Loading
pdf

جزوه جلسه 11 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ یازدهم: خون

درباره جزوه جلسه 11 - جزوه کارگاه تست دهم آلاء جلسۀ یازدهم: خون

کدام عبارت، درست است؟

1) انواع یون¬های درون خوناب، اثر یکسانی بر انقباض عضلات جدار عروق دارند.

2) برخی پروتئین¬های خوناب همانند نوعی پروتئین درون¬یاخته¬ای در حفظ pH خون مؤثرند.

3) هر گویچۀ سفید بدون دانه، از تقسیم یاخته¬های بنیادی لنفوئیدی تولید می¬شود.

4) هر اندام تولیدکنندۀ یاختۀ بنیادی میلوئیدی در جنین، نوعی اندام لنفی می¬باشد.در کدام گزینه، ویژگی ذکرشده برای یاختۀ خونی، نادرست است؟
1) گویچۀ سفید دانه¬دار- تولید در ساختارهای لنفی و مغز استخوان
2) گویچۀ قرمز- تولید و تخریب در اندام¬های دارای مویرگ ناپیوسته
3) گویچۀ سفید بدون دانه- تولید در محل تخریب هستۀ گویچه¬های قرمز
4) گویچۀ قرمز- غشای فرورفته در دو طرف و اندازه¬ای بزرگ¬تر از گرده¬های خونی

چند مورد از موارد زیر درست¬اند؟
الف) نسبت درصد حجم گلبول¬های قرمز به درصد حجم خون هماتوکریت نام دارد.
ب) تنظیم دما و ایمنی بدن از وظایفت خون می¬باشد که گرده¬ها در آن نقشی ندارند.
ج) در جانوران دارای گردش خون بسته، مایع میان¬بافتی فقط به¬وسیلۀ مویرگ¬های دارای غشای پایه جمع¬آوری می-شد.
د) همولنف انسان بر خلاف ملخ در تماس با رگ¬های خونی و قلب است.
1) 2 مورد2) 3 مورد3) 1 مورد4) 4 مورد

کدام گزینه عبارت «خون بهر (هماتوکریت) .................... خوناب (پلاسما)، در .................... نقش دارد.» را نادرست تکمیل می¬کند؟
1) بر خلاف- تنظیم pH خون2) همانند- انعقاد خون
3) بر خلاف- تنفس یاخته¬ای4) همانند- ایمنی بدن


کدام گزینۀ زیر در مورد مواد موجود در خون صحیح نمی¬باشد؟
1) اگر مقدار هماتوکریت خون طبیعی، 10% بیش¬تر حالت طبیعی شود، خطرناک است و خون غلیظ¬تر می¬شود.
2) کمبود پروتئین انتقال¬دهندۀ برخی داروها می¬تواند سبب بیماری اِدِم شود.
3) هموگلوبین بر خلاف گلوبولین¬ها قدرت جذب و انتقال یون دارد.
4) وجود برخی یون¬های خوناب، در فعالیت هماتوکریت نقش کلیدی دارد.در خون، یاخته دارای هستۀ لوبیایی از نظر ساختار و منشأ به¬ترتیب به کدام یاخته¬های خونی نزدیک¬تر است؟
1) یاخته دارای هستۀ بیضی- یاخته دارای هستۀ بیضی و میان¬یاختۀ بی¬دانه
2) یاخته دارای هستۀ دمبلی- یاخته دارای هستۀ بیضی و میان¬یاختۀ بی¬دانه
3) یاخته دارای هستۀ گرد و میان یاخته بی¬دانه- یاخته دارای دانه¬های تیره 
4) یاخته دارای دانه¬های روشن- یاخته دارای دانه¬های تیره


کدام گزینه در مورد نقش مواد مختلف در ساخت گویچۀ قرمز نادرست می¬باشد؟
1) در مغز استخوان علاوه بر آهن، انواعی از ویتامین خانوادۀ B نیز مورد نیاز است.

2) کمبود اسید فولیک، همانند کمبود 12B، روی سرعت تکثیر یاخته¬ها در مغز استخوان اثر می¬گذارد.
3) ویتامین 12B بر خلاف اسید فولیک فقط در غذاهای جانوری وجود دارد.
4) یاخته¬های دیوارۀ رودۀ بزرگ مقداری ویتامین 12B را بر خلاف اسید فولیک تولید می¬کنند.


