‌شود و در بخش مرکزی ابتدا به کدام‌یک می‌ریزد؟

1) گلومرول- سیاهرگ بین هرمی‌ 

2) شبکۀ مویرگی دور لوله‌ای- سیاهرگ بین هرمی

3) کلافک- سیاهرگ درون هرمی

4) شبکۀ مویرگی دور لوله‌ای- سیاهرگ درون هرمی


چند مورد از موارد زیر، جملۀ «در لولۀ هنله ......» را به‌طور نادرست تکمیل می‌کنند؟

الف) ابتدای پایین‌رو از انتهای بالارو آن بسیار قطورتر است.

ب) طول منطقۀ قطور در بخش بالارو از پایین‌رو بیش‌تر است.

ج) به‌تدریج در بخش پایین‌رو غلظت ادرار زیاد می‌شود.

د) گردریزه مجاور مرکز، قوس دیده نمی‌شود.

1) 2 مورد‌    2) 3 مورد‌    3) 4 مورد‌    4) 1 مورد


پیامد تنگ شدن سرخرگ وابران کدام است؟

1) کاهش فشار خون و میزان تراوش در شبکۀ اول مویرگی

2) کاهش فشار خون و عدم بازجذب در شبکۀ دوم مویرگی دور لوله‌ای

3) افزایش فشار خون و میزان تراوش در شبکۀ اول مویرگی

4) افزایش فشار خون و بازجذب در شبکۀ دوم مویرگی دور لوله‌ای


کدام نادرست است؟ «در کلیه‌های انسان، گلومرول‌ها ............ .»

1) در یکی از دو بخش درون کلیه، قرار دارند

2) شامل آمینواسیدها و گلوکز می‌باشند

3) متشکل از مویرگ‌های سرخرگی و سیاهرگی می‌باشند

4) محتویات خود را به یک سمت نفرون وارد می‌کنندکدام نادرست است؟ «در انسان به‌طور معمول، گلومرول ............ .»

1) تنها در یک انتهای نفرون وجود دارد

2) توده‌ای مویرگ‌های شامل مواد دفعی می‌باشد

3) همواره خون تیره را به شبکۀ دوم مویرگی می‌رساند

4) و لولۀ پیچ‌خوردۀ دور در منطقۀ قشری کلیه قرار دارند

جزوات کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

فیلم ها کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

در این فیلم جناب موقاری به توضیح پیرامون دوره آموزشی کارگاه تست زیست دهم می پردازند . برای دوستانی ک ...

فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیر ...

جمع بندی و حل 13 تست از فصل 1 در این قسمت مباحث ویژگی های جانداران، سطوح متفاوت حیات، زیست شناسی نوی ...

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج ...

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، ...

فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "جذب مواد در روده باریک"،"روده بزرگ"، " ...

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حف ...

فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 1 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی ...

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه شش ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر ا ...

فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی ...

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار با ...

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در موی ...

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع ...

فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گر ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث سامانه گردش آب ، حفره گوارشی ، سامانه گردش ...

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایست ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ...

فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "مراحل تراوش و بازجذب و ترشح_تخلیه ادرا ...

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دف ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ...

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی ه ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ و ...

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ا ...

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش ب ...

فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " خاک و مواد مغذی_ جذب مواد معدنی_بهبود ...

فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جاندارا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " قارچ ریشه ای ( میکوریزا) _ همزیستی گی ...

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد ...

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوت ...

فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به ...

در این جلسه جناب موقاری به سوالات شما دانش آموزان که در انجمن مطرح نموده بودید می پردازند این جلسه ...