Loading
pdf

جزوه جلسه 12 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ دوازدهم: گردش مواد در جانداران

درباره جزوه جلسه 12 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ دوازدهم: گردش مواد در جانداران

چند مورد عبارت «در جانداران تک¬یاخته ............................... همواره ............................... .» را به نادرستی تکمیل می¬کند؟

الف) همۀ یاخته¬ها – با محیط بیرون مستقیما ارتباط دارند

ب) تبادل گازها- مستقیماً بین یاخته و محیط صورت می¬گیرد

ج) سامانۀ گردش آب- به هم¬ایستایی محیط درونی یاخته کمک می¬کند

د) نسبت سطح به حجم – کم می¬باشد

1) 12) 23) 34) 4کدام گزینه، عبارت «به¬طور معمول، حفرۀ گوارشی در ............................... می¬کند.» را به نادرستی تکمیل می¬کند؟
1) عروس دریایی، به گردش مواد در چتر و بازوهای جانور کمک
2) عروس دریایی، مایعات را از محل وارد شده به حفره، از همان خارج
3) پلاناریا، دارای انشعابات متعددی است که به تمام نواحی بدن نفوذ
4) پلاناریا، بعد از اتمام گوارش برون¬یاخته¬ای، تکپارهای غذایی را در بدن منتشر


کدام گزینه، عبارت «در هر جانوری که ............................ وجود دارد، ............................ .» را در مورد جانورانی که دستگاه گردش مواد غیر اختصاصی دارند، به¬طور مناسب کامل می¬کند؟
1) گردش درونی مایعات- حفرۀ گوارشی دیده می¬شود
2) سلوم- فشار اسمزی در انتهای مویرگ¬ها بیش از فشار تراوشی است
3) حفرۀ گوارشی- انشعابات کیسۀ گوارشی به گردش مواد درون بازوها کمک می¬کند
4) چندین منفذ برای ورود آب به بدن- یاخته¬های یقه¬دار، آب را به¬سمت بالا می¬رانند


چند مورد دربارۀ دستگاه گردش خون در حشرات، درست است؟
الف) سرخرگ¬های متعددی همولنف را به درون سینوس¬ها می¬آورند.
ب) همولنف از طریق منافذ قلب به فضای بین یاخته¬ها وارد می¬شود.
ج) جهت حرکت همولنف در رگ پشتی برعکس رگ شکمی است.
د) بخشی از همولنف در انتهای رگ پشتی به قلب وارد می¬شود.
1) 1 مورد2) صفر مورد3) 2 مورد4) 3 مورد


کدام گزینه درست است؟
1) در خرچنگ همانند ملخ، خون توسط یک رگ شکمی به قلب بازمی¬گردد.
2) در کرم خاکی بر خلاف ملخ، جهت باز شدن دریچه¬های قلبی یکسان نیست.
3) در ملخ بر خلاف ماهی، رگ پشتی، خون را از انتهای بدن به¬سوی سر و سایر قسمت¬ها می¬راند.
4) در ماهی همانند کرم خاکی، خون از طریق رگ شکمی به¬سمت بخش¬های عقبی بدن جریان می¬یابد.


چند مورد دربارۀ دستگاه گردش خون ماهی، درست است؟
الف) هر رگ شکمی اصلی، حاوی خون تیره است.
ب) رگ¬های شکمی اصلی، خون را از انتهای بدن دور می¬کنند.
ج) خون خارج¬شده از دهلیزها به سطح شکمی نزدیک¬تر می¬شود.
د) مخروط سرخرگی، خون غنی از اکسیژن¬ را به همۀ بافت¬ها منتقل می¬کند.
1) 12) 23) 34) 4


در کرم خاکی ............................ ملخ .................................................................................... .
1) همانند – مویرگ¬ها در کنار یاخته¬ها با کمک مایع¬ میان¬بافتی به تبادل مواد می پردازند.
2) برخلاف - همولنف پس از ورود به قلب¬های لوله¬ای، به¬سمت سر پمپ می¬شود
3) همانند - فعالیت سلول¬های پیکری سبب افزایش کربن دی¬اکسید خون می¬شوند
4) همانند - جهت حرکت خون در سطح پشتی از انتهای بدن به سمت سر است