چند عبارت زیر در تنظیم مقدار تولید گویچه¬های قرمز خون نادرست می¬باشد؟
الف) فرایندی وابسته به¬وجود آهن، اسید فولیک و ویتامین 12B می¬باشد.
ب) هر یاختۀ کبدی و کلیوی با تولید اریتروپویتین در این عمل نقش دارد.
ج) ورزش¬های طولانی همانند قرار گرفتن در اتفاعات، سبب آغاز تولید اریتروپویتین می¬شود.
د) در کاهش معمولی تعداد گویچه¬های قرمز، مقدار اثر اریتروپویتین بر کبد و کلیه¬ها کم می¬باشد.
هـ) کاهش اکسیژن خون، عامل مؤثری در افزایش ترشح عاملی از مغز استخوان برای افزایش گویچۀ قرمز می¬باشد.
1) 4 مورد2) 5 مورد3) 3 مورد4) 2 مورد


چند مورد عبارت «قسمتی که محل استقرار انیدراز کربنیک است، .....................................» را به¬طور نادرست تکمیل می¬کند؟
الف) جزء هماتوکریت نیست.
ب) مایعی حاوی هورمون و پروتئین¬های خون است.
ج) غشای فرورفته دارد که توسط اندامک غشاردار تولید شده است.
د) ذخیره¬کنندۀ آهن نیز می¬باشد.
1) 2 مورد2) 3 مورد3) 4 مورد4) 1 مورد


هر یاختۀ خونی سفید که ........................................................ ندارد، ........................................................ دارد.
1) ژن تولید پروترومبیناز- معمولاً منشأ لنفوئیدی از یاخته بنیادی
2) دانه¬های تیره- هسته یک قسمتی
3) دانه روشن- منشأ لنفوئیدی از یاخته بنیادی
4) هسته یک قسمتی- در دفاع غیراختصاصی شرکت


چند عبارت زیر در مورد گرده¬ها و فعالیت آن¬ها صحیح نمی¬باشد؟
الف) محصول میان¬یاخته قطعه قطعه شده مگاکاریوسیتی در مغز استخوان می¬باشند.
ب) هر گرده، دانه¬های کوچک با ترکیبات فعال زیادی دارد.
ج) هر ترکیب درون گرده، وقتی وارد خوناب می¬شود، می¬توان منجر به ایجاد لخته شود.
د) دارای پروتئین انقباضی برای شروع ایجاد لخته هستند.
1) 2 مورد2) 3 مورد3) 1 مورد4) 4 مورد


کدام عبارت دربارۀ  ائوزینوفیل¬ها نادرست است؟
1) از انواع یاخته¬های گرانولوسیت تک¬هسته¬ای است.
2) به نوتروفیل شبیه¬تر از مونوسیت می¬باشند.
3) میان¬یاخته با دانه¬های تیره دارند.
4) هستۀ دو قسمتی دمبلی دارند.


سلول¬های هدف اریتروپویتین، کدام سلول¬ها هستند؟
1) عصبی2) کبدی
3) بنیادی مغز استخوان4) نفرون¬های کلیوی


به¬طور معمول، پلاسمای خون انسان سالم، فاقد کدام است؟
1) پروترومبین2) لیزوزیم3) گاسترین4) اریتروپویتین


به¬طور معمول، برای جلوگیری از خون¬ریزی  در هنگام پارگی رگ¬های انسان، ............................................................ صورت نمی¬گیرد.
1) تغییر حجم پلاکت¬ها و اتصال آن¬ها به هم2) تولید فیبرینوژن از فیبرین
3) تولید ترومبین از پروترومبین4) انقباض ماهیچه¬های دیوارۀ رگ¬هاجزوات کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

فیلم ها کارگاه تست زیست دهم(نظام آموزشی جدید) (1397-1398) موقاری

Loading

فیلم جلسه 0 - معرفی کارگاه تست زیست دهم

در این فیلم جناب موقاری به توضیح پیرامون دوره آموزشی کارگاه تست زیست دهم می پردازند . برای دوستانی ک ...