رگی که خون را از قلب ماهی خارج می¬کند، کدام است؟
1) سرخرگ با خون روشن2) سرخرگ با خون تیره
3) سیاهرگ با خون روشن4) سیاهرگ با خون تیره


در کدام بخش از دستگاه گردش مواد در ماهی، خون روشن جریان دارد؟
1) بطن2) دهلیز3) سرخرگ شکمی4) سرخرگ پشتی


کدام عبارت، در مورد دستگاه گردش خون ملخ، نادرست است؟
1) قلب لوله¬ای شکل در سطح پشتی دارد.
2) همولنف در فضای بین سلول¬های بدن گردش می¬کند.
3) خون از طریق چند منفذ به قلب بازمی¬گردد.
4) هنگام انقباض قلب، دریچه¬های منافذ قلبی، باز می¬شوند.


در ماهی حوض، خون پس از عبور از ......................................... می¬رود.
1) آبشش¬ها، ابتدا به اندام¬ها سپس به قلب
2) آبشش¬ها، ابتدا به قلب سپس به اندام¬ها
3) قلب، ابتدا به اندام¬ها و سپس به آبشش¬ها
4) سیاهرگ شکمی، بدون عبور از قلب، به آبشش¬ها


سرخرگ پشتی ماهی قزل آلا ................................................. سرخرگ ششی انسان، ................................................. می¬شود.
1) مانند- از دستگاه تنفس خارج2) مانند- به دستگاه تنفس وارد
3) بر خلاف- از دستگاه تنفس خارج4) بر خلاف- به دستگاه تنفس وارد


چند مورد در ارتباط با دستگاه گردش خون ملخ، درست است؟
الف) خون غنی از گازهای تنفسی، توسط چند منفذ به قلب وارد می¬شود.
ب) خون از طریق منافذ دریچه¬دار قلب، در اختیار سلول¬ها قرار می¬گیرد.
ج) حفره¬های حجیم¬شده¬ای از قلب، همولنف را به¬صورت فعال دریافت می¬کنند.
د) یک رگ شکمی، خون را به نواحیِ عقبیِ بدن هدایت می¬کند.

1) 1 مورد2) 2 مورد3) 3 مورد4) 4 مورد


کدام گزینه، درست است؟
1) در نرم¬تنان همانند ملخ، خون توسط یک رگ شکمی، به قلب بازمی¬گردد.
2) در کرم خاکی بر خلاف ملخ، خون غنی از اکسیژن به قلب وارد می¬شود.
3) در ملخ بر خلاف ماهی، رگ پشتی خون را از انتهای بدن به¬سوی سر و سایر قسمت¬ها می¬راند.
4) در ماهی همانند کرم خاکی، خون از طریق یک رگ شکمی به¬سمت بخش¬های عقبی بدن جریان می¬یابد.


جزوات کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

فیلم ها کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

در این فیلم جناب موقاری به توضیح پیرامون دوره آموزشی کارگاه تست زیست دهم می پردازند . برای دوستانی ک ...

فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیر ...

جمع بندی و حل 13 تست از فصل 1 در این قسمت مباحث ویژگی های جانداران، سطوح متفاوت حیات، زیست شناسی نوی ...

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج ...

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، ...

فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "جذب مواد در روده باریک"،"روده بزرگ"، " ...

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حف ...

فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 1 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی ...

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه شش ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر ا ...

فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی ...

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار با ...

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در موی ...

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع ...

فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گر ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث سامانه گردش آب ، حفره گوارشی ، سامانه گردش ...

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایست ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ...

فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "مراحل تراوش و بازجذب و ترشح_تخلیه ادرا ...

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دف ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ...

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی ه ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ و ...

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ا ...

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش ب ...

فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " خاک و مواد مغذی_ جذب مواد معدنی_بهبود ...

فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جاندارا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " قارچ ریشه ای ( میکوریزا) _ همزیستی گی ...

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد ...

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوت ...

فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به ...

در این جلسه جناب موقاری به سوالات شما دانش آموزان که در انجمن مطرح نموده بودید می پردازند این جلسه ...