فیلم جلسه 1 - کارگاه تست دهم، زیست شناسی دیر ...

جمع بندی و حل 13 تست از فصل 1 در این قسمت مباحث ویژگی های جانداران، سطوح متفاوت حیات، زیست شناسی نوی ...

فیلم جلسه 2 - کارگاه تست زیست دهم - یاخته و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۲، در این فیلم این مباحث "غشای سلول"، "انواع روش‌های ورود و خروج ...

فیلم جلسه 3 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار و ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "ساختار لوله گوارش"،"حرکات لوله گوارش"، ...

فیلم جلسه 4 - کارگاه تست زیست دهم - جذب مواد ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۲، در این فیلم این مباحث "جذب مواد در روده باریک"،"روده بزرگ"، " ...

فیلم جلسه 5 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گوا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۲، در این فیلم این مباحث واکوئول گوارشی، گوارش برون یاخته‌ای، حف ...

فیلم جلسه 6 - کارگاه تست زیست دهم - ساز و کا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 1 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های عملکردی دستگاه تنفس (بخش هادی ...

فیلم جلسه 7 - کارگاه تست زیست دهم - تهویه شش ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث بخش های شش ها ، حجم های تنفسی ، سایر ا ...

فیلم جلسه 8 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع تبا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل 3 ، در این فیلم این مباحث تنفس نایدیسی ، تنفس پوستی ، تنفس آبششی ...

فیلم جلسه 9 - کارگاه تست زیست دهم - قلب

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث دریچه های قلب ، صداهای قلب ، ساختار با ...

فیلم جلسه 10 - کارگاه تست زیست دهم -رگ های خ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 2 فصل ۴ ، در این فیلم این مباحث سرخرگ ها ، مویرگ ها، تبادل مواد در موی ...

فیلم جلسه 11 - کارگاه تست زیست دهم - خون

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث خون ، یاخته های خونی قرمز ، گرده ها را جمع ...

فیلم جلسه 12 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع گر ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 4 فصل ۴ ، در این فیلم مباحث سامانه گردش آب ، حفره گوارشی ، سامانه گردش ...

فیلم جلسه 13 - کارگاه تست زیست دهم - هم ایست ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "ساختار بیرونی و درونی کلیه ها - نفرون ...

فیلم جلسه 14 - کارگاه تست زیست دهم - فرایند ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۵، در این فیلم این مباحث "مراحل تراوش و بازجذب و ترشح_تخلیه ادرا ...

فیلم جلسه 15 - کارگاه تست زیست دهم - تنوع دف ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار 3 فصل ۵، در این فیلم این مباحث "نفریدی ، غدد شاخکی ، لوله های مالپیگی ...

فیلم جلسه 16 - کارگاه تست زیست دهم - ویژگی ه ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "دیواره یاخته ای -تغییر ترکیب دیواره_ و ...

فیلم جلسه 17 - کارگاه تست زیست دهم - سامانه‌ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۶، در این فیلم این مباحث "سامانه بافت پوششی_ سامانه بافت زمینه ا ...

فیلم جلسه 18 - کارگاه تست زیست دهم - ساختار ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۶، در این فیلم این مباحث " سرلادهای نخستین_سرلادهای پسین_ سازش ب ...

فیلم جلسه 19 - کارگاه تست زیست دهم - تغذیه گ ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۱ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " خاک و مواد مغذی_ جذب مواد معدنی_بهبود ...

فیلم جلسه 20 - کارگاه تست زیست دهم - جاندارا ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۲ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " قارچ ریشه ای ( میکوریزا) _ همزیستی گی ...

فیلم جلسه 21 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی و حل ۱۵ تست از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد ...

فیلم جلسه 22 - کارگاه تست زیست دهم - انتقال ...

جمع بندی از گفتار ۳ فصل ۷، در این فیلم این مباحث " انتقال از خاک به برگ _ جابه جایی مواد درمسیر کوت ...

فیلم جلسه 23 - کارگاه تست زیست دهم - پاسخ به ...

در این جلسه جناب موقاری به سوالات شما دانش آموزان که در انجمن مطرح نموده بودید می پردازند این جلسه ...